Iszlám kalauz

Rövid képes útmutató az iszlám megértéséhez

A könyv online változatáért, az iszlámmal kapcsolatos további információkért, vagy újabb másolatokért keresse fel honlapunkat:
www.islam-guide.com

I.A. Ibrahim

Szerkesztette:
Dr. William (Daoud) Peachy
Michael (Abdul-Hakim) Thomas
Tony (Abu-Khaliyl) Sylvester
Idris Palmer
Jamaal Zarabozo
Ali AlTimimi

Tudományos munkatársak:
Harold Stewart Koufi professzor
F. A. State professzor
Mahjoub O. Taha professzor
Ahmad Allam professzor
Salman Sultan professzor
H. O. Sindi professzor közreműködésével

Fordította:
Abdulrahman Daróczi Viktor

Lektorálta:
Abu Abdulrahman Raid Smadi

A fordítást ellenőrizte:
Khalloufi Virág

Nyelvhelyesség:
Tóth Henrietta

Tartalom

BEVEZETÉS
I. Fejezet Bizonyítékok az Iszlám igazságára
(1) A Becses Korán tudományos csodái
A) A Korán az emberi embrió fejlődéséről
B) A Korán a hegyekről
C) A Korán a világegyetem eredetéről
D) A Korán az agyról
E) A Korán a tengerekről és a folyókról
F) A Korán a mély tengerekről és a belső hullámokról
G) A Korán a felhőkről
H) Tudósok kommentárja a Korán tudományos csodáihoz
(2) Nagy kihívás a Korán bármely fejezetéhez hasonló fejezet írására
(3) Bibliai próféciák Mohammednek , az Iszlám prófétájának eljöveteléről
(4) Bekövetkezett jóslatok a Koránban
(5) Mohammed próféta csodái
(6) Mohammed egyszerű élete
(7) Az Iszlám rendkívüli növekedése
II. Fejezet Az Iszlám előnyei
(1) Ajtó az örök Paradicsomba
(2) Mentesség a Pokol tüzétől
(3) Valódi boldogság és belső béke
(4) Minden korábbi bűn megbocsátása
III. Fejezet Általános tudnivalók az Iszlámról
Mi az Iszlám?
Az Iszlám hittételei
1) Hit Istenben
2) Hit az angyalokban
3) Hit a kinyilatkoztatott könyvekben
4) Hit a prófétákban és Isten küldötteiben
5) Hit a Feltámadás napjában
6) Hit az elrendelésben
Van a Koránon kívül más Istentől származó forrás?
Példák Mohammed próféta mondásaira
Mit mond az Iszlám az Ítéletnapról?
Hogy lehet valaki muszlim?
Mi a Korán?
Ki volt Mohammed próféta ?
Hogyan hatott az Iszlám terjedése a tudomány fejlődésére?
Mit hisznek a muszlimok Jézusról?
Mit mond az Iszlám a terrorizmusról?
Emberi jogok az Iszlámban
Milyen a nők helyzete az Iszlámban?
A család az Iszlámban
Hogyan bánnak a muszlimok az idősebbekkel?
Mi az Iszlám öt pillére?
1) A hit tanúságtétele
2) Ima
3) Zakát adása (a nélkülözők támogatására)
4) A Ramadán hónap alatti böjt
5) Zarándoklat Mekkába
Iszlám az Egyesült Államokban

Bevezetés

Ez a könyv egy rövid képes útmutató az Iszlám megértéséhez. Tartalma három fejezetre oszlik.

Az első fejezet, „Bizonyítékok az iszlám igazságára,” olyan fontos kérdésekre ad választ, melyek gyakran felmerülnek az érdeklődőkben:

• A Korán tényleg Isten, betű szerinti kinyilatkoztatott szava?
• Mohammed 1 valóban próféta, Isten küldötte?
• Az Iszlám tényleg Isten vallása?

Ebben a fejezetben hatféle bizonyíték kerül megemlítésre:

1)
A Korán tudományos csodái: Itt egy olyan, a közelmúltban felfedezett tudományos tény kerül bemutatásra, amely a tizennégy százada kinyilatkoztatott Koránban is már szerepel.
2)
Nagyszerű felhívás a Korán bármely bekezdéséhez hasonló bekezdés írására: A Koránban Isten versenyre hív minden emberi teremtményt, hogy írjon legalább egyetlen bekezdést, amely hasonlítható a Korán bekezdéseihez. A Korán kinyilatkoztatása óta – tizennégy évszázada – egészen a mai napig nem volt olyan akinek sikerült volna eleget tennie ennek a kihívásnak, annak ellenére, hogy a Korán legrövidebb fejezete (108. szúra) mindössze tíz szóból áll.
3)
Bibliai próféciák Mohammednek , az Iszlám prófétájának eljöveteléről: ebben a részben a Mohammed eljöveteléről szóló biblikus jövendölések kerülnek bemutatásra.
4)
A Korán azon bekezdései, amelyek olyan jövőbeli eseményekre utalnak, melyek később bekövetkeztek: A Koránban több olyan jövőbeli eseményre vonatkozó dolog említésre került, amely a későbbiek során bekövetkezett, mint például a rómaiak győzelme a perzsák fölött.
5) Mohammed próféta csodái: Mohammed próféta számos csodát vitt véghez, melyeket több ember is tanúsított.
6)
Mohammed egyszerű élete: Ez világosan megmutatja, hogy Mohammed nem hamis próféta volt, aki prófétaságot állított magáról, hogy anyagi javakra, nagyságra és hatalomra tegyen szert.

Ebből a hat bizonyítékból következik, hogy:
• A Korán, Isten betű szerint kinyilatkoztatott szava.
• Mohammed Isten által küldött igaz próféta
• Az Iszlám Istentől származó igaz vallás.

Ha azt szeretnénk tudni, hogy egy vallás igaz-e vagy hamis, nem szabad a saját érzéseinktől, hangulatunktól, vagy megszokásainktól függenünk. Ehelyett inkább a józan eszünkre és intellektusunkra célszerű hagyatkoznunk. Amikor Isten küldött egy prófétát, felvértezte csodákkal és igaz prófétaságára utaló bizonyítékokkal, ezzel bizonyítva a próféta által hozott vallás igazát is.

A második fejezet, „Az Iszlám előnyei,” azokról az előnyökről szól, melyeket az Iszlám biztosít az egyén számára. Az Iszlám ugyanis:
1) Kapu az örök Paradicsomba,
2) Üdvösség a Pokol tüzével szemben,
3) Valódi boldogság és belső béke,
4) Megbocsátás korábban elkövetett bűneinkért.

A harmadik fejezet, „Általános információk az Iszlámmal kapcsolatban,” az általános információk mellett tisztázza a leggyakoribb Iszlámmal kapcsolatos téveszméket, valamint válaszol a leggyakrabban előforduló kérdésekre vele kapcsolatban, úgy mint:
• Mit mond az Iszlám a terrorizmusról?
• Milyen a nők helyzete az Iszlámban?

1. Fejezet
Bizonyítékok az Iszlám igazságára

Isten az utolsó prófétáját, Mohammedet számos csodával és arra vonatkozó bizonyítékkal vértezte fel, hogy ő egy Isten által küldött igaz próféta. Emellett Isten az utoljára kinyilatkoztatott könyvét a Kegyes Koránt is ellátta csodákkal, amelyek bizonyítják, hogy a Korán Isten betű szerint kinyilatkoztatott szava, és hogy nem szerzője annak egyetlen emberi lény sem. Első fejezetünk ezeket a bizonyítékokat tárja elénk.

(1) A Kegyes Korán tudományos csodái

A Korán Isten szava, melyet betű szerint nyilatkoztatott ki prófétájának Mohammednek , Gábriel angyalon keresztül. Mohammed megjegyezte és elmondta a társainak. Közülük pedig volt, aki megtanulta, volt, aki leírta, de az így rögzített bekezdéseket mindannyian újból átvizsgáltatták Mohammeddel . Ezenfelül Mohammed próféta minden évben ellenőriztette a Koránt Gábriel angyallal, élete utolsó évében két alkalommal is. A Korán kinyilatkoztatásától kezdve a mai napig mindig rengeteg muszlim volt, aki betűről betűre megtanulta azt. Közülük egyesek már tíz éves korukra képesek voltak megtanulni az egészet. A Koránnak egyetlen betűje sincs, amely megváltozott volna az évszázadok alatt.
A Kegyes Korán

A Korán, amely tizennégy évszázada lett kinyilatkoztatva, közöl olyan tényeket, amelyeket csak napjainkban fedeztek fel, vagy bizonyítottak be tudósaink. Ez kétség nélkül igazolja, hogy a Korán Isten betű szerint kinyilatkoztatott szava, amelyet Mohammed prófétával küldött, és hogy nem Mohammed szerzeménye, ahogy egyetlen másik emberi lényé sem. Bizonyítja továbbá azt is, hogy Mohammed Isten igaz prófétája. Az ugyanis meghaladja a józan ész határait, hogy valaki tizennégy évszázaddal ezelőtt olyan tudás birtokában legyen, amelyet csak napjainkban fedeztek fel és bizonyítottak fejlett eszközökkel és kifinomult tudományos módszerekkel. Néhány példa következik.

A) A Korán az emberi embrió fejlődéséről:

A Koránban Isten az emberi magzat fejlődésének szintjeiről beszél:

És bizony megteremtettük az embert tiszta agyagból. Majd spermacseppként helyeztük el egy biztos helyen. Ezután a spermacseppből alaqah-t (pióca, függő dolog, vérrög) formáltunk, s az alaqah-t mudghah-há (rágott anyag) teremtettük… 2 (Korán, 23:12-14)

Az arab alaqah szó három jelentéssel bír: (1) pióca, (2) függeszkedő dolog, és (3) vérrög.

Ha összehasonlítunk egy piócát egy alaqah állapotban lévő embrióval hasonlóságra lelhetünk a kettő között, ahogy az 1-es ábra is mutatja. Az embrió ebben az állapotában ugyanúgy táplálékot nyer az anya véréből, mint a pióca, ami mások véréből táplálkozik.

Az alaqah szó második jelentése „függeszkedő dolog.” Ezt láthatjuk a 2-es és a 3-as ábrán, ahogy az embrió függeszkedik, az alaqah állapotban, az anyaméhben.

1. Ábra: A rajzok az alaqah állapotban lévő embrió és a pióca megjelenési hasonlóságát illusztrálják. (A pióca rajza a Human Development as Described in the Qur’an and Sunnah című könyvből, Moore és mások, 37. o., módosítva a Integrated Principles of Zoology című könyvből, Hickman és mások. Az embrió rajza a Developing Human című könyvből, Moore és Persaud, 5. Kiad., 73. o.)

 

2. Ábra: A képen az alaqah állapotban lévő embrió függeszkedését láthatjuk az anyaméhben (uterus). (The Developing Human, Moore and Persaud, 5. Kiad. 66. o.)

 

3. Ábra: Ezen a fotomikrográfon az alaqah állapotban lévő (15 napos körüli) embrió (B-vel jelölt) függeszkedése látható az anyaméhben. Az embrió aktuális mérete úgy 0,6 mm. (The Developing Human, Moore, 3. Kiad., 66. o.; a Histology című könyvből, Leeson és Leeson.)

Az alaqah szó harmadik jelentése pedig „vérrög.” Láthatjuk, hogy az embrió külső megjelenése és érrendszere az alaqah állapotban hasonló egy vérröghöz. Ez annak tulajdonítható, hogy ebben az állapotban az embrióban viszonylag nagy mennyiségű vér van jelen (4. ábra) 3. Szintén ennek az állapotnak a sajátossága, hogy az embriónak egészen a harmadik hétig nincs vérkeringése 4. Ezért az embrió ebben az állapotában olyan, mint egy vércsomó.

4. Ábra: Az embrió primitív kardiovaszkuláris rendszere az alaqah állapotban. Az embrió és érrendszere külső megjelenése hasonló egy vérröghöz, az embrióban lévő viszonylag nagy mennyiségu vér miatt. (The Developing Human, Moore, 5. Kiad., 65. o.)

Tehát az alaqah szó három jelentése pontosan megfelel az embrió alaqah állapotbeli leírásának.

A következő állapot, ami megjelenik a bekezdésben, az a mudghah állapot. A mudghah arab szó jelentése „rágott anyag”. Ha valaki szájába vesz egy darab gumit és megrágja, majd összehasonlítja a mudghahállapotban lévő embrióval, arra a következtetésre fog jutni, hogy az embrió a mudghah állapotban nagyon hasonlít arra, amit a szájából kivett. Ez azért van, mert az embrió hátán lévő csigolyák, „olyanok mint egy emberi fogsor nyoma valami puha anyagban” 5. (lásd 5-6. ábra).

Hogy tudhatott minderről Mohammed tizennégy évszázaddal ezelőtt, amikor a tudósok csak napjainkban fedezték fel kifinomult eszközök és hatékony mikroszkópok segítségével, amelyek akkor még nem léteztek? Hamm és Leeuwenhoek voltak az első tudósok akik megfigyelhették az emberi sperma sejteket (spermatozoa) egy 1677-ben (tehát több mint ezer évvel Mohammed után) kifejlesztett mikroszkóp segítségével. Ők tévesen azt hitték, hogy a sperma sejtben van egy parányi előkészített emberi lény, amely automatikusan növekedni kezd, hogyha női nemi szervbe helyezik. 6

Keith L. Moore érdemes professzor, az anatómia és embriológia területén, a világ legprominensebb tudósainak egyike, valamint a The Developing Human című könyv szerzője, amelyet nyolc nyelvre lefordítottak. Ez a könyv tudományos referenciamunka, emellett az Egyesült Államokban egy különleges bizottság a legjobb egy szerző által írt könyvnek ismerte el. Dr. Moore, az anatómia és a sejtbiológia érdemes professzora a Torontói Egyetemen, Kanadában. Az Alaptudományok Dékánjainak Társasága Orvostudományi Fakultánsának tagja, és nyolc éve az Anatómia Tanszék elnöke.
5. Ábra: Egy 28 napos embrió fényképe a mudghah állapotban. Az embrió ebben az állapotban megjelenésében hasonló egy megrágott anyaghoz, mert a hátán látható gerinchúr, mintha fognyomok sora lenne egy rágott anyagban. Az embrió aktuális állapota 4 mm. (The Developing Human, Moore és Persaud, 5. Kiad., 82. o., Hideo Nishimura professzortól, Kyoto Egyetem, Kyoto, Japán.)
6. Ábra: Ha a mudghah állapotban lévő embriót egy darab összerágott gumival összehasonlítjuk, a kettő között hasonlóságra lelhetünk.

A) A mudghah állapotú embrió rajzolata. Láthatjuk a gerinchúr megjelenését az embrió hátán, ami fognyomokra emlékeztet. (The Developing Human, Moore és Persaud, 5. Kiad., 79. o.)
B) Fénykép egy darab rágott gumiról.

1984-ben elnyerte a Kanadában az anatómia területén adható legkiválóbb díjat, a J.C.B. Nagydíját az Amerikai Anatómus Társaságtól. Számos nemzetközi kongresszus szervezője, köztük a Kanadai és Amerikai Anatómusok Társaságáé és a Biológiai Tudományok Egyesületének gyűléséé is.

1981-ben a Dammami 7. Orvosi Konferencián, Szaud Arábiában Moore professzor azt mondta: „Nagy örömömre szolgált, hogy segíthettem tisztázni a Korán kijelentéseit az emberi fejlodésről. Világos számomra, hogy ezeknek a kijelentéseknek Istentől kellett jönnie Mohammed számára, mert ennek a tudásnak csaknem egészét homály fedte évszázadokig. Ez elegendő bizonyíték nekem arra, hogy Mohammednek Isten küldöttének kellett lennie.” 7

Végül Moore professzortól megkérdezték: „Ez azt jelenti, hogy Ön elhiszi, hogy a Korán Isten szava?”, mire így válaszolt: „Nem okoz nekem nehézséget elfogadni ezt.” 8

A konferencia alatt professzor Moore kijelentette: „…Mivel az emberi embrió fokozatai komplexek, következésképpen a változás szüntelen folyamat a fejlődés alatt, ami egy új osztályozási rendszer kifejlesztését igényli a Korán és a Szunna (amit Mohammed mondott, tett, vagy jóváhagyott) alapján. Az ajánlott rendszer egyszerű, széleskörű, és összhangban van a létező embriológiai tudással. A Korán és a hadith (megbízható közlések Mohammed próféta társaitól, arról amit a próféta mondott, tett, vagy jóváhagyott) intenzív tanulmányozása az utóbbi négy évben felfedett az emberi embriók osztályozására egy rendszert, ami csodálatos módon az i.sz. hetedik században lett rögzítve. Bár Arisztotelész, az embriológia tudomány feltalálója i.e. negyedik században tyúktojásokon végzett tanulmányaiból felismerte, hogy a csirkeembriók fokozatosan fejlődnek, nem hagyott hátra semmilyen részletet ezekről a fokozatokról. Az embriológia történelmének kezdete óta csak keveset tudtunk a fokozatokról és az emberi embriók osztályozásáról egészen a huszadik századig. Ennélfogva az emberi embrió leírása a Koránban a hetedik században nem alapulhat tudományos ismereteken. Az egyetlen elfogadható következtetés az, hogy ezek a leírások Istentől lettek kinyilatkoztatva Mohammednek. Ő nem tudhatott ilyetén részletekről, mivel írástudatlan ember volt, bármiféle tudományos képesítés nélkül.” 9

B) A Korán a hegyekről:

A Föld című könyv alap tankönyv a világ számos egyetemén. Két szerzőjének egyike, Frank Press érdemes professzor. Ő volt a tudományos tanácsadója egy korábbi amerikai elnöknek, Jimmy Carter-nek, továbbá tizenkét éve a Nemzeti Tudományos Akadémia elnöke Washington DC-ben. Könyvében azt írja, hogy a hegységek alapjául a gyökereik szolgálnak. Ezek a gyökerek mélyen az alapba ágyazódnak, így a hegységeknek ék alakjuk van (lásd a 7-es, 8-as és 9-es ábrákat).

A Korán a következőképpen ír a hegyekről. Isten azt mondta a Koránban:

Vajon nem tettük-e a Földet nyugvóhellyé? A hegyeket pedig ékekké? (Korán, 78:6-7)

7. Ábra: A Hegyeknek mély gyökereik vannak a földfelszín alatt. (Earth, Press és Siever, 413. o.)

 

8. Ábra: Sematikus rész. A hegységek, mint az ékek, mély gyökerekkel bírnak, melyek a földbe ágyazódtak. (Anatomy of the Earth, Cailleux, 220. o.)

 

9. Ábra: Egy másik illusztráció, mely azt mutatja, hogy a hegyeknek ékszerű alakjuk van, mély gyökereik miatt. (Earth Sience, Tarbuck és Lutgens, 158. o.)

A modern geológiai kutatások bebizonyították, hogy a hegységeknek mélyre, a földfelszín alá nyúló, gyökereik vannak (9-es ábra) és ezek a gyökerek elérhetik a hegységek tengerszint fölötti magasságának többszörösét. 10 Így ezen információ alapján a legmegfelelőbb szó a hegységek leírására az „ék” szó, mivel a legtöbb helyesen használt ék rejtve van a földfelszín alatt.

A tudománytörténetből megtudhatjuk, hogy a hegységek mély gyökereinek elmélete csak 1865-ben merült fel Sir George Airy királyi asztronómus jóvoltából. 11

A hegységek a földkéreg stabilizálásában is fontos szerepet játszanak. 12 Megakadályozzák a földrengések kialakulását. Isten így szólt erről a Koránban:

S szilárdan rögzítetteket dobott a földre, hogy ne inogjon alattatok… (Korán, 16:15)

Hasonlóképpen a lemeztektonika modern tudománya is úgy tartja, hogy a hegységek a föld megszilárdítóiként működnek. Ez a hegységek földszilárdító szerepéről szóló tudás csak a lemeztektonika fényében kezdett érthetővé válni a hatvanas évek végén. 13

Ismerhette egyáltalán valaki Mohammed próféta korában a hegységek valódi alakját? El tudta képzelni bárki, hogy a tömör és masszív hegy, amit lát, mély gyökérben folytatódik a föld alatt, ahogy a tudósok megállapították? A modern geológia megerősítette a Korán bekezdéseinek igazát.
C) A Korán a világegyetem eredetéről:

A modern kozmológia tudománya elméletben és megfigyelésekre támaszkodva gyakorlatban is világosan megmutatta, hogy az idő egy pontjában az egész univerzum nem volt más csak egy felhő „füstből” (vagyis egy átlátszatlan, nagyon sűrű és forró gázszerű alakzat).14 Ez a vitathatalan tények egyike a modern csillagászatban. Tudósok ma már meg tudják figyelni új csillagok kialakulását ennek a „felhőnek” a maradványaiból (lásd: 10-11-es ábra). A világító csillagok, amiket éjszaka látunk, csakúgy mint az egész világegyetem, ebből a füstszerű anyagból alakultak ki. Isten így szólt a Koránban:

Majd az éghez emelkedett, mely ekkor füst volt… (Korán, 41:11)

Mivel a Föld és az Egek fölötte (a Nap, a Hold, csillagok, bolygók, galaxisok, stb.) ugyanabból a „füstből” alakultak ki, arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a Föld és az Egek egyetlen összekapcsolódó dolog volt, majd kiválva ebből a homogén „füstből” alakultak tovább és váltak külön egymástól. Isten mondta a Koránban:

Talán nem látták azok, akik hitetlenek, hogy az egek és a föld egyetlen hatalmas darab volt, s Mi bontottuk azokat fel… (Korán, 21:30)

10. Ábra: Egy új csillag alakul ki abból a gázból és porból (nebula), amely az egész univerzum eredetét jelentő „füst” egyik maradványa. (The Space Atlas, Heather és Henbest, 50. o.)

Dr. Alfred Kroner a világ leghíresebb geológusainak egyike, a geológia professzora és a németországi, mainzi Johannes Gutenberg Egyetem Földtudományok Intézete geológia tanszékének elnöke, azt mondta: „Tudván, hogy honnan jött Mohammed … Azt hiszem majdnem lehetetlen, hogy tudhatott volna olyan dolgokról, mint az univerzum közös eredete, hiszen a tudósok csak az utóbbi néhány évben fedezték fel roppant bonyolult és fejlett eljárások segítségével, ez a helyzet” 15. Szintén ő mondta, hogy: „Valaki, aki nem tudott semmit a nukleáris fizikáról tizennégy évszázaddal ezelőtt nem lehetett szerintem abban a helyzetben, hogy például az Egek és a Föld közös eredetére rájöjjön magától.” 16

11. Ábra: A Laguna nebula egy gáz és porfelhő, nagyjából 60 fényévnyi átmérővel, a belsejében rendszeresen képződő forró csillagok ultraibolya sugárzásától gerjesztve. (Horizons, Exploring the Univers, Seeds, 9-es tábla, az Egyetemek Szövetsége a Csillagászati Kutatásért-től.)
D) A Korán az agyról:

Isten a következőt mondta a Koránban a gonosz hitetlenek egyikéről, aki megtiltotta Mohammed prófétának , hogy imádkozzon a Kábánál:

De nem! Ha nem hagyja abba homlokánál fogva vonszoljuk el. Egy hazug, bűnös homloknál fogva. (Korán, 96:15-16)

Miért mondta a Korán a homlokot hazugnak és bűnösnek? Miért nem azt írta, hogy az a személy volt hazug és bűnös? Milyen kapcsolat van a homlok és a hazugság valamint a bűnösség között?

Ha benézünk egy koponyába, a homlok mögött az előagyat találjuk (12-es ábra). Mit mond a fiziológia az agy ezen területének funkciójáról? Az Anatómia és fiziológia esszenciája című könyv azt írja erről a területről: „A motiváció és a tervek előrelátása valamint a mozdulatok indítása a homloklebeny elülső részében megy végbe, az előagyban. Ez az agykéreg egyesülésének egy része…” 17 Szintén a könyvben található: „Motivációval való kapcsolata miatt az előagyat az agresszió működési központjának is vélik…” 18

Így az agynak ez a területe felelős a tervekért és motivációért, a jó vagy bűnös viselkedésre való indíttatásért, továbbá ez felelős a hazugságokért és az igaz beszédért. Ilyeténképpen helyénvaló a homlokot hazugnak és bűnösnek leírni, mikor valaki hazudik vagy bűnt követ el, ahogy a Korán mondta: „…Egy hazug, bűnös homloknál fogva.”

12. Ábra: Az agykéreg bal féltekéjének funkcionális régiói. Az előagy az agykéreg elülső felében helyezkedik el. (Essentials of Anatomy & Physiology, Seeley és mások, 210. o.)

Az előagy ezen funkcióit csak az utóbbi hatvan évben fedezték fel a tudósok, professzor Keith L. Moore közreműködésével. 19

E) A Korán a tengerekről és a folyókról:

A modern tudomány felfedezte, hogy azokon a helyeken, ahol két különböző tenger találkozik, korlát van közöttük. Ez a korlát úgy osztja el a két tengert, hogy mindegyiknek megvan a saját hőmérséklete, sófoka és sűrűsége. 20 Például a Földközi-tenger vize meleg, sós, és kevésbé sűrű az Atlanti-óceán vizéhez hasonlítva. Mikor a Földközi tenger vize belefolyik az Atlanti óceánba a Gibraltári-szorosnál, több száz kilométert tesz meg az Atlanti-óceánban körülbelül 1000 méteres mélységben a saját hőmérsékletével, sófokával, és kisebb sűrűségi jellemzőkkel. A mediterrán víz megtartja ezt a mélységet 21 (lásd 13-as ábra).

13. Ábra: A Földközi-tenger vize, amint belép az Atlanti-óceánba Gibraltár foka fölött a saját hőmérsékletével, sófokával és kisebb sűrűségi jellemzőkkel, a korlát miatt, ami különbséget tesz közöttük. A hőmérséklet Celsius fokban van megadva (C°). (Marine Geology, Kuenen, 43. o. csekély nagyítással)

Annak ellenére, hogy hatalmas hullámok, erős áramlatok és árapály jelenség van ezekben a tengerekben, nem keverednek, vagy lépik át ezt a határt.

A Koránban ki lett nyilatkoztatva, hogy korlát van két találkozó tenger között, és hogy nem hágják azt át. Isten így mondta:

Engedte a két tengert folyni, hogy találkozzanak. Ám közöttük akadály található, melyen át nem hághatnak. (Korán, 55:19-20)

Azonban mikor a Korán az édes és sós víz közötti elválasztóról szól, egy „tiltott felosztás” meglétét említi a korlát mellett. Azt mondja Isten a Koránban:

És Ő az, Aki a két vizet engedte összefolyni. Az egyik édesen jóízű, a másik sósan keserű, s kettejük közé gátat tett, s tilalmas részt. (Korán, 25:53)

Fölmerülhet a kérdés miért említett a Korán egy tiltott részt, mikor az édes és sós víz közötti elválasztóról beszélt, és miért nem említette mikor a két tenger közötti elválasztóról beszélt?

A modern tudomány fölfedezte, hogy a folyótorkolatokban, ahol édes és sós víz találkozik, a helyzet valamiképp különbözik attól, ami két tenger találkozásának helyén található. Tudósok rájöttek, hogy ami a folyótorkolatokban a sós és az édes vizet elválasztja egymástól az egy ún. „püknoklinikus zóna egy adott sűrűségű diszkontinuitással a két réteg elválasztására.” 22 Ez a partíció (elválasztó zóna) az édes és a sós víztől különböző sófokkal bír 23 (14. Ábra).

14. Ábra: A vertikális rész mutatja a sófokot (ezrelékben ‰) egy folyótorkolatban. Itt láthatjuk a partíciót (elválasztó zónát) az édes és a sós víz között. (Introductory Oceanography, Thurman, 301. o. csekély nagyításban.)

Ez az információ csak napjainkban került felfedezésre, olyan kifejlett eszközök birtokában, melyek a hőmérséklet, sófok, sűrűség, oxigén oldhatóság, stb. mérésére szolgálnak. Az emberi szem nem képes érzékelni a különbséget két találkozó tenger között, sokkal inkább tűnik a két tenger számunkra egy homogén tengernek. Hasonlóképpen az emberi szem nem képes észlelni a víz három részre tagolódását a folyótorkolatokban: édes víz, sós víz, és a partíció (elválasztó zóna).

F) A Korán a mély tengerekről és a belső hullámokról:

Isten szava a Koránban:

Vagy olyanok, mint a sötétség egy tengerben, mely végtelenül mély, hullám borítja, s fölötte újra hullám, a fölött felhő, sötétségek egymás fölött, s ha valaki kinyújtja a kezét alig látja azt… (Korán, 24:40)

Ez a bekezdés a mély tengerekben található sötétséget írja le, ahol az ember ha kinyújtja a kezét, nem látja azt. Ez a sötétség körülbelül 200 méternél kezdődik. Ebben a mélységben csaknem teljesen hiányzik a fény (lásd 15. Ábra). 1000 méternél is mélyebben már egyáltalán nincs fény. 24

15. Ábra: A napfény 3-30 százaléka visszaverődik a tenger felszínéről. Ezután a színskála majd mind a hét színe elnyelődik, egyik a másik után, az első 200 méteren, kivéve a kék fényt. (Oceans, Elder és Pernetta, 27. o.)

Az ember nem képes negyven méternél mélyebbre merülni tengeralattjáró vagy speciális felszerelések segítsége nélkül. Ezek nélkül az ember nem élheti túl az óceánok mély, sötét részeit, mint például a 200 méteres mélységet.

A tudósok nemrégiben fedezték fel ezt a sötétséget különleges felszerelések és tengeralattjárók segítségével, amelyek lehetővé tették számukra az óceánok nagy mélységeibe való merülést.

Azt is megérthetjük az előző bekezdés következő soraiból, „…egy tengerben, mely végtelenül mély, hullám borítja, s fölötte újra hullám, a fölött felhő…”, hogy a tengerek és óceánok mély vizeit hullámok fedik és ezek fölött a hullámok fölött újabb hullámok találhatóak. Az világos, hogy a másodikként említett hullámok a vízfelszín hullámai, melyeket mi is láthatunk, mivel a bekezdés azt írja, hogy ezek fölött a hullámok fölött felhők vannak. De mi a helyzet az elsőként említett hullámokkal? Napjainkban fedezték fel a tudósok, hogy vannak belső hullámok, melyek „a különböző sűrűségű rétegek közötti felületen jelentkeznek.” 25 (16. Ábra).

16. Ábra: Belső hullámok két különböző sűrűségű vízréteg találkozásánál. Az egyik sűrűbb (a mélyebben fekvő), a másik kisebb sűrűségű (a magasabban fekvő). (Oceanography, Gross, 204. o.)

Belső hullámok borítják a tengerek és óceánok mély vizeit, mert a mélyebben fekvő víz nagyobb sűrűségű a fölötte fekvő vizeknél. Ezek ugyanúgy megtörhetnek, mint a felszín hullámai. A belső hullámok emberi szemmel nem láthatóak, de megfigyelhetőek a hőmérséklet vagy a sófok egy adott területen vizsgált változásaiból. 26

G) A Korán a felhőkről:

Tudósok a felhőtípusok tanulmányozása során felismerték, hogy az esőfelhők egy meghatározott rendszer szerint képződnek és alakulnak, és számos lépés során megannyi típusú felhő és szél kombinációjaként kapcsolódnak egymáshoz.

Az esőfelhők egyik típusa a cumulonimbus felhő. Meteorológusok vizsgálták hogyan képződnek a cumulonimbus felhők, és miképp produkálnak esőt, jeget vagy villámot.

Felfedezték, hogy cumulonimbus felhők a következő lépések során hoznak esőt:
1) A felhőket a szél összenyomja: A cumulonimbus felhők akkor képződnek, amikor a szél összefúj néhány kisebb felhőt (cumulus) egy helyre, ahol ezek összefutnak (ld. 17-18. Ábra).

17. Ábra: A Műholdas felvétel mutatja amint a felhők a B, C és D jelű gyűjtőterület felé mozognak. A nyilak a szél irányát jelzik. (The Use of Satellite Pictures in Weather Analysis and Forecasting, Anderson és mások, 188. o.)

 

18. Ábra: Kicsiny felhődarabok (cumulus) gyűlnek a horizont közelében lévő csoportosulási zóna felé, ahol már egy nagyobb cumulonimbus felhő látható. (Clouds and Storms, Ludlam, 7. 4. Tábla.)

2) Összekapcsolódás: Azután a kis felhők összekapcsolódnak egy nagyobb felhőt képezve 27 (18-19. Ábra).

19. Ábra: (A) Egymástól elszigetelt felhőfoszlányok (cumulus). (B)Amikor a felhőfoszlányok összekapcsolódnak, a nagyobb felhőben a felfelé irányuló léghuzat növekszik, így a felhő felhalmozódik. A vízcseppeket • jelöli. (The Atmosphere, Anthes és mások, 269. o.)

3) Felhalmozódás: Amikor a felhőfoszlányok összekapcsolódnak, a nagyobb felhőben a felfelé irányuló légmozgás növekszik. A felhő közepénél a felszálló levegő erőssége nagyobb, mint a széle felé. 28 Ezek a légmozgások a felhő vertikális növekedését eredményezik, így a felhő boglyaként felhalmozódik (lásd 19. Ábra (B) része, 20, és 21. Ábra). Ez a vertikális növekedés oda vezet, hogy a felhő az atmoszféra alacsonyabb hőmérsékletű régióiba nyúlik, ahol vízcseppek, esetleg jégdarabok képződnek és növekedésnek indulnak. Amikor ezek a vízcseppek és jégdarabok túl nehézzé válnak, hogy a huzat megtartsa őket, zuhanni kezdenek a felhőből és eső, jég, stb. formájában lehullanak. 29

Isten így szól a Koránban:

Talán nem láttad, hogy Allah elhajtja a felhőket, majd újra egyesíti azokat, s felhalmozza őket, majd látod a bőven áradó esőt a hasadékaiból kilépni… (Korán, 24:43)

20. Ábra: Egy cumulonimbus felhő. Miután a felhő felhalmozódott, eső hull belőle. (Weather and Climate, Bodin, 123. o.)

A meteorológusok csak napjainkban szereztek ismereteket a felhők képződéséről, felépítéséről, és működéséről, fejlett felszerelések segítségével, úgymint repülőgépek, műholdak, számítógépek, léggömbök és más a szelet és irányát vizsgáló, a páratartalmat és váltakozását mérő, az atmoszférikus nyomás szintjeit és váltakozását meghatározó eszközök segítségével. 30

21. Ábra: Egy cumulonimbus felhő. (A Colour Guide to Clouds, Scorer és Wexler, 23. o.)

Az előző bekezdés miután említi a felhőket és az esőt, beszél a jégesőről és a villámokról:

…majd lebocsát az égből [felhő] hegyeket, melyekben jeges eső található, azt talál el vele akit akar, s arról hárítja el, akiről akarja, s villámlása majdnem elveszi a szemek látását. (Korán, 24:43)

Meteorológusok megállapították, hogy ezek a cumulonimbus felhők, melyekből jég hullik, elérhetik a 7 000-8 000 méter magasságot is 31, ahogy a Korán mondja: „…majd lebocsát az égből [felhő] hegyeket, melyekben jeges eső található…” (ld. 21. Ábra).

Ebből a bekezdésből adódhat a kérdés: Miért mondja, hogy „villámlása” a jéggel kapcsolatban? Ez azt jelenti, hogy a jég jelentős tényezője a villámlásnak? Lássuk mit mond erről a Meteorology Today című könyv. Azt írja, hogy a felhő elektromos töltést kap, amint a jégeső fagyott cseppek és jégkristályok formájában átzuhan a felhő egy részén. Ahogy a folyékony cseppek összeütköznek a jégdarabokkal, a kontaktus során megfagynak és felszabadítják rejtett hőtartalékukat. Ez azt okozza, hogy a jégdarab felülete melegebb lesz, mintha jégkristályok öveznék. Amikor egy jégszem találkozik egy jégkristállyal, egy fontos jelenség megy végbe: elektronok áramlanak a hidegebb tárgytól a melegebb tárgy felé. Ennélfogva a jégdarab negatív töltésűvé válik. Ugyanez a hatás érezhető amikor fagyos cseppek kerülnek kapcsolatba jégdarabokkal, és a pozitív töltésű jégszilánkok kitörnek. Ezek a könnyebb, pozitív töltésű darabok aztán a felszálló levegő miatt a felhő felső részébe kerülnek. A jégeső pedig negatív töltéssel tovább zuhan a felhő alja felé, így a felhő alsó része lassan negatív töltésűvé válik. Ezek a negatív töltések később kisülnek, mint villám. 32 A leírtak alapján tehát a jégeső a legfőbb tényező a villámok létrejöttében.

Ez az információ a villámlásról napjaink felfedezése. 1600-ig Arisztotelész meteorológiai nézetei domináltak. Ő azt tartotta például, hogy az atmoszféra két fajta párát tartalmaz, nedveset és szárazat. Azt mondta továbbá, hogy az égzengés a száraz pára összeütközésének hangja a szomszédos felhőkkel, és a villámlás a száraz pára kigyulladása és égése vékony és gyenge lánggal. 33 Ez néhány meteorológiai elképzelés azok közül, melyek a Korán kinyilatkoztatásának idejében, tizennégy évszázada uralkodóak voltak.

H) Tudósok kommentárja a Korán tudományos csodáihoz:

A következőkben néhány tudós megjegyzéseit olvashatjuk a Korán tudományos csodáiról. Mindegyik kommentárt a This is the Truth (Ez az Igazság) című videó anyagból vettük. Ezen a videón láthatjuk és hallhatjuk a tudósokat, amint a következő kommentárokat adják. (A videófelvétel másolata, kommentáronkénti részletei megtekinthetők vagy letölthetők a www.islam-guide.com/truth címen.)

1) Dr. T. V. N. Persaud az anatómia, a pediátria, a gyermekgyógyászat, a szülészet-nőgyógyászat, továbbá a szaporodástudományok professzora a Manitobai Egyetemen (Winnipeg, Manitoba, Kanada). 16 éve az Anatómia Tanszék elnöke. Jól ismert a saját területén, 22 tankönyv szerzője és több mint 180 tudományos folyóiratban publikált. 1991-ben Kanadában elnyerte az anatómia területén adható legkiválóbb elismerést, a Kanadai Anatómusok Szervezetének J. C. B. Nagydíját. Amikor megkérdezték a Korán általa kutatott tudományos csodáiról, a következőt nyilatkozta:

„Tény, amit feltártak előttem, hogy Mohammed nagyon átlagos ember volt. Nem tudott olvasni, és írni sem. Tulajdonképpen analfabéta volt, és ezernégyszáz évvel ezelőttről van szó. Van tehát egy analfabéta, aki mélyenszántó kijelentéseket tesz, beszámolókat ad a tudományos természetről, és mindezt csodálatraméltó pontossággal teszi. Én személy szerint nem tudom belátni, hogyan lehet erre csak puszta esélye. Túl nagy számú pontos és helytálló megállapítás szerepel a kijelentéseiben és, ahogy Dr. Moore-nak, nekem sem esik nehezemre elgondolni azt, hogy Isteni sugallat vagy kinyilatkoztatás vezette ezekre a nyilatkozatokra.”

Persaud professzor a Korán bekezdéseiből és Mohammed próféta mondásaiból többet idézett egyes könyveiben. Ezeket a bekezdéseket és Mohammed próféta mondásait számos konferencián bemutatta.

2) Dr. Joe Leigh Simpson a Szülészet-nőgyógyászati Tanszék elnöke, a szülészet és nőgyógyászat, valamint a molekuláris és emberi genetika professzora a houstoni Baylor Orvosi Egyetemen (Texas állam, USA). Azelőtt a szülészet-nőgyógyászat professzora és a Szülészet-nőgyógyászat Tanszék elnöke volt a Tennessee Egyetemen (Memphis, Tennessee, USA), továbbá az Amerikai Termékenységi Társulat elnöke is volt. Számos díjat nyert, köztük a Szülész-nőgyógyász Professzorok Nyilvános Elismerő Díját 1992-ben. Simpson professzor Mohammed próféta következő két mondását tanulmányozta:

{ [Az ember] teremtése összegyűjtetik az anyaméhbe negyven napig… } 34

{ Ha negyvenkét nap eltelt az embrió fölött, Isten egy angyalt küld, aki megformázza és létrehozza a hallását, látását, bőrét, húsát és csontjait… } 35

Alaposan tanulmányozta Mohammed próféta ezen két mondását, figyelembe véve, hogy az első negyven nap az embrió-genezis jól elkülöníthető állapotát képezi. Különösen Mohammed próféta ezen mondásainak abszolút pontossága és precizitása gyakorolt rá nagy hatást. Majd a konferencia alatt a következő véleménnyel volt:

„Úgyhogy a két említett hadith (Mohammed próféta mondásai) a negyven nap előtti főbb embriológiai fejlődés egy specifikus időtáblázatával látott el bennünket. Újra arra a pontra jutottunk, azt hiszem, a reggel felszólalóihoz csatlakozva: ezek a hadithok nem származhatnak a keletkezésük idejében elérhető tudományos tudásanyagból . . . Ebből következik szerintem, hogy nemcsak hogy nincs összeütközés a genetika és a vallás között, hanem tény, hogy a vallás vezetheti a tudományt azáltal, hogy kinyilatkoztatást ad néhány meglévő tudományos szemlélethez, amely kinyilatkoztatások léteztek és léteznek a Koránban, bár csak évszázadokkal később nyertek igazolást. Ez bizonyítja, hogy a Korán tudásanyagának Istentől kell származnia.”

3) Dr. E. Marshall Johnson a Thomas Jefferson Egyetem (Philadelphia, Pennsylvania állam, USA) érdemes professzora az anatómia és a fejlődési biológia területén. 22 éve az anatómia professzora és az anatómia tanszék elnöke, valamint a Daniel Baugh Intézet igazgatója. Továbbá a Teratológia (fejlődési rendellenességek tana) Társaság elnöke. Több, mint 200 publikáció szerzője. 1981-ben a Dammami Hetedik Orvosi Konferencián, Saud Arábiában, a kutatási anyagának bemutatóján azt mondta:

„Összegzésképpen: A Korán nem csak a fejlődés külső alakját írja le, hanem kihangsúlyozza a belső szinteket is, az embrió belséjében lévő állapotokat, annak képződését és fejlődését, kiemelve a kortárs tudomány által azonosított főbb eseményeket.”

Szintén ő mondta: „Tudósként csak olyan dolgokkal foglalkozhatok, amelyeket jellegzetesnek találok. Megértem az embriológiát és a fejlődési biológiát. Megértem a szavakat, melyeket lefordítottak nekem a Koránból. Ahogy az előbb példáját adtam, ha át tudnám emelni magam abba az érába, tudva amit ma tudok és leírni dolgokat, én nem tudnám leírni azokat a dolgokat amiket leírtak. Nem látok bizonyítékot arra a kijelentésre, ami ellentmond a fogalmazványnak, mely szerint ezen egyén, Mohammed, ezeket az információkat egy bizonyos helyről kellett, hogy nyerje. Szóval nem látok semmit összeütközésben azzal a fogalmazvánnyal, miszerint Isteni beavatkozás kellett ahhoz, hogy ő ezt képes legyen leírni.” 36

4) Dr. William W. Hay jólismert óceanológus. A geológia tudományok professzora a Kolorádói Egyetemen (Boulder, Kolorádó, USA). Korábban a Rosentiel Tengerészeti és Légkörtudományok Iskolájának dékánja a Miami Egyetemen (Miami, Florida, USA). Egy alkalommal mikor Hay professzorral a Korán tengerekkel kapcsolatos kinyilatkoztatásairól beszéltek, melyek napjaink felfedezéseivel egybeesnek, azt mondta:

„Nagyon érdekesnek találom, hogy ez a fajta információ a Korán ősi irataiban megtalálható, és fogalmam sincs hogyan kerülhetett oda, de azt hiszem roppant érdekes, hogy ott van és hogy munkánk során fel fogjuk fedezni ezen részletek jelentését.” Majd mikor a Korán forrásáról kérdeztük, így válaszolt:

„Nos, úgy hiszem Istentől kell származnia.”

5) Dr. Gerald C. Goeringer kurzus igazgató és az orvosi embriológia közreműködő professzora a Georgetown Orvosi Egyetem Sejtbiológia Tanszékén (Washington, DC, USA). A Szaúd-Arábiában, Rijádban tartott VIII. Szaudi Orvosi Konferencia alkalmával, Goeringer professzor a következőt mondta kutatási anyagának bemutatása alkalmával:

„Viszonylag több ájában (Korán bekezdésben) találhatunk elég átfogó leírást az emberi fejlődés ivarsejt vegyülés utáni szakaszának szervfejlődésre vonatkozó részéről. Nincs még egy ilyen pontos és egészében rögzített része az emberi fejlődésnek az osztályozás, terminológia és leírás tekintetében, ami korábban keletkezett volna. A legtöbb, ha nem az összes, hagyományos tudományos irodalomban fennmaradt példányt évszázadokkal megelőzi ez a leírás az emberi embrionális és magzati fejlődés különböző szakaszairól.”

6) Dr. Yoshihide Kozai a Tokyo Egyetem érdemes professzora (Hongo, Tokió, Japán), valamint a Nemzeti Csillagász Obszervatórium volt igazgatója (Mitaka, Tokió, Japán), azt mondta:

„Nagyon nagy hatással van rám, hogy igaz csillagászati tényeket találhatok a Koránban. Nekünk, modern asztronómusoknak a világegyetemnek csupán nagyon kis részét tanították. Munkánk során csak egy nagyon kis rész megértésére koncentráltunk. Mivel távcsövek segítségével az égboltnak csak kis részletét láthatjuk, anélkül, hogy az egész univerzumra gondolhatnánk. Így a Korán olvasásakor és a kérdések megválaszolásakor, úgy gondolom utam a jövőben a világegyetem kutatása felé vezet majd.”

7) Professzor Tejatat Tejasen a Chiang Mai Egyetem Anatómia Tanszékének elnöke (Chiang Mai, Thaiföld). Korábban ugyanezen az egyetemen az Orvosi Kar dékánja volt. A Szaúd-Arábiában, Rijádban tartott VIII. Szaudi Orvosi Konferencián, Tejasen professzor felállt és így szólt:

„Az utóbbi három évben elkezdett érdekelni a Korán. …Tanulmányaimból és a konferencián tanultakból, úgy hiszem, hogy minden amit a Koránban tizennégy évszázada lejegyeztek igaz kell hogy legyen. Ez a tudósok kijelentéseivel igazolható. Mivel Mohammed próféta sem írni sem olvasni nem tudott, küldöttnek kellett lennie, aki továbbadja azt az igazságot, ami felvilágosítás gyanánt ki lett nyilatkoztatva neki valakitől, aki alkalmas a dolgok teremtőjének. Ez a teremtő Isten kell legyen. Ennélfogva azt gondolom, itt az idő, hogy mondjuk La ilaha illa Allah, nincs más imádható Isten kivéve Allahot (Istent), Mohammedur raszúlu Allah, Mohammed Allah (Isten) küldötte (prófétája). Végül engedjék meg, hogy gratuláljak a konferencia kitunő és rendkívül sikeres rendezéséért. …Nem csak tudományos és vallási nézőpontokkal gazdagodtam, hanem komoly esélyt is kaptam arra, hogy jól ismert tudósokkal találkozzam és sok új barátot szerezzek a résztvevők közül. De mindközül a legértékesebb dolog amit idejövetelemmel nyertem, hogy La ilaha illa Allah, Mohammedur raszúlu Allah, és hogy Muszlim lehetek.”

Figyelembe véve az összes korábbi példát, melyet a Korán tudományos csodáiból láthattunk és a tudósok kommentárjainak meghallgatása után, tegyük fel magunknak ezeket a kérdéseket:

• Lehet véletlen egybeesés, hogy a tudomány különböző területein napjainkban felfedezett információk említésre kerültek a Koránban, ami tizennégy évszázaddal ezelőtt nyilatkoztattatott ki?
• Lehetséges-e az, hogy a Koránnak Mohammed vagy bármely más emberi lény legyen a szerzője?

Nem.

Az egyetlen lehetséges válasz az, hogy a Korán az Isten betű szerint kinyilatkoztatott szava.

(További információk, online cikkek, könyvek, videofilmek a Szent Korán tudományos csodáiról, megtalálhatóak a www.islam-guide.com/science oldalon, vagy bármelyik később említett szervezetünknél.)

(2) Nagy kihívás a Korán bármely fejezetéhez hasonló fejezet írására

Isten eképpen szólott a Koránban:

És ha kétségben vagytok azzal kapcsolatban, amit leküldtünk (a Korán) a Mi szolgánknak (Mohammednek ), akkor hozzatok egy szúrát 37, hozzá hasonlót, és hívjátok a tanúitokat 37a – Allahon kívül, ha igazmondók vagytok. Ám ha nem teszitek – és nem is fogjátok megtenni – akkor óvjátok magatokat a Tűztől 37b, melynek tüzelője az emberek és a kövek (bálványok)! Előkészítetett a hitetlennek [maradtak] számára. S add örömhírül azoknak, akik hívők lettek, és jámbor tetteket cselekedtek, hogy nekik Kertjeik lesznek, amelyek alatt folyók folynak… (Korán, 2:23-25)

Mióta a Korán kinyilatkoztatásra került, tizennégy századdal ezelőtt, senki sem volt képes egyetlen fejezetet sem írni, ami szépségében, ékesszólásában, kiválóságában, bölcs rendelkezéseiben, igaz közléseiben, igaz jövendöléseiben és más tökéletes tulajdonságaiban hasonlítható lett volna a Korán fejezeteihez. Szintén említésre méltó, hogy a legrövidebb fejezet a Koránban (108. szúra) csupán tíz szóból áll, ennek ellenére a mai napig még senki sem tudott eleget tenni a kihívásnak, se akkor, se manapság. 38

A Korán legrövidebb fejezete (108. szúra) csupán tíz szó, eddig még senki sem tudott ehhez, vagy a Korán bármely másik fejezetéhez hasonlót írni.

Néhány hitetlen arab, aki Mohammed ellensége volt, megpróbálta kiállni a próbát, hogy bebizonyítsa Mohammed nem volt igaz próféta, de ők kudarcot vallotak. 39 Ez a kudarc annak ellenére történt, hogy a Korán a saját nyelvükön és dialektusukban lett kinyilatkoztatva és, hogy az arabok Mohammed próféta idejében ékesszólásban rendkívül jeles emberek voltak, kiknek akkoriban szokása volt gyönyörű és kiváló költemények írása, melyeket olvasnak és nagy becsben tartanak napjainkban is.

(3) Bibliai próféciák Mohammednek , az Iszlám prófétájának az eljöveteléről

A Mohammed próféta eljöveteléről szóló bibliai próféciák bizonyítékok az Iszlám igazságára, azok számára, akik a Bibliában hisznek.

A Második Törvénykönyv 18. fejezetében Mózes kijelenti, hogy Isten azt mondta neki: „Prófétát támasztok nekik testvéreik köréből, mint téged; neki adom ajkára szavaimat, s ő mindent tudtukra ad, amit parancsolok neki. Ha valaki nem hallgat szavaira, amelyeket az én nevemben hirdet, akkor magam leszek, aki számadást kérek attól az embertől.” (MTörv 18:18-19) 40

Ezekből a sorokból arra következtethetünk, hogy a próféciában említett prófétának a következő három tulajdonságnak kell megfelelnie:

1) Olyannak kell lennie, mint Mózes.
2) Az Izraeliták testvéreitől kell származnia, tehát az Izmaelitáktól.
3) Isten az Ő szavát ennek a prófétának a szájába adja, és ő kijelenti, hogy Isten utasítja mindenre.

Vizsgáljuk meg ezt a három tulajdonságot mélyebben.

1) Olyan próféta, mint Mózes:

Aligha volt még két olyan próféta, aki annyira hasonlított volna egymásra, mint Mózes és Mohammed . Mindkettő átfogó törvénykezést és az élet törvénykönyvét hozta. Mindkettő szembenézett az ellenségeivel és csodálatos módon győzött. Mindkettőt elfogadták prófétaként és államfőként. Mindkettő elmenekült az őt követő és megölésére irányuló összeesküvések elől. A Mózes és Jézus közötti analógia azonban nem csak a fenti egybeeséseket nem veszi figyelembe, hanem ezenkívül más döntő hasonlóságokat sem. Többek között a természetes születés, a családi élet, és a halál Mózesnél és Mohammednél egyezik, de Jézusnál nem. Sőt, mi több, Jézust követői Isten Fiának tartják és nem kizárólagosan Isten prófétájának, miként Mózes és Mohammed volt, és ahogy a muszlimok hiszik Jézus is. Így ez a prófécia Mohammedre utal és nem Jézusra, mivel Mohammed jobban hasonlít Mózesre, mint Jézus.

A János evangéliumában szintén megemlítésre kerü, hogy a zsidók három pontos prófécia betöltésére vártak: 1) A Messiás eljövetelére, 2) Illés eljövetelére, 3) a Próféta eljövetelére. Ez magától értetődik abból a három kérdésből, amit Keresztelő Jánosnak tettek fel: „János így tett tanúságot: A zsidók papokat és levitákat küldtek hozzá Jeruzsálemből s megkérdeztették: ’Ki vagy?’ Erre megvallotta, nem tagadta, hanem megvallotta: ’Nem én vagyok a Messiás.’ Ezért megkérdezték tőle: ’Hát akkor? Talán Illés vagy?’ ’Nem vagyok.’ – felelte. ’A próféta vagy?’ – Erre is nemmel válaszolt” (Jn 1:19-21). Ha megnézzük a Bibliában a keresztutalásokat, ahol „a próféta” szó előfordul János 1:21-nél a jegyzetekben azt találjuk, hogy ez a szó a Második Törvénykönyv 18:15 és 18:18-as próféciáira utal. 41 Ebből arra a következtetésre kell jutnunk, hogy Jézus Krisztus nem a Második Törvénykönyv 18:18-ban említett próféta.

2) Az Izraeliták testvéreitől származik:

Ábrahámnak két fia volt, Izmael és Izsák (Teremtés 16, 21). Izmael lett az arab nemzet nagyapja és Izsák lett a zsidó nemzet nagyapja. A fent említett próféta nem származhat a zsidók közül, hanem a testvéreik közül, vagyis az Izmaelitáktól. Mohammed , Izmael leszármazottja, valóban ez a próféta.
&Ecute;zsaiás szintén beszél Isten szolgájáról, az Ő „választottjáról” és „hírvivőjéről”, aki törvényt hoz le. „…nem lankad el, sem kedvét el nem veszti, míg az igazságot meg nem szilárdítja a földön. Az ő tanítására várnak a szigetek.” (Ézsaiás, 42:4) A tizenegyedik bekezdés egy szakasza szerint a várt küldött Kedár leszármazottjaival van kapcsolatban. Ki az a Kedár? A Teremtés 25:13 szerint Kedár Izmael második fia, Mohammed próféta őse.

3) Isten az Ő szavait ennek a prófétának a szájába adja:

Isten szava (a Szent Korán) valóban Mohammed szájába lett adva. Isten Gábriel angyalt küldte, hogy tanítsa meg Mohammednek Isten pontos szavait (a Szent Korán) és kérte őt, hogy diktálja le azokat az embereknek, akik hallják. Ezek a szavak tehát nem a saját szavai. Nem a saját gondolataiból fakadnak, hanem Gábriel angyal adta őket a szájába. Mohammed életében és felügyelete alatt, ezeket a szavakat megtanulták és leírták a társai.

Emlékezzünk mit mondott Isten a Teremtés Könyvében: „Ha valaki nem hallgat szavaira, amelyeket az én nevemben hirdet, akkor magam leszek, aki számadást kérek attól az embertől.” (MTörv 18:19). Ez azt jelenti, hogy bárki, aki hisz a Bibliában, hinnie kell abban, amit ez a próféta mond, és ez a próféta Mohammed .

(A témával kapcsolatos további információk megtalálhatóak a www.islam-guide.com/mib oldalon.)

(4) Bekövetkezett jóslatok a Koránban

A Koránban előre közölt események egyik példája a rómaiak győzelme a perzsák fölött 3-9 év elteltével azután, hogy a rómaiak vereséget szenvedtek a perzsáktól. Isten így szólt a Koránban:

Győzelmet arattak a bizánciak felett a legközelebbi földön (az Arab félszigethez), de megveretésük után ők fognak győzedelmeskedni bedd’ (három és kilenc év közötti) időn belül… (Korán, 30:2-4)

Lássuk mit mond a történelem ezekről a harcokról. A History of the Byzantine State című könyv elmondja, hogy a római hadsereg csúfos vereséget szenvedett Antiókiánál 613-ban, minek eredményeképp a perzsák gyorsan előrenyomultak minden fronton. 42 Akkoriban nehéz volt elképzelni, hogy a rómaiak legyőznék a perzsákat, de a Korán előre közölte a rómaiak három és kilenc éven belüli győzelmét. 622-ben, kilenc évvel a rómaiak veresége után, a két haderő (római és perzsa) örmény földön megütközött, melynek eredménye a rómaiak döntő győzelmet arattak a perzsák fölött, először mióta a rómaiak kikaptak 613-ban. 43 A prófécia beteljesedett, ahogy Isten mondta a Koránban.

Még számos más bekezdés található a Koránban és Mohammed mondásai között, melyek olyan jövőbeli eseményekről szólnak, amik később bekövetkeztek.

(5) Mohammed próféta csodái

Mohammed próféta Isten beavatkozásával több csodát véghezvitt. Ezeknek a csodáknak rengeteg szemtanúja volt. Például:

• Amikor a mekkai hitetlenek egy csodát követeltek Mohammed prófétától , ő megmutatta nekik a Hold kettéhasadását. 44

• Egy másik csoda alkalmával Mohammed ujjai közül víz folyt, amikor a társai szomjasak voltak, és nem volt víz, csak egy kicsi az edény alján. Jöttek hozzá és megmondták neki, hogy sem mosakodni sem inni nincs vizük az edény alján lévőn kívül, ekkor Mohammed az edényhez rakta a kezét, mire víz kezdett ömleni az ujjai közül. Így ihattak és tisztálkodhattak ezerötszáz társukkal együtt. 45

Ezenkívül még számos csodát vitt véghez vagy ment azon keresztül.

(6) Mohammed egyszerű élete

Ha Mohammed prófétaságának betöltése előtti életét összehasonlítjuk a prófétaságának betöltése utáni életével, arra a következtetésre jutunk, hogy nincs értelme azt hinni, hogy Mohammed hamis próféta volt, aki prófétaságot követelt anyagi javak, nagyság, dicsőség és hatalom elnyeréséért.

Próféta küldetése előtt Mohammednek nem voltak anyagi gondjai. Sikeres és híres kereskedőként Mohammed kielégítő és kényelmes jövedelemre tett szert. A prófétaság elnyerése után és következtében, rosszabb anyagi helyzetbe jutott. Hogy jobban megvilágítsuk ezt a kérdést, tallózzunk kicsit az életéről szóló mondásokban:

• Aa’isha, Mohammed felesége mondta: „Ó unokaöcsém, három új holdat látnánk két hónap alatt anélkül, hogy tüzet gyújtanánk (főzni) a próféta házában.” Az unokaöccse megkérdezte: „Ó nagynéném, miről beszélsz?” Mire ezt mondta: „A két fekete holmi, datolya és víz, de a Próféta néhány Segítő szomszédja, kiknek tejadó nősténytevéik vannak szokott küldeni a Prófétának egy kis tejet.” 46

• Sahl Ibn Sa’ad, Mohammed társainak egyike mondta: „Isten prófétája nem látott finom lisztből készült kenyeret mióta Isten elküldte (prófétának), míg meg nem halt.” 47

• Aa’isha, Mohammed felesége mondta: „A Próféta matraca, amin aludt, bőrből készült, mit a datolyapálma rostjaival tömtek meg.” 48

• Amr Ibn Al-Hareth, Mohammed társainak egyike mondta, hogy amikor a Próféta meghalt sem pénzt sem bármi mást nem hagyott hátra a fehér hátas öszvérén, a fegyverein, és egy darab jótékonykodásra szánt földön kívül. 49

Mohammed ezt a kemény életet élte, amíg meg nem halt, annak ellenére, hogy a muzulmán kincstár a rendelkezésére állt, az Arab-félsziget nagyobb része muzulmán lett mielőtt meghalt, és a muzulmánok győztek tizennyolc évvel küldetése után.

Lehetséges, hogy Mohammed prófétaságot követelt annak érdekében, hogy státuszra, nagyságra és hatalomra tegyen szert? A státuszról és hatalomról az az elképzelésünk, hogy rendszerint jó ételekkel, díszes öltözékekkel, monumentális palotákkal, színpompás testőrökkel és megkérdőjelezhetetlen tekintéllyel jár. Vonatkozik ezen jelzők bármelyike is Mohammedre ? Életének kevés mozzanata segíthet megválaszolni ezt a kérdést.

Annak ellenére, hogy prófétaként, tanárként, államfőként, és bíróként nagy felelősség terhelte, Mohammed megfejte a kecskét 50, megfoltozta a ruháit 51, megjavította cipőjét 52, segített a háztartási munkában 53, és meglátogatta a szegényeket, mikor azok megbetegedtek 54. Segített a társainak is az árokásásban a homok elhordásával. Élete az egyszerűség és alázatosság csodálatos modellje volt.

Mohammedet követői a legmesszebbmenőkig szerették, tisztelték, és megbíztak benne. Ő mégis hangsúlyozta, hogy az istenimádat csakis Istent illeti meg és nem őt személy szerint. Anas, a Próféta társainak egyike mondta, hogy nem volt senki, akit jobban szerettek volna, mint Mohammedet , mégis mikor jött hozzájuk, sohasem álltak föl előtte, mert nem szerette, ha felállnak előtte, 55 ahogy más emberek szoktak a nagy embereik előtt.

Sokkal régebben, amikor még nem volt semmi kilátás az Iszlám sikerére, a rá és követőire váró kínokkal teli tortúrák, szenvedések és zaklatások korának a kezdetén Mohammed egy érdekes ajánlatot kapott. A hitetlen vezetők küldötteként érkezett hozzá Otba és azt mondta: „…Ha pénzt akarsz, mi gyűjtünk neked annyi pénzt, hogy te leszel közülünk a leggazdagabb. Ha hatalomra vágysz, megteszünk vezérünkké és sohasem döntünk semmilyen ügyben az engedélyed nélkül. Ha királyságra vágysz, megkoronázunk és te leszel a királyunk…” Csupán egyetlenegy engedményt kellett tennie Mohammednek ennek viszonzásaképpen, hogy feladja az emberek hívását az Iszlámra és feladja Isten társ nélküli imádatát. Nem jelenthetett-e ez hatalmas csábítást valakinek arra, hogy világi javakat hajszoljon? Habozott Mohammed , amikor az ajánlatot megtették? Vagy visszautasította üzleti stratégiából, nyitva hagyva ezzel az utat egy kedvezőbb ajánlatnak? Ez volt a válasza: { Isten nevével, a Fölöttébb Könyörületessel, a Fölöttébb Irgalmassal } És a Korán 41:1-38 bekezdéseit recitálta Otba-nak. 56 Itt következik néhány ezek közül a bekezdések közül:

A Fölöttéb Könyörületes és a Fölöttébb Irgalmas küldte le; Írás ez, amelynek bekezdései világos magyarázatot nyertek – arab nyelvű Korán gyanánt azok számára, akiknek tudásuk van: örömhírhozóként és óvaintőként. A legtöbben azonban elfordultak, úgy, hogy nem hallanak. (Korán, 41:2-4)

Egy másik alkalommal Mohammed , nagybátyjának az emberek Iszlámra hívásával kapcsolatos ellenvetésére, meghatározó és őszinte választ adott: { Isten nevére esküszöm, Ó Nagybátyám!, hogy ha a Napot a jobb-kezembe helyezik és a Holdat a bal-kezembe viszonzásképpen, hogy felhagyjak ezzel a dologgal (hogy embereket hívok az Iszlámra), soha nem hagyok fel vele, amíg Isten győzelme nem jön el, vagy bele nem pusztulok, hogy megvédjem. } 57

Mohammed és követői nem csak, hogy üldöztetéstől szenvedtek tizenhárom évig, hanem a hitetlenek többször is megpróbálták megölni Mohammedet . Egy alkalommal úgy kísérelték ezt meg, hogy egy nagy követ dobnak rá, amit alig sikerült a feje fölé emelni. 58 Máskor az étele megmérgezése által próbáltak végezni vele. 59 Mi indokolhatott egy ilyen szenvedéssel és áldozatokkal teli életet mégha később győzedelmeskedett is ellenfelein? Mivel magyarázhatnánk azt az alázatosságot és nemességet amit tanúsított, amikor kitartott amellett, hogy a siker csakis Isten segítsége által érkezhet és nem a saját géniusza miatt. Egy hataloméhes és én-központú ember tulajdonságai ezek?

(7) Az Iszlám rendkívüli növekedése

Ennek a fejezetnek a vége alkalmasnak tűnik arra, hogy rámutasson az Iszlám igazának egy fontos jegyére. Köztudott, hogy az USA-ban és az egész világon az Iszlám a leggyorsabban növekvő vallás. Következzék néhány megjegyzés erre a jelenségre vonatkozólag:

• „Az Iszlám a leggyorsabban növekvő vallás Amerikában, útmutatás és a stabilitás pillére sokak számára közülünk…” (Hillary Rodham Clinton, Los Angeles Times). 60
• „A muszlimok a világ leggyorsabban növekvő csoportja…” (Népesség Referencia Hivatal, USA Today). 61
• „…az Iszlám a leggyorsabban növekvő vallás az országban.” (Geraldine Baum; Newsday vallási iró, Newsday). 62
• „Az Iszlám, a leggyorsabban növekvő vallás az Egyesült Államokban…” (Ari L. Goldman, New York Times). 63

Ez a jelenség is azt mutatja, hogy az Iszlám valóban Istentől származó vallás. Ésszerűtlen lenne azt hinni, hogy oly sok amerikai és más különböző országok emberei meggondolatlanságból, vagy mélyebb tervezés nélkül áttérjenek az Iszlám vallásra mielőtt arra a következtetésre jutnának, hogy az igaz. Ezek az áttérések egymástól függetlenül, különböző országok, osztályok, rasszok és életvitelek köréből jöttek létre. Vannak köztük tudósok, professzorok, filozófusok, újságírók, politikusok, színészek, és sportolók.

A fejezetben említett pontok a hitre vonatkozó bizonyítékoknak csak egy részét képezik, mely szerint a Korán Isten szó szerinti szava és, hogy Mohammed Isten igaz prófétája valamint, hogy az Iszlám valóban Istentől származó vallás.

2. Fejezet
Az Iszlám előnyei

Az Iszlám számos előnyt biztosít mind az egyén, mind a társadalom számára. Ez a fejezet azon előnyök közül említ néhányat, amelyekhez az Iszlám által jut az ember.

(1) Ajtó az örök Paradicsomba

Isten azt mondta a Koránban:

Add örömhírül azoknak, akik hisznek és kegyes cselekedeteket végeznek, hogy [majdan] kertjeik lesznek, amelyek alatt patakok folynak. (Korán, 2:25)

Továbbá azt is mondta:

Versengjetek Uratok megbocsátásáért és egy olyan kertért, amely olyan széles, mint az egek és a föld, s amely készenáll azoknak, akik hisznek Allahban és a küldötteiben. (Korán, 57:21)

Mohammed Próféta mondta, hogy a Paradicsom lakói közül a legutolsónak tízszer jobb lesz, mint amilyen ebben a világban lehetett 64, valamint meglesz mindene, amit csak elképzel és még tízszer több 65. Szintén Mohammed próféta mondta: {Egy lábnyi hely a Paradicsomban jobb, mint az egész világ és ami rajta van.} 66 Továbbá azt is mondta: {A Paradicsomban lesznek dolgok, amelyeket szem még nem látott, fül még nem hallott és emberi elme sohasem gondolt rá.} 67 Azt is mondta: {A világ legsanyarúbb sorsú emberét a Paradicsomba jutók közül bemártják egyszer a Paradicsomba. Majd megkérdezik tőle: „Ádám fia! Láttál-e valaha gyötrelmet? Tapasztaltál-e valaha keménységet” Erre ő azt fogja mondani: „Nem, Istenemre, Ó Uram! Soha nem találkoztam semmiféle kínnal és egyszer sem tapasztaltam keménységet.”} 68

Ha bekerülsz a Paradicsomba nagyon boldog életet fogsz élni betegség, fájdalom, szomorúság, vagy halál nélkül. Isten elégedett lesz veled; és te itt élsz majd mindörökké. Isten azt mondja a Koránban:

Akik azonban hisznek és jótetteket cselekszenek, azokat [majdan] kertekbe visszük be, amelyek alatt patakok folynak, s örökkön ott fognak időzni. (Korán, 4:57)

(Kérlek látogass el a www.islam-guide.com/hereafter oldalra további információkért a Paradicsomról, vagy a túlvilági életről.)

(2) Mentesség a Pokol tüzétől

Isten azt mondta a Koránban:

Akik hitetlenek maradtak, és akként halnak meg, azoktól egyiküktől sem fogadtatik el a föld [mégha] arannyal [lenne is] tele, mégha azt kínálnák [is] föl váltságdíjuk gyanánt. Fájdalmas büntetés lesz osztályrészük, s nem lesz, aki segítene nekik. (Korán, 3:91)

Tehát az evilági életünk az egyetlen esélyünk arra, hogy elnyerjük a Paradicsomot és megmeneküljünk a Pokol tüzétől, mert ha valaki hitetlenségben hal meg, nem lesz még egy esélye visszajönni erre a világra, hogy higgyen.

Ahogy Isten mondta a Koránban, hogy a Feltámadás napján mi fog történni a hitetlenekkel:

Ha látnád [őket], amikor [majdan] a [Pokol] tüze elé állíttatnak és azt mondják: „Bárcsak visszadatnánk [az életnek] újra! Nem hazudtolnánk meg akkor Urunk jeleit és hívők lennénk!” (Korán, 6:27)

Ám senki nem kapja meg ezt a második lehetőséget.

Mohammed próféta mondta: {A világ legboldogabb emberét azok közül, akik a Tűzbe (Pokolba) kerülnek a Feltámadás napján egyszer bemártják a Tűzbe. Majd megkérdezik tőle: „Ádám fia! Láttál-e valaha bármi jót? Volt-e valaha bármi örömöd?” Erre ő azt mondja: „Nem, Istenemre, Ó Uram!”} 69

(3) Valódi boldogság és belső béke

Valódi boldogsághoz és békéhez vezet a Teremtőnek, a világ Megtartójának való engedelmesség. Isten így szólt a Koránban:

Bizony a szíveket az Allahról való megemlékezés tölti el nyugalommal. (Korán, 13:28)

Másrészről viszont, aki elfordul a Korántól, annak kemény élete lesz a földön. Isten azt mondta:

Aki azonban elfordul a rólam való megemlékezéstől 70, annak a megélhetése szűkös lesz, és a Feltámadás Napján vakon fogjuk őt összegyűjteni. (Korán, 13:28)

Ez magyarázza miért követnek el egyesek öngyilkosságot miközben pénzzel megvásárolható anyagi kényelmet élveznek. Például nézzük Cat Stevens-t (ma Yusuf Islam), korábban híres pop énekes volt, aki alkalomadtán több, mint 150 000 dollárt keresett egy éjszaka. Miután áttért az Iszlámra, valódi boldogságra és békére lelt, amit nem talált meg az anyagi sikerek között. 71

Az Iszlámra áttért emberek történeteinek olvasásáért kérlek látogass el a www.islam-guide.com/stories oldalra, vagy folyamodj a Miért az Iszlám a mi egyetlen esélyünk 72 című könyvhöz. Ezen a weboldalon és ebben a könyvben ilyen emberek érzéseiről és gondolatairól olvashatsz, akik különböző országokból származnak, eltérő háttérrel és iskolázottsággal rendelkeznek.

(4) Minden korábbi bűn megbocsátása

Amikor valaki áttér az Iszlámra, annak Isten megbocsátja minden korábbi bűnét és rossztettét. Amr ibn al-Asz jött a Prófétához és így szólt: ”Add a jobb kezed és így adom neked a hűségem zálogát.” A Próféta kinyújtotta a jobb kezét. Amr visszahúzta a kezét. A Próféta így szólt: {Mi lelt téged, Ó Amr?} Ő azt felelte: „Szeretnék egy feltételt szabni.” A Próféta megkérdezte: {És milyen feltételt szeretnél előre lefektetni?} Amr azt mondta: „Hogy Isten bocsássa meg a bűneimet.” A Próféta azt felelte: {Nem tudtad, hogy az Iszlámra való áttérés eltöröl minden korábbi bűnt?”} 73

Miután áttért az Iszlámra, a személy a jó és rossztetteiért Mohammed próféta következő mondása szerint kapja jutalmát: { Az Urad, aki magasztalt és áldott, fölöttébb könyörületes. Ha valaki egy jócselekedetet szándékozik megtenni, de nem teszi meg, egy jótett feljegyeztetik a számára. És ha megteszi, annak jutalma tíztől hétszázszorosig, vagy még több lehet (a jócselekedet értékének), feljegyeztetik számára. És ha valaki egy rossztett véghezvitelét veszi a fejébe, de nem teszi meg, egy jótett jegyeztetik fel a számára. És ha megteszi, egy rossztett jegyeztetik fel a számára, hacsak Allah el nem törli azt. } 74

3. Fejezet
Általános tudnivalók az Iszlámról

Mi az Iszlám?

Az Iszlám vallás Isten azon tanításainak elfogadása és betartása, melyeket utolsó prófétájának, Mohammednek nyilatkoztatott ki.

Az Iszlám hittételei

1) Hit Istenben

A muszlimok egyetlen, egyedi, összehasonlíthatatlan Istenben hisznek, Akinek nincsen fia, vagy társa, és senkinek sincs joga az imádatra, egyedül csak neki. Ő az igaz Isten és minden más istenség hamis. Övéi a legmagasztosabb nevek és a felséges és tökéletes tulajdonságok. Senkivel sem osztozik istenségben, sem a tulajdonságaiban. A Koránban Isten leírja sajátmagát:

Mondd 74a: „Ő Allah, az Egyetlen, Allah, akihez mindennel fordulnak a teremtményei, [aki] nem nemzett és nem nemzetett, s nincs senki hozzá fogható. (Korán, 112:1-4)

Senkinek sincs joga ahhoz, hogy segítségül hívják, könyörögjenek, vagy imádkozzanak hozzá, vagy az imádat bármely formáját tanúsítsák felé, kizárólag Istennek.

A Korán 112. fejezete arab kalligráfiával írva.

Isten, a Mindenható, a Teremtő, Szuverén Úr, és az Univerzumban létező összes dolognak a Megtartója. Ő vezérel minden dolgot, nyíltat és titkosat, nyilvánosat és magán jellegűt. Tudja mindazt, ami történt és történni fog, és ahogyan történni fog. Az egész világon semmi sem történik az Ő akarata nélkül. Mindaz amit akar, az van, és mindaz amit nem akar, az nincs és soha nem is lesz. Az Ő akarata fölötte áll az összes teremtménye akaratának. Hatalma van minden dolog fölött, és képes megtenni bármit. Ő a fölöttébb Könyörületes és a fölöttébb Irgalmas, és a fölöttébb Megkönyörülő. Mohammed próféta egyik mondásából értesülhetünk arról, hogy Isten sokkal könyörületesebb a teremtményeihez, mint az anya a gyermekéhez 75. Isten távol áll az igazságtalanságtól és a zsarnokságtól. Minden tettében és határozatában a bölcsesség legmagasabbika. Ha valaki akar valamit az Istentől, az kérje az Istent közvetlenül, anélkül, hogy bárki mást kérne meg maga helyett közbenjáróul.

Isten nem Jézus és Jézus nem Isten 76. Maga Jézus utasítja vissza ezt. Isten azt mondta a Koránban:

Hitetlenek azok, akik azt mondják: „Allah: a Messiás, Mária fia.” A Messiás [maga] azt mondta: „Izráel fiai! Szolgáljátok Allahot, az én Uramat és a ti Uratokat!” Aki Allah mellé [más isteneket] társít – annak Allah megtiltotta a Paradicsomot. Annak lakhelye [majdan] a [Pokol] tüze lesz. A vétkeseknek 77 nincsenek segítőik! (Korán, 5:72)

Isten nem egy háromság. Isten azt mondja a Koránban:

Hitetlenek azok, akik azt mondják: „Allah a három közül a harmadik.” De nincs más isten, csak egyetlen isten! Ha nem hagyják abba azt, amit mondanak – bizony a hitetleneket közülük fájdalmas büntetés fogja sújtani. Vajon nem akarnak [inkább] megbánással fordulni [Allahhoz] és az Ő megbocsátását kérni? Allah megbocsátó és könyörületes. A Messiás, Mária fia csupán egy küldött. (Korán, 5:73-75)

Az Iszlám visszautasítja, hogy Isten megpihent volna a hetedik napon, hogy küzdelmet folytatna az egyik angyalával, hogy Ő egy emberiség elleni irigy összeesküvő lenne, vagy, hogy bármilyen emberi lényként testesült volna meg. Az Iszlám elutasítja továbbá minden emberi tulajdonság Istenre való átruházását. Minden ilyesmit istenkáromlásnak tekint. Isten Magasztalt, Ő messze távol áll minden tökéletlenségtől. Ő soha nem válik kimerültté. Ő soha nem lesz álmos és nem alszik.

Az Arab Allah szó Istent jelent (az egy és egyetlen igaz Istent, aki az egész univerzumot teremtette). Ez a szó Allah egy név az Istenre, amelyet az arabul beszélők használnak, mind az arab muszlimok, mind az arab keresztények. Ez a szó nem használható más jelölésére, mint az egy igaz Isten jelölésére. Az arab Allah szó több mint kétezer-egyszázötven alkalommal fordul elő a Koránban. Arámiul, az arabhoz nagyon hasonló nyelven, azon a nyelven amit Jézus beszélt a hagyomány szerint 78, az Istent szintén Allahnak nevezik.

2) Hit az angyalokban:

A muszlimok hisznek az angyalok létezésében és abban, hogy ők kitüntetett teremtmények. Az angyalok egyedül Istent imádják, engedelmeskednek Neki, és csak az Ő utasításai szerint cselekednek. Az angyalok közül való Gábriel, aki lehozta a Koránt Mohammednek .

3) Hit a kinyilatkoztatott könyvekben:

A muszlimok hiszik, hogy Isten könyveket nyilatkoztatott ki a küldötteinek útmutatásként, bizonyságként és próbatételként az emberek számára. Ezen könyvek egyike a Korán, amit Isten Mohammed prófétának nyilatkoztatott ki. Isten szavatolta a Korán védelmét minden meghibásodástól vagy torzulástól.
Isten azt mondta:

Bizony, mi leküldtük az Írást. És bizony, mi őrizői vagyunk annak. (Korán, 15:9)

 4) Hit a prófétákban és Isten küldötteiben:

A muszlimok hisznek a prófétákban és Isten küldötteiben, Ádámmal kezdve, beleértve Noét, Ábrahámot, Izmaelt, Izsákot, Jákobot, Mózest és Jézust (béke reájuk!). Ám az Isten végső üzenete az ember számára, az örök üzenet újra-megerősítése Mohammed prófétának lett kinyilatkoztatva. A muszlimok hiszik, hogy Mohammed az Isten által küldött utolsó próféta, ahogy Isten mondta:

Mohammed egyetlen férfinak sem apja közületek, hanem Allah küldötte és a Próféták pecsétje! (Korán, 33:40)

A muszlimok hiszik, hogy a próféták és a küldöttek teremtett emberi lények, akik semmit sem birtokolnak Isten csodás tulajdonságaiból.

5) Hit a Feltámadás napjában:

A muszlimok hisznek az Ítéletnapban (a Feltámadás napjában), amikor minden ember feltámasztatik majd Isten ítéletére hitüket és cselekedetüket illetően.

6) Hit az elrendelésben:

A muszlimok hisznek Al-Qadarban (az elrendelésben), ami isteni predesztináció, bár az Istentől eredő elnevezés nem jelenti azt, hogy az emberi lényeknek nincsen szabad akaratuk. Sőt, a muszlimok hiszik, hogy Isten szabad akaratot adott az embereknek. Ez azt jelenti, hogy választhatnak jó és rossz között valamint, hogy felelősek a döntéseikért.

Az isteni elrendelésben való hit négy dolgot foglal magába: 1) Isten tud mindent. Tudja mi történt és mi fog történni. 2) Isten lejegyzett mindent, ami történt és ami történni fog. 3) Amit Isten akar, hogy megtörténjen, az megtörténik, és amit nem akar, hogy megtörténjen, az nem történik meg. 4) Isten mindennek a Teremtője.

(Látogass el a www.islam-guide.com/beliefs oldalra az Iszlám hittel kapcsolatos további információkért.)

Van a Koránon kívül más Istentől származó forrás?

Igen. A szunna, amit Mohammed próféta mondott, tett, vagy jóváhagyott a másik forrás az Iszlámban. A szunna hadithokat foglal magába, amelyek Mohammed próféta társaitól származó megbízhatóan továbbadott közlések arról, amit ő mondott tett, vagy jóváhagyott. A szunnában való hit, alapvető az iszlám hitben.

Példák Mohammed próféta mondásaira

• { A hívők szeretetükben, irgalmukban, valaki más iránt tanúsított jóságukban olyanok, mint a test: ha egy része beteg, az egész test osztozik az álmatlanságban és a lázban. } 79
• { A hívők közül az a legtökéletesebb a hitben, aki a legtökéletesebb az erkölcsben. És közülük az a legjobb, aki a legjobb a feleségeihez. } 80
• { Egyikőtök sem hisz (teljesen) amíg nem szereti azt testvérénél, amit magánál is szeret. } 81
• { A könyörületeseken megkönyörül Allah. Könyörüljetek azokon, akik a földön vannak, és megkönyörül rajtatok az, aki az égben van [Allah]. } 82
• { Mosolyogni a testvéredre jótétemény… } 83
• { Egy jó szó jótétemény. } 84
• { Az, aki hisz Allahban és a Végső napban (az Ítélet napjában) legyen jó a szomszédjához. } 85
• { Isten nem a szépséged és vagyonod alapján ítél meg téged, hanem a szívedet és a tetteidet nézi. } 86
• { Fizesd meg a munkás bérét mielőtt megszáradna a verítéke. } 87
• { Egy ember egy séta alkalmával nagyon megszomjazott. Elérve egy kutat leereszkedett abba, és teleitta magát, majd feljött. Ekkor észrevett egy kutyát, aminek kilógott a nyelve, a sár nyalásával próbálta a szomját csillapítani. Az ember azt mondta: „Ez a kutya ugyanazt a szomjat érzi, mint amit én éreztem.” Így újra lement a kútba, megtöltötte a cipőjét vízzel és inni adott a kutyának. Ezért Isten köszönetképpen eltörölte a bűneit. } Megkérdezték a Prófétát: „Isten küldötte , meg leszünk jutalmazva az állatok iránt tanúsított jóságunkért?” Azt mondta: { Jutalom van minden élő állat és ember iránt tanúsított jóságért.} 88

Mit mond az Iszlám az Ítélet napjáról?

Miként a keresztények, a muszlimok is hiszik, hogy a jelen élet csupán próbatétel, az utána következő létbirodalom előtt. Ez az élet vizsga minden egyén számára a halál utáni élet előtt. Eljön a nap, amikor az egész univerzum elpusztul és Isten föltámasztja a halottakat az ítéletre. Ez a nap egy véget nem érő élet kezdete lesz. Ez a nap az Ítélet napja. Azon a napon Isten minden embert megjutalmaz a hitükkel és cselekedeteikkel összhangban. Azok, akik úgy halnak meg, hogy hiszik: „Nincsenek más jogosan imádható istenek csak Allah, és Mohammed Isten (prófétája) küldötte”, és muszlimok, meg lesznek jutalmazva azon a napon, és bejutnak a Paradicsomba örökre, ahogy Isten mondta:

Azok, akik hisznek és kegyesen cselekszenek, ők lesznek a Paradicsom lakói, s ott örökké fognak időzni. (Korán, 2:82)

Ám azok, akik meghalnak mielőtt hinnék, hogy „Nincsenek más jogosan imádható istenek csak Allah, és Mohammed Isten (prófétája) küldötte.”, vagy nem muszlimok, örökre elvesztik a Paradicsomot és a Pokol tüzébe küldetnek, ahogy Isten mondta:

Aki más után vágyakozik, mint az Iszlám 88a, az attól nem fogadtatik el. S az a Túlvilágon bizony a kárvallottak közé fog tartozni. (Korán, 3:85)

Valaki azt kérdezheti: ’Elhiszem, hogy az Iszlám jó vallás, de ha áttérnék az Iszlámra, a családom, a barátaim és más emberek zaklatnának és gúnyt űznének a hitemből. Ezért ha nem térek át az Iszlámra akkor is bekerülök a Paradicsomba és megmenekülök a Pokol tüzétől?’.

A válasz az, amit Isten mond az előző bekezdésben: „Aki más után vágyakozik, mint az Iszlám, az attól nem fogadtatik el. S az a Túlvilágon bizony a kárvallottak közé fog tartozni.”.

Miután Mohammed próféta el lett küldve, hogy hívja az embereket az Iszlámra, azóta Isten az Iszlámon kívül semmiféle vallás iránti hűséget nem fogad el. Isten a mi Teremtőnk és Megtartónk. Ő értünk teremtett mindent, ami a földön van. Minden öröm és jó dolog Tőle származik. Így ezek után, ha valaki visszautasítja az Istenben, a prófétájában Mohammedben , vagy a vallásban, az Iszlámban való hitet, az csak azt jelenti, hogy az illető meg lesz büntetve a Túlvilágon. Valójában a teremtésünk fő oka az, hogy egyedül Istent imádjuk, engedelmeskedjünk Neki, miként erről Isten beszélt a Koránban: Csak azért teremtettem a dzsinneket és az embert, hogy Engem szolgáljanak. (Korán, 51:56).

Ez az élet, amit ma élünk egy nagyon rövid élet. A hitetlenek az Ítélet napján azt fogják gondolni, hogy az élet, amit a földön éltek az csupán egy nap, vagy egy napszak volt, ahogyan Isten mondta:

Mondja (Isten): Hány évig tartózkodtatok a földön? Azt mondják: egy napig tartózkodtunk, vagy a nap egy részéig. Ám kérdezd meg a számolókat! (Korán, 23:112-113)

Valamint azt mondta:

Vagy azt hittétek, hogy merő szórakozásból teremtettünk benneteket, s hogy ti nem fogtok Hozzánk visszatérni? Magasztaltassék Allah, a Király, az Igazság, nincs más isten csak Ő… (Korán, 23:115-116)

A túlvilági élet valódi élet. Ez nem csupán szellemi, hanem éppúgy fizikai is. Ebben mi testestül lelkestül fogunk élni. Összehasonlítva az evilágot a túlvilággal, Mohammed azt mondta: { Az evilág értékei a túlvilágéihoz hasonlítva olyanok, mint amit te az ujjaddal kiveszel a tengerből mikor beledugod, majd kiveszed belőle. } 89 Vagyis az evilág értékei a túlvilágéihoz hasonlítva olyan, mint pár csöpp víz a tengerhez hasonlítva.

Hogy lehet valaki muszlim?

Egyszerűen úgy, hogy meggyőződéssel kimondja: „Le iláha illa Allah, Mohammed ar-Raszúl Allah”, áttér az Iszlámra és muszlim lesz. Ez a mondás azt jelenti: „Nincsenek más jogosan imádható istenek, csak az egy igaz Isten (Allah) 90, és Mohammed az Isten prófétája (küldötte).” Az első rész: „Nincs más jogosan imádható isten, az egy igaz Istent kivéve”, azt jelenti, hogy senkinek sincs joga az imádatra, kizárólag az egy igaz Istennek, és hogy Istennek nincsen társa sem fia. Ahhoz, hogy muszlim legyen valaki kell, hogy:

higgye, hogy a becses Korán Isten szó szerinti szava, amelyet kinyilatkoztatott.
higgye, hogy az Ítéletnap (a Feltámadás napja) igaz, és el fog jönni, miként azt Isten megígérte a Koránban.
elfogadja az Iszlámot a saját vallásául.
ne imádkozzon senkihez és semmihez Istenen kívül.

Mohammed próféta mondta: { Isten sokkal jobban örül annak, mikor valaki megbánással fordul felé, mint valaki közületek annak ha tevéjén utazva a pusztában az elfutva tőle, magával viszi az élelmét és innivalóját úgy, hogy ő minden reményét elveszti, hogy visszanyerhesse. Lefekszik egy fa árnyékába (várva a halált), mivel elvesztette minden reményét a tevéje megtalálására. Majd mikor ebben az állapotban (ilyen hangulatban) van, hirtelen előtte terem a tevéje! Ekkor megragadja a kantárját és az örömtől mélyről fakadó sírásban tör ki: „Ó Istenem, te vagy a szolgám és én az Urad vagyok!” Tévedése örömének erősségéből ered. } 91

A mondás, „Nincsenek más jogosan imádható istenek az egy igaz Istenen kívül, és Mohammed Isten prófétája (küldötte)” felírva egy bejárat fölé.

 

Mi a Korán?

A Korán Isten utoljára kinyilatkoztatott szava, minden muszlim hitének és vallásgyakorlásának elsődleges forrása. Minden témával foglalkozik, ami az emberekre vonatkozik: bölcsesség, hittan, ima, üzleti ügyek, törvény, stb., az alapvető témája viszont a kapcsolat Isten és teremtményei között. Ugyanakkor pontos útmutatásokat és részletes tanításokat ad egy igazságos társadalom számára, a helyes emberi viselkedést, és méltányos gazdasági rendszert illetően.

Vegyük észre, hogy a Korán Mohammednek csak arabul lett kinyilatkoztatva. Így bármely Korán fordítás, akár angolra akár más nyelvre lefordítva, az se nem Korán, se nem annak változata, hanem inkább csak a Korán jelentésének a fordítása. A Korán kizárólag arab nyelven létezik, amelyen ki lett nyilatkoztatva.

Ki volt Mohammed próféta ?

Mohammed 570-ben született Mekkában. Miután az apja születése előtt, az anyja pedig nem sokkal utána meghalt, a nagybátyjánál nevelkedett, aki a megtisztelt Kurajs törzsből való volt. Írástudatlanként nevelkedett, nem tudott sem írni sem olvasni, és így is maradt haláláig. A népe – a prófétai küldetéséig – elutasította a tudományokat és a legtöbbjük írástudatlan volt. Amint felnőtt, igazságos, becsületes, megbízható, nagylelkű és őszinte emberként vált ismertté. Annyira megbízható volt, hogy az emberek a Megbízhatónak hívták. Mohammed nagyon vallásos volt és mélységesen megvetette társadalmának hanyatlását és bálványimádatát.

Negyvenéves korában Mohammed megkapta első kinyilatkoztatását Istentől Gábriel angyalon keresztül. A kinyilatkoztatások huszonhárom évig folytatódtak, és együttesen a Koránként ismertek.

Mohammed próféta mecsete Medinában

Mihelyst elkezdte recitálni a Koránt és prédikálni az igazságot, amelyet Isten kinyilatkoztatott neki, ő és a követőiből álló kis csoport rögtön a hitetlenek üldözésével találta szemben magát. Az üldöztetés a 622. évben olyan ádázzá vált, hogy Isten azt az utasítást adta nekik, hogy hagyják el a várost. Ez a Mekkából Medinába történő kivándorlás, úgy 430 kilométerre északra, jelenti a muszlim időszámítás kezdetét.

Több év után Mohammed és követői visszatérhettek Mekkába, ahol megbocsátottak az ellenségeiknek. Mikor Mohammed meghalt hatvanhárom éves korában, az Arab-félsziget nagyobb része már muszlim lett, továbbá a halála utáni száz éven belül az Iszlám átterjedt Spanyolországra nyugatra és oly messze keletre, mint Kína. Az Iszlám tartós és békés terjedésének oka tantételeinek igazsága és világossága volt. Az Iszlám az egyetlen Istenben való hitre hív, aki az egyetlen jogosan imádható Isten.

Mohammed próféta tökéletes példája volt a becsületes, igaz, könyörületes, irgalmas, igazságos és bátor emberi lénynek. Bár ő csak egy ember volt, távol állt minden rossz tulajdonságtól és egyedül Isten kegyére törekedett, és az Ő túlvilági jutalmára. Mi több minden tettében és döntésében figyelemmel és félelemmel viseltetett Isten iránt.

(Látogass el a www.islam-guide.com/Mohammed címre, ha Mohammed prófétával kapcsolatban többre vagy kíváncsi.)

Hogyan hatott az Iszlám terjedése a tudomány fejlődésére?

Az Iszlám utasítja az embereket, hogy használják intelligenciájuk és a megfigyelés hatalmát. Az Iszlám terjedésének rövid évei alatt virágzottak a nagyszerű kultúrák és az egyetemek.
A keleti és a nyugati ideák valamint a régi és új gondolatok összegyűjtése hatalmas előnyökhöz juttatta az orvostudományt, matematikát, fizikát, csillagászatot, földrajzot, a képzőművészetet, irodalmat, és a történelmet. Több döntő jelentőségű rendszer, mint az algebra, az arab számok, és a nulla fogalma (nélkülözhetetlen a matematika előremeneteléhez), a muszlim világból került át a középkori Európába.
Az asztrolábium
(csillagmagasságmérő):
A muszlimok által fölfedezett legfontosabb tudományos eszközök egyike, amelyet a nyugati világban is széles körben használtak, egészen a modern időkig.
A muszlim orvosok nagy figyelmet szenteltek a sebészetnek és számos sebészeti eszközt fölfedeztek, miként azt ez a régi kézirat is mutatja.
A kifinomult eszközöket, amelyek lehetővé tették az európaiak felfedezőútjait is, úgymint a csillagképeket, a kvadránst és a jó hajózási térképeket szintén a muszlimok fedezték föl.

Mit hisznek a muszlimok Jézusról?

A muszlimok tisztelik és nagyra becsülik Jézust (béke legyen vele). Úgy tekintik őt, mint Istennek az emberiséghez küldött legnagyobb küldötteinek egyikét. A Korán kijelenti szűz-születését, és az egyik fejezet a Koránban a „Maryam” (Mária) címet viseli. A Korán Jézus születését a következőképpen írja le:

[Emlékezzetek arra], amikor az angyalok azt mondták: „Ó Mária! Allah hírül ad néked egy igét, amely Tőle [ered], a neve a Messiás, Jézus, Mária fia. Nagy becsben fog állni az evilágon és a túlvilágon s azokhoz fog tartozni, akik közel állnak [Allahhoz]. [Már] a bölcsőben szólni fog az emberekhez, [majd] érett fővel [is], s a jámborok közé fog tartozni.” „Uram!” – mondta [Mária] – „Honnan lesz nekem fiam, holott nem illetett engem ember?” „Eképpen [lesz]” – mondta. Allah azt teremt, amit akar. Ha egy dolgot elhatározott, akkor csupán azt mondja annak: „Legyél!” – és [az] van. (Korán, 3:45-47)

Jézus csoda által született Isten parancsára, amely korábban Ádámot is életre keltette apa nélkül. Isten azt mondta:

Jézus példája olyan Allahnál, mint Ádámé. Porból teremtette őt, majd azt mondta néki: „Legyél!” – és lett. (Korán, 3:59)

Prófétai küldetése alatt Jézus több csodát is véghez vitt. Isten közli velünk Jézus szavait:

„Jellel jöttem hozzátok a ti Uratoktól: teremtek nektek agyagból valamit, ami úgy fest, mint a madár. Lehelek belé, s – Allah engedelmével – [igazi] madár lesz. Meggyógyítom – Allah engedélyével – azt, aki születésétől fogva vak, s [meggyógyítom] a leprást és föltámasztom a halottakat. Hírül adom nektek, hogy mit esztek, és mit tároltok házaitokban…” (Korán, 3:49)

A muszlimok hite szerint Jézust nem feszítették keresztre. Az Jézus ellenségeinek terve volt, hogy keresztre feszítik, ám Isten megmentette és fölemelte magához. A hasonmása került a helyére. Az ellenségei ezt az embert fogták el és feszítették keresztre, abban a hitben, hogy ő Jézus. Isten mondta:

…azt mondták: „Megöltük a Messiást, Jézust, Mária fiát, Allah küldöttét” – holott [valójában] nem ölték meg őt és nem feszítették keresztre, hanem [valaki más] tétetett nekik [Jézushoz] hasonlóvá… (Korán, 4:157)

Sem Mohammed, sem Jézus nem azért jött, hogy megváltoztassa a korábbi próféták által hozott, az Istenben való hitre vonatkozó alapvető tanokat, hanem hogy megerősítse és megújítsa azokat. 92

Al-Aqsza mecset, Jeruzsálem

 

(Keresd fel a www.islam-guide.com/jesus oldalt, amennyiben több minden érdekel Jézusról az Iszlámban.)

Mit mond az Iszlám a terrorizmusról?

Az Iszlám, az irgalom vallása, nem engedélyezi a terrorizmust. A Koránban azt mondja az Isten:

Allah nem tilt el benneteket attól, hogy jóravalók és méltaányosak legyetek azokkal, akik a vallás miatt nem harcoltak veletek, s nem űztek el benneteket az otthonaitokból. Allah szereti a méltányosokat. (Korán, 60:8)

Mohammed próféta megtiltotta a katonáinak, hogy nőket és gyermekeket öljenek meg 93, és azt tanácsolta nekik: { … Ne legyetek árulók, ne legyetek túlzásba esők, ne csonkítsatok halottat, és ne öljétek meg a gyermeket. } 94

Szintén ő mondta: { Ha valaki megöl egy muszlimokkal szerződésben lévő embert, az nem szagolhatja a Paradicsomnak az illatát sem, bár annak illata negyven évnyi távolságban van. } 95

Mohammed próféta a tűzzel való kínzást is megtiltotta. 96

Egyszer a gyilkosságot a fő bűnök másodikának sorolta be 97, és figyelmeztetett még arra is, hogy az Ítéletnapon {Az emberek közötti ítélet első okai a Feltámadás napon a vérontás miatti okok lesznek. 98} 99

Ösztönözte a muszlimokat, hogy legyenek jók az állatokhoz és megtiltotta a bántalmazásukat. Egyszer azt mondta Mohammed próféta : {Megbüntettek egy asszonyt azért, mert bezárt egy macskát, míg az el nem pusztult. Ezért került a Pokolba. Míg bezárva tartotta a macskát, nem adott neki enni és inni és azért sem engedte ki, hogy a föld rovaraiból ehessen.} 100

Azt is mondta, hogy egy ember adott egy nagyon szomjas kutyának vizet, így cselekedetének jutalma képpen Isten megbocsájtotta a bűneit. Megkérdezték a Prófétát : „Isten követe, meg leszünk jutalmazva az állatokkal szembeni jóságunkért?” Azt mondta: {Minden élő állattal vagy emberrel szembeni jóságért van jutalom.} 101

Továbbá utasította a muszlimokat, hogy ha étkezés céljából elveszik egy állat életét, azt oly módon tegyék, hogy az a lehető legkisebb félelmet és fájdalmat okozzon neki. Mohammed próféta azt mondta: {Ha levágtok egy állatot, a legjobb módon tegyétek. Jól élezzétek meg a kést, hogy csökkentsétek az állat szenvedését.} 102

Ezen és más iszlám szövegek fényében, fegyvertelen civilek szívébe terrort ültetni, épületeket és mások tulajdonait tömegesen lerombolni, bombázni és megcsonkítani ártatlan embereket, nőket és gyerekeket mind tiltott és megvetett cselekedet az Iszlám és a muszlimok szemében. A muszlimok a béke, az irgalom és a megbocsátás vallását követik, és a többségük nem tud mit kezdeni az erőszakos eseményekkel, melyeket egyesek a muszlimokkal hoztak összefüggésbe. Ha egy muszlim terrort követne el, akkor bűnös lenne az Iszlám törvényeinek megszegéséért.

Emberi jogok az Iszlámban

Az Iszlám számos jogot biztosít az egyén számára. Az Iszlám által biztosított emberi jogok közül következik néhány.

Az iszlám állam minden lakosának élete és tulajdona szentnek tekintett, akár muszlim az a személy, akár nem. Az Iszlám védi a becsületet is. Így az Iszlámban mások zaklatása, vagy a kárukra történő viccelődés nem engedélyezett. Mohammed próféta mondta: {Bizony a véretek, vagyonotok és a becsületetek sérthetetlen.} 103

A rasszizmus nem engedélyezett az Iszlámban miként a Korán is beszél az emberi egyenlőségről a következő szakaszában:

Ó ti emberek! Férfiból és nőből teremtettünk benneteket. Népekké és törzsekké tettünk benneteket, hogy megismerjétek egymást. A legbecsesebb Allahnál közületek az, aki a legistenfélőbb. Allah mindentudó és mindenről tájékozott. (Korán 49:13)

Az Iszlám visszautasítja bizonyos embereknek, vagy nemzeteknek vagyonuk, hatalmuk, vagy származásuk miatti pártolását. Az embereket Isten egyenlőnek teremtette, és őket egymástól csak hitük és jámborságuk alapján különbözteti meg.

Mohammed próféta mondta: {Ó emberek! Az Istenetek egy és az ősötök (Ádám) egy. Egy arab sem jobb egy nem arabnál, és egy nem arab sem jobb egy arabnál, és egy vörös (vagyis vörös árnyalatú fehér) sem jobb egy feketénél és egy fekete ember sem jobb egy vörösnél 104, kivéve istenfélelemben.} 105

A legnagyobb problémák egyike amivel az emberiségnek szembe kell néznie a rasszizmus. A fejlett világ képes embert küldeni a Holdra, de nem képes megakadályozni egy ember gyűlöletét és harcát embertársa ellen. Mohammed próféta napjaitól kezdve az Iszlám tartós példát nyújt arra nézve, hogyan lehet megszüntetni a rasszizmust. A Mekkába történő éves zarándoklat (Haddzs) minden faj és nemzet valódi muszlim testvériségét mutatja, akkor ugyanis kétmillió muszlim a világ minden tájáról elutazik Mekkába, hogy elvégezze a zarándoklatot.

Az Iszlám az igazság vallása. Isten mondta:

Allah bizony megparancsolja nektek, hogy adjátok vissza a letéteket a tulajdonosaiknak. S ha döntést hoztok az emberek között, akkor igazságosan döntsetek. (Korán, 4:58)

Valamint azt is:

… Igazságosan és méltányosan járjatok el! Allah szereti a méltányosan eljárókat. (Korán, 49:9)

Még azokkal szemben is igazságosnak kell lennünk, akiket gyűlölünk, ahogy azt Isten mondta:

…S az emberek iránti haragvásotok ne vigyen benneteket arra, hogy igazságtalanok legyetek! Tegyetek igazságot! Ez közelebb van az istenfélelemhez. … (Korán, 5:8)

Mohammed próféta mondta: {Emberek óvakodjatok az igazságtalanságtól 106, mert az igazságtalanság sötétség lesz a Feltámadás napján.} 107

És azok, akik nem kapták meg a jogaikat (vagyis azt, amire igazságosan tartottak igényt) ebben az életben, azok megkapják azokat az Ítélet napján, ahogy a Próféta mondta: {A Feltámadás napján minden jog meg lesz adva azoknak, akiket illet (és az igazságtalanságokat orvosolják)…} 108

Milyen a nők helyzete az Iszlámban?

Az Iszlám úgy tekinti a nőt,- akár egyedülálló vagy férjezett,- mint önálló egyént, annak saját jogaival, birtoklási valamint tulajdonnal és jövedelemmel való rendelkezési jogokkal, mindenféle fölötte álló gyám nélkül (legyen akár az apja, férje, vagy bárki más). Joga van eladni és venni, ajándékot adni és adakozni, és aképpen elkölteni a pénzét, ahogyan csak akarja. A vőlegény házassági hozományt ad a menyasszonynak saját használatára és ő megtartja a saját családnevét ahelyett, hogy a férje nevét venné föl.

Az Iszlám ösztönzi a férjeket, hogy bánjanak jól a feleségükkel, miként azt Mohammed próféta mondta: {A legjobb közületek az, aki a legjobb a feleségeivel.} 109

Az anyaság nagyra becsült az Iszlámban. Az Iszlám a legjobb bánásmódot javasolja számukra. Egy ember jött Mohammed prófétához és így szólt: „Ó Isten követe! Ki a legjogosultabb az emberek közül az én társaságomra?” A Próféta azt mondta: {Az édesanyád}. A férfi azt kérdezte: „Azután ki?” A Próféta így felelt: {Azután az édesanyád}. A férfi tovább kérdezett: „Azután ki?” A Próféta azt mondta: {Azután az édesanyád.} A férfi újból megkérdezte: „Azután ki?” A Próféta azt felelte: {Azután az édesapád.} 110

(Ha többre vagy kíváncsi az Iszlámban a nőkkel kapcsolatban, látogass el a www.islam-guide.com/women oldalra.)

A család az Iszlámban

A család, ami a civilizáció alapegysége ma szétesőfélben van. Az Iszlám családi rendszere finom egyensúlyba hozza a férj, feleség, gyerekek és rokonok jogait. Önzetlen bánásmódot, nagylelkűséget és szeretetet plántál egy jólszervezett család kereteibe. Egy stabil családi egység nyújtotta béke és biztonság nagyra értékelt és nélkülözhetetlennek tekintendő a család tagjainak mentális fejlődése érdekében. Harmonikus társadalmi rendet hoz létre a kiterjedt családok megléte és a gyermekek kincsként őrzése.

Hogyan bánnak a muszlimok az idősebbekkel?

Az iszlám világban ritkán láthatunk „idősek otthonát”. Valakinek a szüleiről való gondoskodása, életüknek ebben a legnehezebb időszakában nem más, mint megtiszteltetés és áldás, valamint alkalom nagymértékű mentális gyarapodásra. Az Iszlámban nem elég, hogy csupán imádkozunk szüleinkért, hanem határtalan részvéttel kell bánnunk velük, emlékezvén arra, hogy amikor még gyámoltalan kisgyermekek voltunk, ők saját maguknál is jobban szerettek bennünket. Az anyák különösen nagyra becsültek. Amikor a muszlim szülők elérik az öregkort könyörülettel, kedvességgel és önzetlenül bánnak velük.

Az Iszlámban a szüleinkkel való törődés az ima utáni második kötelességünk, nekik pedig joguk, hogy ezt elvárják. Megvetendőnek tekintett bármilyen nemtetszést nyilvánítani feléjük, mikor – önhibájukon kívül – az öregség nehézzé válik számukra.

Isten azt mondta:

Az Urad elrendelte, hogy csak Őt szolgáljátok, s a szülőkkel szembeni illendő viselkedést. S ha ők nálad érik el az öregkort, avagy csak egyikőjük, ne mondd nekik azt, hogy: „Pfúj!”, s ne becsméreld őket. Kegyes szavakat mondj nekik! Terjeszd ki föléjük könyörületből az alázatosság szárnyát! És mondd: „Uram! Irgalmazz nekik, miként felneveltek ők engem mikor kicsi voltam.” (Korán, 17:23-24)

Mi az Iszlám öt pillére?

Az Iszlám öt pillére alkotja a muszlim életének vázát. Tanúságtételt tesznek hitükről, imádkoznak, zakátot adnak (a nélkülözők támogatására), böjtölnek a Ramadán hónapja alatt, és akik egyszer az életben megtehetik, elzarándokolnak Mekkába.

1) A hit tanúságtétele:

A hit tanúságtétele, meggyőződéssel mondani, hogy „Le iláha illa Allah, Mohammedar raszúl Allah”, ami annyit tesz „Nincsenek más jogosan imádható istenek az egy igaz Istenen kívül (Allah), és Mohammed Allah küldötte”. Az első rész „Nincsenek más jogosan imádható istenek az egy igaz Istenen kívül” 111 azt jelenti, hogy senkinek sincs joga az imádatra egyedül Istennek és, hogy Istennek nincsen társa vagy fia. A hit ezen tanúságtételét Sahadának hívják. Egy egyszerű formula, amit meggyőződéssel kell kimondani ahhoz, hogy áttérjen valaki az Iszlám vallásra (, ahogyan azt föntebb magyaráztuk). A hit kijelentése tanúságtétellel az Iszlám legfontosabb pillére.

2) Ima:

A muszlimok ötször 112 imádkoznak egy nap. Egyik ima elvégzése sem tart tovább néhány percnél. Az ima az Iszlámban közvetlen kapcsolatot biztosít az imádkozó és Isten között.

Az ima közben az ember belső boldogságot, békét és kényelmet érez és azt, hogy Isten elégedett vele. Mohammed próféta azt mondta: {Bilál, hívj (embereket) az imára, hagy legyen nekik kellemes ezáltal.} 113 Bilál Mohammed kortársainak egyike volt, akit azzal bíztak meg, hogy az embereket az imára hívja.

Az imákat hajnalban, délben, délután, naplementekor és éjszaka végzik. Egy muszlim csaknem bárhol imádkozhat, úgymint tereken, irodákban, gyárakban vagy egyetemeken.

(További információkért az imáról az Iszlámban lásd a www.islam-guide.com/prayer oldalt. 114)

3) Zakát adása (a nélkülözők támogatására):
Minden dolog Istenhez tartozik, ennélfogva a vagyon is csak megbízás útján lett az embernek adva. A zakát szó eredeti jelentése mind megtisztulást, mind gyarapodást takar. Zakátot adni azt jelenti „bizonyos dolgok egy meghatározott százalékát adni nélkülöző emberek egyes csoportjainak”. A százalék – ami az olyan aranyból, ezüstből vagy pénzből álló tőkét érinti, ami elérte a 85 grammnyi arany értékének megfelelő mennyiséget egy holdévben, – a tulajdon kettő és fél százalékát teszi ki. A mi tulajdonunk megtisztul azáltal, hogy egy kis részt elkülönítünk belőle azok számára, akik szükséget szenvednek, és – ahogy a növények metszése, – ez a visszavágás is egyensúlyhoz és további gyarapodáshoz vezet.

Az ember ezen kívül még annyit adhat alamizsnaként vagy adományba, amennyit csak akar.

4) A Ramadán hónap alatti böjt:

Minden évben a Ramadán hónapjában 115 a muszlimok böjtölnek hajnalhasadástól napnyugtáig, tartózkodva az ételtől, az italtól és a nemi érintkezéstől.

Bár a böjt egészségügyi előnyöket is hordoz, mégis inkább a szellemi öntisztítás módszereként tartják számon. Azzal, hogy tartózkodik a világi kényelmektől – még ha csak rövid időre is, – a böjtölő valódi rokonszenvet nyer az éhezőkkel, miként mentálisan is gyarapodik.

5) Zarándoklat Mekkába:

Az évenkénti zarándoklat (Haddzs) Mekkába – egyszer az életben – kötelessége minden muszlimnak, aki elvégzésére fizikailag és anyagilag képes. Körülbelül kétmillió ember látogat el Mekkába minden évben a világ minden tájáról.

Zarándokok imádkoznak a mekkai Haram mecsetben. Ebben a mecsetben van a Kába (a fekete épület a képen), ami felé a muszlimok imájuk alkalmával fordulnak. A Kába imahely, építésére Isten utasította Ábrahámot és fiát, Izmáelt.

Noha Mekka mindig telve van látogatókkal, az éves Haddzsot az Iszlám naptár tizenkettedik havában végzik. A férfi zarándokok különlegesen egyszerű ruhát viselnek, amely mentes minden osztályra és kultúrára utaló megkülönböztetéstől, így mindannyian egyenlőkként állnak Isten előtt.

A Haddzs rítusa magában foglalja a Kába körüli kör, valamint a Szafa és a Marwa dombok közötti út hétszeri megtételét, miként azt Hágár is tette vízért való kutatása alatt. Ezután a zarándokok összegyűlnek Arafát-hegységén 116 és kérik Istentől a bocsánatot, vagy amit akarnak, miközben sűrűn megemlékeznek az Ítélet napjának közeledtéről.

A Haddzs végét ünnep jelöli, az Íd-al-adha, melyet imákkal ünnepelnek. Ez, és az Íd-ul-Fitr (a Ramadán végén tartott ünnepnap) a két éves ünnepe a muszlim naptárnak.

(Látogass el a www.islam-guide.com/pillars oldalra, ha többet szeretnél megtudni az Iszlám pilléreiről.)

Iszlám az Egyesült Államokban

Nehéz általánosságban beszélni az amerikai muszlimokról. Van köztük áttért, bevándorló, gyármunkás és orvos. Ezt a változatos közösséget az egységes hit egyesíti, országszerte számos mecset hálózatával alátámasztva.

A muszlimok korán érkeztek Észak-Amerikába. A tizennyolcadik században már sok muszlim élt itt.

Az amerikaiak nagy számmal tértek be a muszlimok gyülekezeteibe. Különböző osztályokból jöttek: a gazdag, a szegény, a tanult és írástudatlan mind megtalálható közöttük. Ma körülbelül öt és félmillió muszlim él az Egyesült Államokban. 117


Jegyzetek

1 Írás szerint a Muhammad szó áll legközelebb az arab szóképhez, mivel az arabban nincsen külön jel az „o” és „e” hangokra. A kiejtés szerint viszont inkább „Mohammed” ildomos, ahol a „h” hang egy, a magyarban nem létező, mélyen a torokban képzett erős „h” hang. A fordító.
A következő arab szavak jelentése: „Isten áldása és békéje legyen reá”.

2 Megjegyzés, hogy ami ezek között a speciális jelek között van … a könyvben, a Korán jelentésének csupán a fordítása. Ez nem a Korán maga, mert az arab nyelvű.

3 Human Development as Described in the Qur’an and Sunnah, Moore és mások, 37-38. o.

4 The Developing Human, Moore and Persaud, 5. kiad., 65. o.

5 The Developing Human, Moore and Persaud, 5. kiad., 8. o.

6 The Developing Human, Moore and Persaud, 5. kiad., 9. o.

7 Ennek a magyarázatnak a forrása a This is the Truth (videó). A felvétel másolata letölthető a www.islam-guide.com/truth internetoldalról, ahol Professzor Keith Moore magyarázatainak felvételei szintén megtekinthetőek online formában.

8 This is the Truth (videó).

9 This is the Truth (videó). Lásd az előbbi lábjegyzeteket.

10 The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, El-Naggar, 5. o.

11 Earth, Press és Siever, 435. o. Lásd még: The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, 5. o.

12 The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, 44-45. o.

13 The Geological Concept of Mountains in the Qur’an, 5. o.

14 The First Three Minutes, a Modern View of the Origin of the Univerese, Weinberg, 94-105. o.

15 Ennek a magyarázatnak a forrása a This is the Truth (videó). A felvétel másolata letölthető a www.islam-guide.com/truth internetoldalról, ahol Professzor Alfred Kronerd magyarázatainak felvételei szintén megtekinthetőek online formában.

16 This is the Truth (videó)

17 Essentials of Anatomy and Physiology, Seeley és mások, 211. o. Lásd még: The Human Nervous System, Noback és mások, 410-411. o.

18 Essentials of Anatomy and Physiology, Seeley és mások, 211. o.

19 Al-E’jaz al-Elmy fee al-Naseyah (Tudományos csodák a homlok mögött), Moore és mások, 41. o.

20 Principles of Oceanography, Davis, 92-93. o.

21 Principles of Oceanography, Davis, 93. o.

22 Oceanography, Gross, 242. o. Lásd még: Introductory Oceanography, Thurman, 300-301. o.

23 Oceanography, Gross, 244. o., és Introductory Oceanography, Thurman, 300-301. o.

24 Oceans, Elder és Pernetta, 27. o.

25 Oceanography, Gross 205. o.

26 Oceanography, Gross 205. o.

27 Lásd The Atmosphere, Anthes és mások, 268-269. o., és az Elements of Meteorology, Miller és Thompson, 141. o.

28 A felfelé irányuló légmozgás a felhő közepe felé erősebb, mivel az védve van a felhő külső részein jelentkező lehűtő hatásoktól.

29 Lásd Atmosphere, Anthes és mások, 269. o., és Elements of Meteorology, Miller és Thompson, 141-142. o.

30 Lásd Ee’jaz al-Qur’an al-Kareem fee Wasf Anwa’ al-Riyah, al-Sohob, al-Matar, Makky és mások, 55. o.

31 Elements of Meteorology, Miller és Thompson, 141. o.

32 Meteorology Today, Ahrens, 437. o.

33 The Works of Aristotle Translated into English: Meteorologica, 3. Kötet, Ross és mások, 369 a, b. o.

34 Saheeh Muslim c. szerzemény #2643 sz. elbeszélésében, és Saheeh Al-Bukhari c. szerzemény #3208. Megjegyzés: Ami ezek között a speciális zárójelek { … } között van a könyvben, az Mohammed próféta mondásának fordítása. Továbbá a lábjegyzetben használt # szimbólum a hadith számát jelenti. A hadithMohammed próféta társainak megbízható közlése arról, amit a próféta mondott, tett, vagy jóváhagyott.

35 Saheeh Muslim # 2645 sz. közlésében.

36 Mohammed próféta írástudatlan volt. Nem tudott írni és olvasni, de lediktálta a Koránt a társainak és utasította néhányukat, hogy írják le.

37 A fejezetek neve a Koránban. A fordító

37a Ez az ája kihívás a hitetleneknek, mert ők ugyan jól ismerik az igazmondó, megbízható, és írni-olvasni nem tudó Mohammedet , mégis azt mondják, hogy a Korán nem Isten szava hanem Mohammedtől ered. Ha így gondolják, akkor hívják segítőiket, támogatóikat (költőiket és ékesszólóikat), istenségeiket, avégett hogy a Koránhoz hasonlóval álljanak elő, ha igazat mondanak. A lektor

37b A Tűz, a túlvilági büntetés és szenvedés helye, amelyet Allah készített elő a hitetlenek számára. A hitetlenek azzal tudják megóvni magukat a Tűztől, hogy hisznek a Koránban és követik a Prófétát . A lektor

38 Lásd Al-Borhan fee Oloom Al-Qur’an, Al-Zarkashy, 2. Kötet, 224. o.

39 Lásd Al-Borhan fee Oloom Al-Qur’an, Al-Zarkashy, 2. Kötet, 226. o.

40 A Biblia versei ebben a könyvben a Szent István Társulat 1991-ben kiadott Bibliájából valók. (Szent István Társulat, Budapest, 1991. Hatodik, átdolgozott kiadás)

41 Lásd Szent István Társulat Biblia 1228. oldalán található 1:21-es versről szóló jegyzeteket.

42 History of the Byzantine State, Ostrogorsky, 95. o.

43 History of the Byzantine State, Ostrogorsky, 100-101. o., és History of Persia, Sykes, 1. kötet. 483-484. o. Lásd még The New Encyclopaedia Britannica, Micropaedia, 4. kötet. 1036. o.

44 Saheeh Al-Bukhari #3637-es, és Saheeh Muslim #2802-es számú közlésében.

45 Saheeh Al-Bukhari #3576-os, és Saheeh Muslim #1856-os számú közlésében.

46 Saheeh Muslim #2972-es, és Saheeh Al-Bukhari #2567-es számú közlésében.

47 Saheeh Al-Bukhari #5413-as, és Al-Tirmizi #2364-es számú közlésében.

48 Saheeh Muslim #2082-es, és Saheeh Al-Bukhari #6456-os számú közlésében.

49 Saheeh Al-Bukhari #2739-es, és Mosnad Ahmad #17990-es számú közlésében.

50 Mosnad Ahmad #25662-es sz. közlésében.

51 Saheeh Al-Bukhari #676-os, és Mosnad Ahmad #25517-es sz. közlésében.

52 Saheeh Al-Bukhari #676-os, és Mosnad Ahmad #23706-os sz. közlésében.

53 Mowatta’ Malek #531-es sz. közlésében.

54 Saheeh Al-Bukhari #3034-es, és Saheeh Muslim #1803-as, és Mosnad Ahmad #18017-es sz. közlésében.

55 Mosnad Ahmad #12117-es, és Al-Tirmizi #2754-es sz. közlésében.

56 Al-Serah Al-Nabaweyyah, Ibn Hesham, 1. kötet, 293-294. o.

57 Al-Serah Al-Nabaweyyah, Ibn Hesham, 1. kötet, 265-266. o.

58 Al-Serah Al-Nabaweyyah, Ibn Hesham, 1. kötet, 298-299. o.

59 Al-Daremey #68 sz. közlésében, és Abu-Dawood #4510 sz.

60 Larry B. Stammer, a Times vallási írója: „A First Lady a muszlimok mellett foglal állást,” Los Angeles Times, hazai kiadás, Metro rovat, B rész, 1996. május 31., 3. o.

61 Timothy Kenny: Máshol a világban, USA Today, utolsó kiadás, Hírek rovat, 1989. február 17., 4A o.

62 Geraldine Baum: Allah szeretetéért, Newsday, Nassau és Suffolk kiadás, II. Rész, 1989. március 7., 4. o.

63 Ari L. Goldman: „Az Iszlám főáramát gyorsan magukévá teszik a fekete amerikaiak,” New York Times, Late City utolsó kiadás, 1989. február 21., 1. o.

64 Saheeh Muslim #186-os, és Saheeh Al-Bukhari #6571-es számú közlésében.

65 Saheeh Muslim #188-as, és Saheeh Al-Bukhari #10832-es számú közlésében.

66 Saheeh Al-Bukhari #6568-as, és Mosnad Ahmad #13368-as számú közlésében.

67 Saheeh Muslim #2825-ös, és Mosnad Ahmad #8609-es számú közlésében.

68 Saheeh Muslim #2807-es, és Mosnad Ahmad #12699-es számú közlésében.

69 Saheeh Muslim #2807-es, és Mosnad Ahmad #12699-es számú közlésében.

70 Vagyis se nem hisz a Koránban, se nem cselekszik törvényei szerint.

71 Cat Stevens (Yusuf Islam) jelenlegi levélcíme arra az esetre ha meg szeretnéd kérdezni az Iszlámra való áttérése utáni érzéseiről: 2 Digswell Street, London N7 8JX, United Kingdom.

72 Mohammed H. Shahid könyve. A könyv egy példányáért keresd fel a www.islam-guide.com/storiesoldalt, vagy érdeklődj a Kapcsolatok menüpont alatt található szervezetek egyikénél.

73 Saheeh Muslim #121-es, és Mosnad Ahmad #17357-es számú közlésében.

74 Mosnad Ahmad #2515–ös, és Saheeh Muslim #131-es számú közlésében.

74a Ez a felszólítás Mohammed prófétának , és minden muszlimnak szól. Ez a fejezet, amely kizárólag Allah egyedüliségét és egyes neveit, tulajdonságait tartalmazza a Korán egyharmadának felel meg, mert a Korán egyharmada az egyistenhitről, egyharmada a törvénykezésről, egyharmada pedig a múltbeli népek, próféták történeteiről szól. Ez nem azt jeleni, hogy elegendő többször elolvasni ezt a fejezetet a Koránból, hanem el kell olvasni a Korán többi szúráját is, hogy gyarapodjon a muszlim tudása és a hite, és hogy megismerje a megengedett dolgokat és a tilosakat. A lektor.

75 Saheeh Muslim #2754-es, és Saheeh Al-Bukhari #5999-es számú közlésében.

76 Az Associated Press, London 1984. június 25-ei jelentésében olvasható, hogy egy, az anglikán püspökök többségét megvizsgáló televíziós műsor azt mondja: „A keresztényeknek nem kötelező hinniük abban, hogy Jézus Krisztus Isten volt.” A szavazás Anglia 39 püspökéből 31-et érintett. A jelentés továbbá megállapítja, hogy a 31 püspökből 19 mondta azt, hogy Jézusra vonatkozólag elég annyi, hogy „Isten legfelsőbb küldötte”. A szavazás a London Hétvégi Televíziók heti vallási programjának, a „Credo”-nak a vezetésében zajlott.

77 A vétkesek közé tartoznak a politeisták is.

78 NIV kompakt bibliaszótár, Douglas, 42. o.

79 Saheeh Muslim #2586-os, és Saheeh Al-Bukhari #6011-es számú közlésében.

80 Mosnad Ahmad #7354-es, és Al-Tirmizi #1162-es számú közlésében.

81 Saheeh Al-Bukhari #13-as, és Saheeh Muslim #45-ös számú közlésében.

82 Al-Tirmizi #1924-es, és Abu-Dawood #4941-es számú közlésében.

83 Al-Tirmizi #1956-os számú közlésében.

84 Saheeh Muslim #1009-es, és Saheeh Al-Bukhari #2989-es számú közlésében.

85 Saheeh Muslim #48-as, és Saheeh Al-Bukhari #6019-es számú közlésében.

86 Saheeh Muslim #2564-es számú közlésében.

87 Ibn Majah #2443-as számú közlésében.

88 Saheeh Muslim #2244-es, és Saheeh Al-Bukhari #2466-os számú közlésében.

88a Az iszlám szó az Allahnak való teljes behódolást jelenti. Így ez a Korán bekezdés nem csak a mai muszlimokra érvényes, hanem minden olyan emberre is, aki a próféták idejében élt, hitt nekik, és követte őket. A lektor.

89 Saheeh Muslim #2858-as, és Mosnad Ahmad #17560-as számú közlésében.

90 Ahogyan korábban már említettük, az arab Allah szó Istent jelent (az egy igaz Istent, aki az egész világegyetemet teremtette). Az Allah szó egy főnév Istenre, amelyet az arabul beszélők használnak, úgy az arab muszlimok, mint az arab keresztények. További részletekről az Allah szót illetően lásd a Hit Istenben c. rész utolsó bekezdését.

91 Saheeh Muslim #2747-es, és Saheeh Al-Bukhari #6309-es számú közlésében. (Egy hívő emberről van szó, aki annyira örül, hogy örömében még a szavakat is felcseréli, és nem veszi észre, hogy így súlyosan megváltozott a mondatának értelme. A ford.)

92 A muszlimok hisznek abban is, hogy Isten kinyilatkoztatott egy Indzsílnek nevezett szent könyvet Jézusnak. Egyes részei, amelyek még ma is elérhetőek maradtak Isten Jézusnak küldött tanításaiból, megtalálhatóak az Újszövetségben. Ez viszont nem jelenti azt, hogy a muszlimok a ma létező Bibliában is hisznek, mivel az nem az Isten által eredetileg kinyilatkoztatott iratokat tartalmazza. Változtatásokat, hozzátoldásokat és megrövidítéseket szenvedett el. Ezt a Szent Biblia (Átvizsgált Standard Változat, a továbbiakban RSV)átvizsgálásával megbízott Bizottság is kijelentette. Ez a bizottság harminckét tudósból áll, akik a bizottság tagjaiul szolgálnak. Az átvizsgálást és tanácsadást egy az együttműködő felekezetek ötven képviselőjéből álló felügyelőséggel biztosították. A Szent Biblia (RSV) előszavában a bizottság kimondja, iv. o.: „Alkalmasint egyértelművé válik, hogy a szöveg kárt szenvedett a továbbadáskor, de a változatok egyike sem nyújt egyértelmű helyreigazítást. Itt mi csupán kompetens tudósok legjobb megítélésére hagyatkozhatunk az eredeti szöveg legvalószínűbb rekonstrukciója céljából. A bizottság azt is kimondja a Biblia előszavában, p. vii.: „Megjegyzéseket írtunk, melyek az ősi szerzőknél található jelentős változatokat, hozzátoldásokat, vagy csonkításokat jelölik (Mt 9:34; Mk 3:16, 7:4, Lk 24:32, 51, stb.).” A Biblia megváltoztatásáról szóló további információkért látogasd meg a www.islam-guide.com/bible oldalt.

93 Saheeh Muslim #1744-es, és Saheeh Al-Bukhari #3015-ös számú közlésében.

94 Saheeh Muslim #1731-es, és Al-Tirmizi #1408-as számú közlésében.

95 Saheeh Al-Bukhari #3166-os, és Ibn Mayah #2686-os számú közlésében.

96 Saheeh Al-Bukhari #3166-os, és Ibn Mayah #2686-os számú közlésében.

97 Saheeh Al-Bukhari #6871-es, és Saheeh Muslim #88-as számú közlésében.

98 Ez gyilkosságot és testi sértést jelent.

99 Saheeh Muslim #1678-as, és Saheeh Al-Bukhari #6533-as számú közlésében.

100 Saheeh Muslim #2422-es, és Saheeh Al-Bukhari #2365-ös számú közlésében.

101 Mohammed próféta ezen mondása részletesebben megtalálható a Példák Mohammed próféta mondásaira című fejezetben. Saheeh Muslim #2244-es, és Saheeh Al-Bukhari #2466-os számú közlésében.

102 Saheeh Muslim #1955-ös, és Al-Tirmizi #1409-es számú közlésében.

103 Saheeh Al-Bukhari #1739-es, és Mosnad Ahmad #2037-es számú közlésében.

104 Az ebben a prófétai mondásban említett bőrszínek példák, azt jelentik, hogy az Iszlámban senki sem jobb a másiknál csupán a bőrének színe miatt, legyen akár fehér, fekete vagy vörös, vagy akármilyen színű.

105 Mosnad Ahmad #22978-as számú közlésében.

106 Vagyis a mások elnyomásától, a velük szembeni igazságtalanságtól vagy rosszcselekedettől.

107 Mosnad Ahmad #5798-as, és Saheeh Al-Bukhari #2447-es számú közlésében.

108 Saheeh Muslim #2582-es, és Mosnad Ahmad #7163-as számú közlésében.

109 Ibn Maja #1978-as, és Al-Tirmizi #3895-ös számú közlésében.

110 Saheeh Muslim #2548-as, és Saheeh Al-Bukhari #5951-es számú közlésében.

111 Az Allah szóval kapcsolatos további információkért lásd a Hit Allahban című fejezet utolsó bekezdését.

112 Legalább ötször, a szorgalmi imák miatt. A fordító.

113 Abu Dawúd #4985-ös, és Mosnad Ahmad #22578-as számú közlésében.

114 Vagy az Ima és a tisztálkodás című magyar nyelvű kiadványunkat. A fordító.

115 Ramadán hónapja az Iszlám naptár (amely a Hold fázisaira épül, nem pedig a Nap mozgására) kilencedik hava.

116 Egy Mekkától kb. 24 km-re lévő terület.

117 Világ Almanach és Tények könyve 1966. Famighetti, 644. o.

Hiteles információk az Iszlámról