Jézus – Próféta vagy Isten?

Kicsoda Isten?

“Isten, nincs más isten csak Ő, az Élő, a magától Létező. Nem keríti hatalmába szendergés sem álom. Övé mindaz, mi az egekben és a földön van. Ki az, ki közbenjárhatna Nála, hacsak nem az Ő engedelmével? Ismeri mi van előttük és mi mögöttük (vagyis a múltat, jelent és jövőt), ők viszont föl nem foghatnak semmit az Ő tudásából, eltekintve attól, amit Ő akar. A sámlija körülöleli az egeket és a Földet, mégsem meríti ki Őt megőrzésük. Hisz Ő a Magasságos, és a Hatalmas.” [Korán 2:255]

“Övé az egek és a Föld uralma. Életre kelt, és halálba küld, és Ő mindenek fölött hatalommal bír. Ő az Első és a Végső, a Nyílt és a Rejtett, és minden dolog Ismerője.” [Korán 57:2-3]

Isten minden hatalmával együtt lejön a földre, hogy utódai legyenek?

“Jézus Krisztusnak, Dávid fiának, Ábrahám fiának nemzetségéről való könyv.” (Máté 1:1)

Hogy körülmetéljék?

“És mikor betölt a nyolc nap, hogy a kis gyermeket körülmetéljék, nevezék az ő nevét Jézusnak.” (Lukács 2:21)

Hogy átlagos gyerekként hordozzák?

“A ki terhes vala, és akarván szülni, kiált vala, és kínlódik vala a szülésben.” (Jelenések 12:2). “Egy asszony a sokaság közül, monda néki: Boldog méh, a mely téged hordozott, és az emlők, melyeket szoptál.” (Lukács 11:27)

Hogy ácsként dolgozzon?

“Avagy nem ez-é az az ácsmester, Máriának a fia?” (Márk 6:3). “Nem ez-é amaz ácsmesternek fia?” (Máté 13:55)

Hogy egyen, igyon, és aludjon?

“Eljött az embernek Fia, aki eszik és iszik.” (Máté 11:19). “Ő pedig aluszik vala.” (Máté 8:24)

Hogy elfáradjon, sírjon, és gyengének érezze magát?

“Jézus azért, az utazástól elfáradva, azonmód leült a forráshoz.” (János 4:6). “Könnyekre fakadt Jézus.” (János 11:35). “És angyal jelenék meg néki mennyből, erősítvén őt.” (Lukács 22:43)

Hogy hűséges legyen Cézárhoz?

“Akkor monda nékik: Adjátok meg azért a mi a császáré a császárnak; és a mi az Istené, az Istennek.” (Máté 22:21)

Hogy tudatlan legyen?

“Arról a napról és óráról pedig senki semmit sem tud, sem az égben az angyalok, sem a Fiú, hanem csak az Atya.” (Márk 13:32)

Hogy éhes legyen?

“És másnap, mikor Bethániából kimentek vala, megéhezék. És meglátván messziről egy fügefát, a mely leveles vala, odaméne, ha talán találna valamit rajta: de odaérvén ahhoz, levélnél egyebet semmit sem talála; mert nem vala fügeérésnek ideje.” (Márk 11:12-13)

Hogy megkísértse a Sátán?

“És a lélek azonnal elragadá őt a pusztába. És ott volt a pusztában negyven napig kísértetve a Sátántól.” (Márk 1:12-13)

Hogy zsidó legyen, és különbséget tegyen származás alapján?

“Nem küldettem, csak az Izráel házának elveszett juhaihoz.” (Máté 15:24). “Ezt a tizenkettőt küldé ki Jézus, és megparancsolá nékik, mondván: Pogányok útjára ne menjetek, és Samaritánusok városába ne menjetek be; Hanem menjetek inkább Izráel házának eltévelyedett juhaihoz.” (Máté 10:5-6)

Hogy féljen a zsidóktól?

“Mert (Jézus) nem akar vala Júdeában járni, mivelhogy azon igyekezének a Júdeabeliek, hogy őt megöljék.” (János 7:1)

Hogy megalázzák?

“És azok a férfiak, a kik fogva tarták Jézust, csúfolják vala, vervén  őt. És szemeit betakarván, arcul csapdosák őt.” (Lukács 22:63-64). “Mint juh viteték mészárszékre, és mint a bárány az ő nyírője előtt néma, azonképen nem nyitotta fel az ő száját.” (Ap. Csel. 8:32)

Hogy kétségbe essen és meghaljon?

“Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván kibocsátá lelkét.” (Márk 15:37). “Ő már halott.” (János 19:33)

Vajon összeegyeztethető-e Isten fenségével az, hogy ilyen dolgokat tegyen?

“És Ő az Isten (Allah) az egekben és a Földön. Tudja mit titkoltok, és mit nem, és tudja mire tesztek szert.” [Korán 6:3] “Az egek és a Föld Létrehozója, aki táplál, miközben Ő maga nem szorul táplálékra.” [Korán 6:14] “És Ő a Győzedelmes a szolgái fölött, és Ő a Bölcs és a Mindenről Tájékozott.” [Korán 6:18].

Hirdette Jézus az istenségét?

A Biblia szerint Jézus (béke legyen vele) sosem parancsolta az embereknek, hogy szolgálják őt, és nem hirdette a Szentháromságot. A szentháromság azt jelenti, hogy Isten az atya, Isten a fiú, és Isten a Szentlélek egymástól különállóak, és mégis ugyanakkor egyek is, amit lehetetlen józan ésszel megérteni vagy elfogadni.

A Szentháromság nem létezik a Bibliában, és ellentmond a következőknek: “Az Úr, a mi Istenünk egy Úr.” (Márk 12:29). “Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.” (Máté 4:10). “Az én Atyám nagyobb nálamnál.” (János 14:28). “Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy, az Isten.” (Márk 10:18). “Ímé az én szolgám (Jézus), akit választottam.” (Máté 12:18). “Ábrahám, Izsák és Jákob Istene, ősatyáink Istene megdicsőítette Szolgáját[1], Jézust.” (ApCsel 3:13). Mindezen igék más igékkel egyetemben a Bibliából megmutatják, hogy Jézus (béke legyen vele) Istent hirdette, és nem saját magát. Néhányan azt az igét, hogy “Én és az Atya egy vagyunk.” (János 10:30) bizonyítéknak tekintik Jézus istenvoltára vonatkozóan. Annak ellenére, hogy a szövegkörnyezetből világosan kiderül, hogy ő úgy értette: céljaikban egyek, és nem lényüket tekintve. Ez hasonló ahhoz, amit Jézus mondott: “Hogy mindnyájan egyek legyenek; amint te én bennem, Atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mibennünk.” (János 17:21). Isten, Jézus és a követőinek egysége nyilvánvalóan céljaikban értendő, nem pedig fizikai egységként. Az “Isten fia” cím, amelyet Jézusra (béke legyen vele) használtak, metaforikus, és meglehetősen általános a Bibliában. Jákobot (béke legyen vele) például Isten elsőszülött fiának nevezik (II. Mózes 4:22). Jézus (béke legyen vele) apa nélküli születése nem bizonyíték istenvoltára, mert Ádámnak nemhogy apja nem volt, hanem még anyja sem.

Jézus (béke legyen vele) csodái Istentől való jelek voltak, hogy Isten megerősítse őt azokkal. A Biblia tele van prófétákkal, akik hasonló csodákat vittek véghez. Emellett Jézus (béke legyen vele) világossá tette, hogy ez Isten műve volt, és hálás volt Isten támogatásáért. “Isten ujjával űzöm ki az ördögöket.” (Lukács 11:20), “Atyám, hálát adok néked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is én, hogy te mindenkor meghallgatsz engem.” (János 11:41-42).

Az eredendő bűn és a megváltás:

Jézus (béke legyen vele) arra utasította az embereket, hogy tegyenek jót azért, hogy örök életük legyen (Máté 19:16-21, 25:34-45). Az eredendő bűnt és az emberiség megmentéséért történő halál utáni feltámadását nem említette Jézus, vagy egyetlen másik próféta sem őelőtte. Isten örökké megbocsátó; nincs szüksége arra, hogy lejöjjön a Földre szenvedni azért, hogy megbocsáthassa bűneinket. “Mondd: Ó, szolgáim, akik kihágást követtek el önmaguk ellen! Ne kételkedjetek Allah irgalmában! Bizony Allah megbocsát minden bűnt, ím Ő a Sokat Megbocsátó és az Irgalmas!” [Korán 39:53]. Ádám bűnbánatot tanúsított, és megbocsáttatott neki [Korán 2:37]. “Minden lélek felelős azért, amire szert tett.” [Korán 74:38].

A tévelygés eredete:

A korai keresztények nem hittek Jézus (béke legyen vele) istenségében. A mai Kereszténység éppúgy alapul Szent Pál értelmezésén és újításain, mint a görög kultúra és filozófia hatásain. A karácsony ünneplése annak pogány karácsonyfájával nagyszerű példa. Szent Pál Jézus (béke legyen vele) kora után lett keresztény, és sohasem találkozott vele. Noha a Biblia elmondja nekünk, hogy Jézus (béke legyen vele) azért jött, hogy betöltse a törvényt, és nem azért, hogy eltörölje (Máté 5:17), Szent Pál önhatalmúlag semmissé tette az üzenetet, és arra buzdította az embereket, hogy a küldöttet (Jézust) szolgálják.

A keresztény hitvallás, melyet a protestánsok, katolikusok, ortodox egyházak, stb. vallanak 325 évvel Jézus (béke legyen vele) után alakult ki. “(1) Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak Teremtőjében, (2) és az egy Úr Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött Fiában, aki az Atyától minden időknek előtte született, a Világosságtól való Világosságban, igaz Istentől való igaz Istenben, aki született és nem teremtetett…” (Niceai hitvallás)[2]. E hitvallást egy püspökökből álló tanács (a niceai zsinat) fogalmazta meg a római uralkodó kereszténységre való nyilvános áttérése után.

Milyen hatással van ez Jézus üzenetének szempontjából?

“Mondd: Ó, Írás Birtokosai! Ne hágjátok át a határokat a vallásotokban igazságtalanul, és ne kövessétek egy olyan nép vágyait, akik korábban már eltévelyedtek, és sokakat eltévelyítettek, és letértek az egyenes útról.” [Korán 5:77]

Az Üzenet

Jézus (béke legyen vele) Isten küldötte volt, aki az Egyetlen Istennek való engedelmességet és alávetést (vagyis az iszlámot) hirdette. Így isteníteni őt, vagy Isten fiának tekinteni egyszerűen azt jelenti, hogy Isten mellé társakat állítunk. A Korán Mohammed prófétának (béke legyen vele) lett kinyilatkoztatva, hogy visszaállítsa minden próféta örök üzenetét. “És leküldtük számodra (Mohammed) a Könyvet (a Koránt) az Igazsággal megerősítendő azt, ami könyv előtte ki lett nyilatkoztatva, és védelmezőül fölé.” [Korán 5:48]

“És emlékezz, mikor mondta Jézus, Mária fia: Ó, Izrael leszármazottai! Én bizony hozzátok menesztett küldött vagyok, hogy megerősítsem, ami lejött énelőttem a Tórából, és hogy örömhírrel szolgáljak egy küldöttről, aki jön énutánam.” [Korán 61:6]

“Ó, Írás Birtokosai! Ne hágjátok át a határokat a vallásotokban, és ne szóljatok Allahról, csakis igazságot! A Messiás, Jézus, Mária fia bizony Allah küldötte, Máriára bocsájtott szava és Tőle származó lélek. Higgyetek hát Allahban és a küldötteiben, és ne mondjátok, hogy ‘három’, jobb néktek ha abbahagyjátok. Allah bizony Egyetlen Isten. Magasztalt Ő attól, hogy gyermeke legyen!” [Korán 4:171]

“Mondd: Ő Allah, Egyetlen. Ő Örökkévaló. Nem nemzett, és nem született. És nincs semmi Hozzá fogható.” [Korán 112]

 

 

A Conveying Islamic Message Society kiadványából
fordította: Abdulrahman Daróczi Viktor

2006

[1] Paisz gör 1. gyermek, fiú vagy lány. 2. szolga, rabszolga. A Revised Version (Javított Változat) és az új fordítások (NIV, TNIV, NIrV, NWT, stb.) a szolgának fordítják ezt a szót. Az idézet a magyarul is megjelent “Új világ fordításból” származik. A fordító.

[2] Az idézet a görögkeleti egyház változata. Más egyházak hitvallása ettől kissé eltér, alkalmasint hozzátettek, máskor lerövidítették, de az idézett rész a niceai első egyetemes zsinaton hozott eredeti, rövidítetlen hitvallás szövegével megegyező. A fordító.

Hiteles információk az Iszlámról