Szex az Iszlám nézőpontjából

Forrás: Abdur-Rahman A. Al-Sheha – Islamic Perspective of Sex
Fordította: Abdulrahman Daróczi Viktor (2006)

 

Tartalomjegyzék

 

Bevezetés

Az Iszlám és a szex

Az Iszlám és a tisztaság

Az Iszlám és a házasság

Iszlám és a szexuális vágykeltők

Eszközök a szexuális vágykeltők kordában tartására

Iszlám és a nők védelme

Iszlám és a személyes vágyak

Iszlám és a házasság

Párválasztás az Iszlámban

Törvényes pillantás a leendő menyasszonyra

További szempontok a házasság előnyeiről

Az esküvői este illemei

Játék és tréfa a házastársak között

Korlátok az örömök terén, testi örömök

Fürdőzés közbeni örömök

Otthoni örömök

Játék a feleséggel a lakáson kívül

A feleség jogai a férjével szemben

A férj jogai a feleségével szemben

Válás az Iszlámban

Khul’

A szexuális szabadság és zavar eredményei

Konklúzió

 

 

Bevezetés

 

Minden hála Allahot illeti, béke és áldás legyen szolgáján és küldöttén, Mohammeden, és az igaz-vezérelt kortársain, családtagjain és leszármazottain.

Az Iszlám az ember értékét a többi teremtmény fölé határozza meg. Allah párban teremtette meg az embert, és tette férfivé és nővé. Ő tudja mi a legjobb. Az ember szaporodása lehetetlen ilyen kiegészítő pár megléte nélkül. Ez a két félpár létforma kiegészíti egymást.

Allah tökéletes rendszerbe teremtette a férfit és a nőt, amely jellemzi hatalmát és nagyságát. Mindegyiknek különleges küldetést jelölt ki.

Mindkettő, férfi és nő meghatározott szerepet játszik az életben. Az Iszlám pedig megmutatta e különböző szerepeket, hogy ne maradjon hely a találgatásoknak.

Ez a kis füzet megpróbál rávilágítani néhány, e fontos témával kapcsolatos kérdésre.

Meglehetősen homályos elképzelések uralkodnak az Iszlám szerinti szexualitásról azok fejében, akik az Iszlám elleni alaptalan és tisztességtelen vádaskodásban sosem voltak restek. Mi most az ember földi létének egy igen fontos kérdéséről alkotott Iszlám nézőpontot kívánunk bemutatni. Ha az Iszlám nézőpontja világossá válik a kritikusok fejében, remélhetőleg megértik majd az azon alapuló Iszlám álláspontot is

Allahhoz fohászkodunk, hogy siker koronázza törekvésünket, és elérhessük célunkat, minek folytán e kis könyvecske az emberek hasznára válik. Ha így lesz, az Allah kegye, ám ha nem sikerül, az a saját hibánk következménye.

Reméljük a füzet nem csak érdekes és tanulságos, hanem hasznos is az olvasók számára.

 

Abdur-Rahman A. Al-Sheha
P.O. Box 59565, Riyadh 11535, Saudi Arabia.

 

 

Az Iszlám és a szex

 

Az Iszlám a szexet alapvető emberi szükségletnek tekinti, melyeket helyes módon kell kielégíteni. Ez elengedhetetlen az emberi létezéshez, így külön figyelmet érdemel. Valójában az Iszlám úgy tekint rá, mint az élet előfeltételére, aminek helyes és törvényes módon kell eleget tenni. Sőt, az Iszlám nem tartja visszataszító, erkölcstelen és fertelmes emberi cselekedetnek. Allah kijelentette a Kegyes Koránban: „Vonzó az ember számára a vágyott dolgok szeretete, mint a nők, fiak, a felhalmozott arany és ezüst, a nemes ló, jószágok és szántóföld. Ezek az evilági élet örömei, ám Allahnál van a legszebb hely, amihez vissza lehet térni.” [3:14]

Ráadásul Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Három dolog vonzó a számomra az evilágon: a nők, a parfüm, [de] szemem [leginkább] az imában leli örömét.”

Valójában az Iszlám megtiltja a szexuális viselkedés szabályozását vagy nélkülözését. Ez egyszerűen azért van, mert az Iszlám a természetes vallás az ember tiszta vele született tulajdonságaihoz viszonyítva. Az Iszlám soha sem kerül konfliktusba a természetes emberi szükségletekkel vagy vágyakkal, hanem inkább megpróbál válaszolni az emberi szükségletekre, és betölteni azokat. Az Iszlám ezt úgy teszi, hogy bizonyos törvényes korlátokat és megkötéseket állít, hogy ezen szükségek kielégítését törvényes és helyes módon biztosítsa. Az Iszlám megpróbálja a szexet az emberi szükség keretein belül tartani, és a barbár és civilizálatlan mód felé emelni. Allah Küldötte – béke legyen vele – a következőt mondta: „Az emberek az istenfélelmük és jó magaviseletük révén kerülnek a Paradicsomba (tehát az Allah és Küldöttének utasításai iránti teljes tisztelet és engedelmesség miatt). Míg mások a szájuk vagy szemérmük miatt kerülnek a Pokolba.”

Ebben a füzetben megpróbáljuk bemutatni azt az eljárást, amit az Iszlám létesített a muszlimok számára, hogy szabályozza a nemi életet. Tény, hogy az Iszlám a hatékonyabb emberi boldogulásért állította be a módszert, amennyiben az ember igazodik az iszlám törvényekhez e kérdést illetően. Az Iszlám a szexualitás helyes használatát istenszolgálatnak, ibádának tekinti. A muszlim jutalmat kap azért, ha ezt teszi, mintahogy jutalmat kap azért is ha bármely más meghatározott istenszolgálati tettet végez. Allah Küldötte – béke legyen vele – erre utalt, amikor a következőt mondta: „Jutalom jár azért, ha az ember szeretkezik a házastársával.” A kortársai megkérdezték: „Ó, Allah Küldötte! Jutalmat kapunk azért, miközben szexuális szükségleteinket elégítjük ki?” Allah Küldötte – béke legyen vele – azt felelte: „Igen. Mert vajon nem kapna-e büntetést azért, ha törvénytelenül él nemi életet? Ugyanez vonatkozik arra, ha törvényes házaséletet él a hitvesével. Ezért jutalmat kap érte.”

Az Iszlám a házasságot a muszlim nyugalmának és lelki békéjének eléréséhez szükséges természetes dolognak tekinti. A társadalom szempontjából az Iszlám a házasságot a szeretetet, vonzalmat, közelséget, és önmérsékletet előmozdító helynek tekinti. Továbbá az emberiséget megtartó szükségletnek tartja. Azonkívül a jobb erkölcsi értékek, az erény és méltóság megőrzésének, és az emberi társadalom moráljának eszközeként kezeli. Így a házasság hanyagolását, vagy visszautasítását minden normális emberi viselkedés, és tiszta társadalmi etika tagadásának tartja.

Ennélfogva a házasság célja az Iszlámban a házastársak nyugalmának és belső békéjének az elérése. Allah mondta a Koránban: „A jelei közül való, hogy közületek való párokat teremtett számotokra, akikkel békességben élhettek, és közétek szeretetet és irgalmat helyezett. Bizony ebben jelek vannak egy gondolkozó nép számára.” [30:21]

Tény, hogy a házasság célja, hogy megvédje a házas feleket a törvénytelen nemi érintkezés engedményével szemben, ami romlásba és erkölcstelen tettekre vezetné a társadalmat (mint a prostitúció, fajtalankodás, házasságtörés, vagy egyéb). Allah mondta a Koránban: „Asszonyaitok leplek a számotokra, és ti is leplek vagytok az ő számukra.” [2:187]

Kétségtelen, hogy számos egyén visszautasítja az Iszlám tisztaságra és erényességre való hívását. Az ilyenek az engedélytelen szexuális szabadság pártfogói. Hisszük, hogy az ilyen emberek nem élveznek normális és természetes emberi kielégülést. Míg az Iszlám visszautasítja, hogy a hívőket az alacsonyabbrendű élőlények szintjére süllyessze, mint az állatok. Egyedül az állatok azok, akik megkötés nélküli szexuális szabadsággal élhetnek, ahogy akarnak. Az Iszlám nagy bűnnek tekinti azt, hogy valaki a spermáját olyan anyaméhbe juttassa, ami nem megengedett a számára. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Nincs nagyobb bűn azon kívül, hogy valaki társakat állítson Allah mellé, mint az, hogy valaki a spermáját számára jogtalan anyaméhbe juttassa.”

 

 

Az Iszlám és a tisztaság

 

Az Iszlám tisztaságra és erkölcsösségre utasítja a hívőket. Valamint méltóságot és tisztességet ad nekik. Az Iszlám a helyes irányba vezeti a követőit, amely által, ha Allah akarja, erkölcsileg tiszteletreméltóvá és termékennyé válhatnak. Hallgassuk meg a fiatalember történetét, aki jött a Prófétához – béke legyen vele – és megkérte őt, hagy kövessen el paráznaságot, mert ő nem tud anélkül élni miután felvette az Iszlámot. A kortársak – Allah legyen elégedett velük – harsányan és tiszta szívből visszautasították a fiatalember kérését. Ám Allah Küldötte – béke legyen vele – közelebb hívta a fiút, és így szólt: „Elfogadod, hogy az édesanyád paráznaságot kövessen el?” A fiatalember nemmel válaszolt. Majd folytatta: „Éppígy más emberek is visszautasítják, hogy paráznaságon érjék az anyjukat. És elfogadod, hogy a lánytestvéred paráznaságot kövessen el?” A fiú nemmel válaszolt. Mire Allah Küldötte – béke legyen vele: „Hozzád hasonlóan más emberek is visszautasítják, hogy paráznaságon érjék a lánytestvérüket. És azt elfogadnád-e, hogy a lányod paráználkodjon?” Az ifjú ismét nemmel válaszolt. Erre a Próféta – béke legyen vele: „Ennek megfelelően más emberek is visszautasítják, hogy a lányuk paráznaságon kapják.” Láthatjuk, hogy a Próféta – béke legyen vele – egyáltalán nem volt durva a fiúval szemben, sőt fohászkodott a jólétéért mondván: „Ó, Allah! Tisztítsd meg a fiú szívét, őrizd meg szemérmét, és tedd számára lehetővé, hogy lesüsse tekintetét.” A fiúról fennmaradt, hogy mondta: „Soha többet nem kerestem a tiltott kapcsolatokat eztán.”

Ez az Iszlám. Ez olyan vallás, amely nem nézi el a szerzetesi életmódot és a világi ügyek teljes elhanyagolását. Az Iszlám nem veti el a földi javak és örömök élvezetét. A Próféta – béke legyen vele – mondta: „Allahra! Én vagyok Allah Küldötte, és a legistenfélőbb és az Ő utasításai iránt a legengedelmesebb is. Mégis (vannak napok, amikor) böjtölök, és (vannak napok, amikor) megszakítom a böjtölést. Imádkozok éjjel (egyes napokon, míg más napokon) alszom inkább. És (nőkkel) házasodom. Ennélfogva, aki bármilyen más utat választ, ami különbözik az én szunnámtól, szokásaimtól, az nem tartozik hozzám.”

Az Iszlám nem nézi el az egyén vágyainak és szeszélyeinek vak és féktelen kielégítését sem. Mohammed Qutub a híres muszlim tudós mondta: „Nem találunk problémát a szexet illetően az Iszlámban. Az Iszlám korlátokat állít minden emberi vágy elé, beleértve a szexet is, amely korlátok nem gátolják, vagy tagadják meg teljes mértékben ezen vágyak kielégítését. Hovatovább az Iszlám inkább előlépteti, és kontrollálja az ilyen emberi vágyakat. Az Iszlám úgy vázolja fel ezeket a korlátokat, mint a folyót szabályzó eszközöket szokták árvíz idején. Ahogy a gátak és töltések is megemelik átmenetileg a víz szintjét olyan szintre, amit egyébként nem érne el, és azon a szinten hagyják folyni tovább. Ehhez hasonlóan szabályozza az Iszlám is az emberi vágyak szintjét azzal, hogy magasabb síkra emeli azt. Az Iszlám által a szexualitáshoz rendelt törvények és szabályok nem korlátozzák és tartják vissza teljes mértékben, hanem csak azon környezeten engedélyezik, amelyben Allah engedélyezte az ilyetén emberi vágyak kiélését. Ezeket a határokat Allah szabta meg, miként azt a Koránban mondotta: „Ezek Allah határai, hát ne hágjátok át azokat, mert akik átlépik Allah határait, azok a vétkesek.” [2:229] Allah az Ő mindenre kiterjedő bölcsességéből kifolyólag tudja, hogy ezek azok a „biztonságos” korlátok, amelyek az emberben tárolt energiákat a vágyakon keresztülvezethetik. Az ilyen energiák szervezett, ellenőrzött, és biztonságos módon való felszabadításával az ember magas szintű sikereket érhet el, mind a maga, mind a társadalma számára. Hovatovább még a Dzsáhilijja, a tudatlanság kora is elismerte a szexet kivéve minden emberi vágy ellenőrzésének, szervezésének és szabályozásának szükségét. A szex őrült módjára vezet minden emberi vágyat. Képzeljük el mi történne a társadalommal, annak erkölcsével, a becsülettel és az egyénekkel, ha egy ilyen energiát csak úgy szabályok, megkötések és felügyelet nélkül hagynánk! A Dzsáhilijja nem hagyta a tulajdonlás vágyát és energiáját szabályozás nélkül. Ha egy ilyen vágy korlátozatlanul marad, akkor láthatjuk az embereket, hogy bármilyen áron birtokolni akarnak mindent, ami csak megtetszik nekik. Az ember azonban törvényeket hozott, hogy azok által az ilyen cselekedeteket a lopás büntetendő bűntényei közé sorolja be. Ugyanez a helyzet az étkezés, öltözködés, és a lakás vágyainak és energiáinak esetében. Mindezen energiák törvények által szabályozottak, és nem hagyták meg őket a személyes vagy érzelemből fakadó vágyaknak.”

 

 

Az Iszlám és a házasság

 

Az Iszlám arra utasítja a követőit, hogy házasodjanak meg, amint lehet. A muszlimoknak nem szabad a szegénységtől félniük, vagy a családtagjaik házasság folytán történő gyarapodása miatt aggódni, hogy emiatt távol tartsák magukat a házasságtól. Allah mondta a Koránban: „Házasodjatok közületek az egyedülállókkal, vagy férfi vagy nő szolgáitok közül az erényesekkel, ha szegények, hát Allah a kegyéből kifolyólag gazdaggá teszi őket, Allah körülölel mindent, Ő Mindentudó.” [24:32]

Hovatovább Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Allah magára vállalta, hogy segít háromféle embert: a harcost, aki Allah ügyéért küzd, a lekötelezett rabszolgát, aki ki akarja fizetni felszabadításának árát, és azt, aki házasságot keres, hogy megóvja saját magát.”

Amennyiben egy férfi muszlim szegénység miatt nem képes megházasodni, utasíttatott rá, hogy mérsékelje magát. Allah mondta a Koránban: „Akik (szegénységük folytán) nem házasodtak meg, azok őrizzék meg a szemérmüket, amíg Allah a kegyéből fakadóan gazdaggá nem teszi őket.” [24:33]

Allah Küldötte – béke legyen vele – egy bizonyos mértékig könnyebbséget nyújtó tanácsot adott azoknak, akik a házasság költségeit nem voltak képesek fedezni, és emiatt nem tudtak megházasodni. Ez a tanács a házasság iránti vágyát hasznosítva lehetővé teszi a számára, hogy féken tartsa nemi vágyát. Azt mondta: „Fiatalok! Aki (anyagilag) képes a házasságra, az nősüljön meg. Segít féken tartani a tekintetét, és megőrizni a szemérmét. Ám aki nem képes állni a házasság költségeit, az böjtöljön, mert az megvédi őt.”

Továbbá a Kegyes Korán is bemutatta a szexuális energiák fölötti aratott győzelem legjobb példáját József próféta történetében. József története az egyik legjobb mintakép a fiatal muszlimok számára. Allah mondta a Koránban: „És megpróbálta elcsábítani az, akinek a házában volt, és bezárta az ajtókat, és azt mondta neki: Gyere csak tüstént! Azt felelte (József): Isten őrizz! Ő (a férjed) az uram, jó hajlékot adott nekem. Bizony nem boldogulnak a vétkesek. A nő kívánta őt, és ő is kívánta volna a másikat, ha nem látta volna Urának bizonyítékát. Így hárítjuk el róla a rosszat és a szégyenletest. Ő bizony igaz szolgáink közül való.” [12:23-24]

József figyelmen kívül hagyta milyen kára származhat abból ha visszautasítja a rangos asszonyt. Amiért megtagadta annak hívását a bűnre, bebörtönözték. Allah azt mondta a Koránban: „Mondta (az asszony): Íme ez az, aki miatt becsméreltetek engem. Őt akartam elcsábítani, ám ő ellenállt a kísértésnek. S ha nem teszi meg azt, amit parancsolok neki akkor bizony börtönbe vettetem. S megvetettek közé fog tartozni. Mondta: Uram! A börtön jobb nekem, mint az, amire ők szólítanak engem! S ha nem fordítod el a fondorlatukat tőlem, akkor vágy ébred bennem irántuk. S a tudatlanok közé fogok tartozni. S az Ura meghallgatta őt, s elfordította tőle az ő fondorkodásukat. Bizony Ő a Halló és a Tudó.” [12:32-34]

 

 

Iszlám és a szexuális vágykeltők

 

Az Iszlám minden olyan tettet megtilt, ami nem engedélyezett szexhez vezetne. Az Iszlám elővigyázatosságból megtilt minden olyan tevékenységet, ami törvénytelenséget szülhet. Tény, hogy ha az ember szexuálisan túlfűtött, és elborították a vágyak, akkor még az azt meggátoló folyamatban is kísértést érez, hogy belekeveredjen. Az ilyen ember nem fog habozni semmilyen eszközt igénybe venni, hogy kielégítse szexuális vágyait. Könnyen lehet, hogy a szexuálisan túlfűtött ember az ilyen energiáit törvénytelen úton engedi szabadjára. A szexuális megelőzést a két fél szóbeli megegyezésével, erővel, vagy erőszakkal lehet megvalósítani. Felnőttek és fiatalabbak is részt vehetnek ilyen törvénytelen tettekben. Egyesek hajlamosak lehetnek más törvénytelen eszközökkel kielégíteni vágyukat, mint a homoszexualitás, leszbikusság, vagy önkielégítés. Mindegyik törvénytelen az Iszlámban.

 

 

Eszközök a szexuális vágykeltők kordában tartására

 

Az Iszlám a következő módszerek elfogadására utasít, a szexuális érintkezés elkerülésére:

 • Az Iszlám utasítja a szülőket, hogy alvásnál különítsék el a fiú és lány gyerekeiket egymástól, miután azok elérték a pubertás és az testi érettség korát. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Hét éves korukban utasítsátok a gyerekeiket, hogy imádkozzanak. Tíz éves korukban fegyelmezzétek őket, ha nem tartanák be. És válasszátok külön őket alvásnál.”

Az Iszlám elrendeli, Allah Küldöttének utasításán keresztül, hogy a fiúk és a lányok kerüljenek minden érintkezést egymással, ha egy ágyban, vagy egy szobában aludnának. Az ilyen érintkezés felszíthatja a szexuális ösztönök parazsát.

 • Az Iszlám elrendeli, hogy a muszlim nők különüljenek el az idegen férfiaktól. Ez azért van, wallahu aalem1, hogy mindkét nem megőrizze a becsületét és méltóságát, és nehogy kialakulhasson közöttük bármiféle szexuális intimitás. Allah mondta a Koránban: „Ó te próféta, mondd a feleségeidnek és a lányaidnak és a hívők asszonyainak, hogy borítsák magukra a dzsilbábukat, ez áll a legközelebb ahhoz, hogy ismerjék meg és ne bántalmazzák őket, és Allah bizony sokat megbocsátó, fölöttébb irgalmas.” [33:59]

Mindamellett az Iszlám megengedi az idősebb, nem házasuló nőknek, akik szexuálisan nem kívánatosak vagy vonzók, hogy idegen férfiak előtt is megjelenhessenek olyan normál, egyszerű ruhát viselve, mint a hosszú öltözék, és alap fejkendő, arcot takaró kiegészítés nélkül. Allah mondta a Koránban: „És akik a nők közül tartózkodnak az örömöktől, és házasságot (koruk folytán) már nem remélnek, azok számára nem vétek, ha levetik (külső) ruhájukat, anélkül, hogy díszekkel ékesítenék maguk. Ám ha erényre törekednek, az jobb számukra. Allah pedig a Halló és Tudó.” [24:60]

 • Az Iszlám utasít rá, hogy lesüssük a tekintetünket minden tilalmas látvány elől. A tekintet nemi vágyat gerjeszthet a szemlélőben. Miként ez később akarattá, mohó és szándékos vággyá, és végső soron a vágyak törvénytelen beteljesülésévé fokozódhat. Allah mondta a Koránban: „Mondd a hívő férfiaknak, hogy süssék le a tekintetüket, és őrizzék meg a szemérmüket. Ez tisztább számukra. Bizony Allah jó ismerője annak, amiben munkálkodnak. És mondd a hívő nőknek, hogy süssék le a tekintetüket, és őrizzék meg a szemérmüket, és ne fedjék fel ékeiket, kivéve ami (szükséges volta miatt) látszik belőle…” [24:30-31]

Továbbá Allah Küldötte mondta: „A tekintet Iblísz mérgezett nyila.”

Ibn al-Qajjúm imám a következőképp kommentálta a témát: „Mivel a tekintet és a szemkontaktus a szexuális vágykeltés kezdete, Allah is elsőként ezt említi, a védelmet és a szemérem megőrzését megelőzően. Valóban minden szexuális energia létrejötte egy szemkontaktussal kezdődik. Ahhoz hasonlóan, ahogy a legnagyobb tűz is csak egy aprócska szikrának köszönhető. Az ember egy tiltott pillantással kezd, majd ez gondolattá fejlődik az agyban és a szívben, aztán tovább fejlődik egy lépéssé, vagy mozdulattá a szexuális partner irányába, és végül törvénytelen közösülés bűnévé válik. Ezért bölcs gondolat, miszerint aki vigyáz a következő négy dologra, minden bizonnyal megőrzi a hitét:

 1. A látás, a pillantás és a tekintet.
 2. Gondolatok, melyek az elmén és a szíven haladnak keresztül.
 3. Kimondott (tiltott szándékból fakadó, csábító) szavak.
 4. Lépések (melyek törvénytelen szexuális érintkezésekhez vezetnek).

Ezen kívül, mivel könnyen megeshet, hogy valaki akaratlanul is tiltott dolgot pillant meg, a muszlimok arra lettek utasítva, hogy ne nyújtsák még hosszabbra az ilyen pillantást. Allah Küldöttéről – béke legyen vele – maradt fönn, hogy azt mondta Alinak: „Ó, Ali! Ne folytasd (tilalmas dolgok) nézését, mert az első pillantás a tiéd (vagyis engedélyezett számodra), de a második már nem.”

Az Iszlám arra ösztönzi és bátorítja a követőit és a hívőket, hogy keressék Allah megelégedését azáltal, hogy vigyáznak a tekintetükre. Allah Küldötte mondta: „Aki lesüti a szemét, hogy ne nézzen (idegen) nő bájaira, annak Allah hittel helyettesíti ezt, amitől édes érzés keríti hatalmába a szívét.”

 • Az Iszlám elrendeli a felnőtt és érett férfiaknak és nőknek egyaránt, hogy kérjenek engedélyt, mielőtt magán lakhelybe lépnének. Ez az engedély, wallahu aalem, arra jó, hogy megakadályozza, hogy bármilyen tiltott látványra tekinthessünk. Allah mondta a Koránban: „Ó, ti akik hisztek! Kiket jobbotok birtokol, és akik közületek még nem érték el a serdülőkort, kérjenek engedélyt (mielőtt belépnek hozzátok) három alkalommal: a Fadzsr ima előtt, mikor napközben leveszitek ruháitokat, és az Isa ima után. E három alkalom a fedetlenségre. Ezeken kívül nem vétek számotokra sem számukra ha utatok egymáshoz vezet. Eképpen teszi világossá Allah számotokra a jeleket. Allah pedig Mindentudó és Bölcs.” [24:58]

Ráadásul Allah ekképp folytatja: „És ha a gyerekek elérik közületek a serdülőkort, akkor ők (is) kérjenek engedélyt, miként engedélyt kértek azok, akik előttük voltak. Eképpen teszi világossá Allah számotokra a jeleket. Allah pedig Mindentudó és Bölcs.” [24:59]

 • Az Iszlám megtiltja mindkét nem számára, hogy a másikat utánozza. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Allah átka legyen (a nőket) utánzó férfiakon, és (a férfiakat) utánzó nőkön.”
 • Az Iszlám tiltja a szexuális témájú és ahhoz hasonló dalok hallgatását. Természetesen, az ilyen dalok arra vezetik, és lelkiekben felkészítik rá az embereket, hogy törvénytelen és tiltott nemi érintkezést kövessenek el. És valóban, a korai generációk iszlám tudósai úgy írták le a szexuálisan motiváló dalokat és énekeket, hogy „Alapvető eszköz a paráznaság elkövetésében.”
 • Az Iszlám megtiltja a huzamosabb ideig fiatalabb férfiakkal, való egyedül maradást, különösen a vonzó kinézetűekkel közülük. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „A szem paráznasága a tekintet (tilalmas dolgokra). A száj paráznasága a beszéd (tiltott szavak, kifejezések, leírások, és történetek mondása). A kéz paráznasága a (törvénytelen) tett. A láb paráznasága a lépés tiltott helyek és események eléréséhez. A fül paráznasága a hallás (tiltott dalok, történetek, szavak, titkok és hasonlók hallgatása). Még a lélek is kívánja, vagy vágyódik utána, noha a szemérem valósítja, vagy hiúsítja meg, hogy engedjen a kísértésnek.”
 • Az Iszlám tiltja, hogy férfi muszlimok egyedül maradjanak nőkkel, hacsak nem közvetlen hozzátartozójuk, akikkel nem engedélyezett a házasság, vagy a hitvesükkel. Az ilyen egyedüllét sátáni csábításhoz vezethet. Következésképpen ez házzasságtöréshez, vagy paráznasághoz vezethet. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Aki egyedül marad egy nővel (akivel házasodhatna), harmadiknak ott lesz mellettük a Sátán.”

Allah Küldötte – béke legyen vele – elénk tárta a helyes módszert, hogy idegen nőkkel legyünk, mondván: „Férfi nem lehet egyedül (idegen) nővel anélkül, hogy jelen ne lenne a nő mahramja (férj, apa, fiú, öcs, bátya, unoka).”

 • Továbbá az Iszlám megtilt minden közös elfoglaltságot. Ez azért van, mert az ilyen összejövetelek és tevékenységek egymással nem rokon férfi és nő gyanús kapcsolatához vezethetnek. Allah mondta a Koránban: „Ha pedig kértek tőlük valamit, kérjetek függöny mögül. Ez tisztább a szívetek és a szívük számára.” [33:53]

Mohammed Qutub professzor az „Ember a materializmus és az Iszlám között” című könyvében a következőképp kommentálta: „Az ártatlan koedukáció egy behemót mítosz volt, amely nyugatról jött (vagyis Európából és az Északi féltekéről). A nyugat, hanyatlásának kezdetén kezelni szerette volna a rá nehezedő szexuális nyomást. A nyugati szociológusok és pszichológusok a koedukáció mérhetetlen értékeit harsogták. Később meggondolták magukat, és többet már nem beszéltek róla. Valójában felfedezték a koedukáció igazi arcát és következményeit. Ennek megfelelően a pszichiáterek, pszichológusok, és neurológusok teljes mértékben visszavonták korábbi koedukációra tett kijelentéseiket. Még az olyan lassú-tánc partikat, koedukált teadélutánokat, és piknikeket is megtagadták, mint amilyeneken szülők és tanárok felügyelnek. Ma ugyanazok a tudósok azt állítják, hogy bármilyen koedukált találkozó csak szítja a szexualitást, és nem pedig az ellenkezője. A személyes érzelmeket elfojthatja, vagy a társadalmi körülmények által arra kényszerítheti az embert, hogy fojtsa el őket. Máskor pedig a többi ember előtti félénkség miatt fojtja el az ilyen személyes érzelmeket. Ennek következményeként a személyes érzelmek elfojtása pszichikai vagy mentális zavarokhoz és szorongáshoz vezethet. Az efféle szorongás a koedukált találkozóknak köszönhető. Ennél a pontnál a következő két dolog egyike léphet életbe: a fiatal férfi keres egy másik helyet, ahol korlátok és ellenőrzés nélkül teret adhat személyes érzelmeinek és indulatainak, vagy pedig szorongások alatt marad, ami bizonyos torzulásokhoz vezethet. Ezért joggal csodálkozhatunk: ‘Miféle ártatlan koedukált találkozókról van itt szó?!’”

 • Az Iszlám tiltja, hogy a feleség egy másik nő testét ecsetelje a férjének. Ez megelőzi azt, hogy vágy keljen a nős férfiban az idegen nő iránt. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Az egyik nő nem nézheti a másik nőt (privát találkozó alakalmával), hogy aztán meséljen a nőről a férjének.”
 • Az Iszlám megtiltotta a nők számára, hogy kisminkelve, és parfümtől illatosan lépjenek az utcára. Ezzel csak magára vonná a férfiak figyelmét. Ezáltal a nő olyan férfiakkal való törvénytelen kapcsolat csapdájába eshetne, akik csak efféle lehetőségre várnak.

Allah mondta a Koránban: „És maradjatok otthonaitokban, és ne mutatkozzatok a Tudatlanság korának díszeiben.” [33:33]

Az Iszlám utasítja a nőket, hogy kerüljék a lágy, simulékony, hízelgő, a túlságosan kedves és csábító beszédet olyan férfiak jelenlétében, akik nem hozzátartozójuk. Ez a gyakorlat eszköz, melynek segítségével a nő megvédheti magát a paráznaságra és házasságtörésre vágyó férfiaktól. A muszlima csak annyit beszélhet idegen férfivel, ami feltétlenül szükséges. Allah azt mondta a Koránban: „Ó, Próféta asszonyai! Nem vagytok olyan, akár egy az asszonyok közül. Ha félitek (Allahot), hát ne legyetek nyájasak a beszédben, nehogy vágyakozzanak (utánatok), kiknek szívében betegség lakozik, és illendő beszéddel szóljatok!” [33:32]

 • Továbbá tilos az Iszlámban a meztelenkedés, és a nők bájainak felfedése. Allah mondta a Koránban: „Ó, Ádám fiai! Öltözéket adtunk számotokra, ami eltakarja szemérmetek, és díszítés gyanánt. Ám az istenfélelem öltözéke a legjobb. Az Isten jelei közül való, talán elgondolkoznak.” [7:26]
 • Az Iszlám engedélyezi a nők számára, hogy törvényes hozzátartozóik előtt lezser öltözéket és ékszereket viselhessenek. Allah mondta a Koránban: „És ne mutassák ékeiket csak a férjüknek, vagy az apjuknak, vagy a férjük apjának, vagy a fiaiknak, vagy a férjük fiainak, vagy a testvéreiknek, vagy a fivérük fiainak, vagy a nővérük fiainak, vagy az asszonyaiknak, vagy azoknak, kiket jobbjuk birtokol, vagy testi vágy nélküli férfi szolgáiknak, vagy a gyerekek előtt, akik még nem ismerik a nők szemérmét. És ne dobogjanak a lábukkal, hogy felhívják a figyelmet rejtett ékeikre. Ó hívők, bánjátok meg bűneitek Allahnak mindannyian, talán boldogultok.” [24:31]
 • Az Iszlám megtiltja a nő számára, hogy egyedül utazzon. A nő csak közvetlen hozzátartozója kíséretében utazhat, aki mint korábban említettük a mahram Ez a kísérő vagy társ a következő rokonok közül lehet: férj, apa, testvér, vagy olyan rokon, akivel állandó oknál fogva nem házasodhat. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „A nő nem utazhat mahram nélkül. Férfi nem maradhat kettesben nővel anélkül, hogy jelen lenne annak mahramja.” Egy férfi így szólt: „A feleségem zarándoklatra akart menni, mikor én harcra készültem…” A Próféta – béke legyen vele – azt felelte: „Menj vele.”

 

 

Iszlám és a nők védelme

 

Az Iszlám valódi szándéka, amely minden nőkre vonatkozó törvényének, megszorításának, eljárásmódjának és utasításának az alapja, maga a nő védelme. Az Iszlám célja megőrizni a becsületüket, és megerősíteni méltóságukat. Az utazás rendszerint sok fáradozással és egyéb kiadásokkal jár. A nő természeténél fogva gyengébb (a férfinél). A nőnek menszesze van, terhes, szülés előtt vajúdik, és gyereket szoptat. A nő szintén sérülékeny a csalásokat illetően. Ez azért van, mert a megérzéseiket követik, amelyek alkalmasint félrevezethetik őket. A nők általában szenvedélyesek, és a könnyen a környezetük befolyása alá esnek. Ezért a nőnek szüksége van bizonyos védelemre a rossz szándékú férfiakkal szemben, miközben utazik. A nők többnyire nem képesek fizikailag megvédeni magukat másokkal szemben, éppen a természetüknél fogva. Szüksége van továbbá arra is, hogy valaki vigyázzon a holmijára, és gondját viselje a szükségleteinek. Az Iszlám mahramot követel a nő számára, olyan közvetlen hozzátartozót, aki ügyel a nő minden igényére, és a lehető legnagyobb biztonságot nyújtja neki, amire képes. Az Iszlám ezt a mahramtól várja el azért, hogy kielégítse a nő minden idegenekkel szembeni szükségletét.

 

Iszlám és a személyes vágyak

 

 • Allah Küldötte – béke legyen vele – utasította a férfit, ha meglát egy nőt, aki fokozta szexuális ösztöneit, hogy térjen haza a családjához (amennyiben házas), és közeledjen a feleségéhez. Ez lehetővé teszi a számára, hogy szexuális vágyait törvényes keretek között, helyes módon elégítse ki. Ugyanezen az alapon megrettenne a Sátán csábításmódjának csapdájától. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta:
 • Az Iszlám mindkét házastársat utasítja, hogy elégítsék ki szexuális vágyaikat egymással, amikor akár csak az egyikük is érdekelt ebben. Az Iszlám megtiltotta a nő számára, hogy visszautasítsa a férjét, ha az szeretkezni hívja. Ha a nő megtagadja férje kérését, akkor az lehet, hogy a férfit a kielégülés más törvénytelen módjának kereséséről alkotott gondolatokhoz fogja vezetni, vagy mentális nyomást alakít ki benne. Mindkét helyzet egyaránt káros fizikailag és mentálisan is. Az Iszlám ezért hajthatatlan a kérdést illetően. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Ha egy férfi hívja a feleségét, hogy vele háljon, és ő nem tesz eleget a kérésének, ami miatt a férfi mérges lesz rá, az angyalok reggelig fogják átkozni a nőt.”
 • Az Iszlám ugyanezt alkalmazza a férfire is. A férjnek ki kell elégítenie felesége szexuális vágyait, hogy megvédje őt éppúgy a rossz gondolatoktól, mint a tettektől. Ibn Hazm, híres iszlám tudós a következő véleménnyel volt a témát illetően: „A férjnek szeretkeznie kell feleségével egyszer egy hónapban legalább, a lehetséges módokon, amíg erre képes. Különben engedetlenné válik a Magasztos Allahhal szemben. A bizonyíték erre Allah szava a Koránban: „És kérdeznek téged a női ciklusokról. Mondd: ártalmas az. Tartsátok hát távol magatokat a nőktől ilyenkor, és ne közeledjetek hozzájuk, amíg meg nem tisztulnak. Ha pedig megtisztultak, menjetek hozzájuk ahonnan utasított benneteket Allah. Bizony Allah szereti a bűnbánókat, és szereti a tisztálkodókat.” [2:222]
 • A Magasztos Allah megígérte mindenkinek, aki káoszt és bűnös tevékenységeket próbál terjeszteni az iszlám közösségben, hogy reájuk zúdítja a legsúlyosabb büntetését. A Mindenható Allah mondta a Koránban: „Akik szeretik ha szajhaság terjed azok között, akik hívők lettek, azoknak fájdalmas büntetés jár az Evilágon és a Túlvilágon egyaránt. Allah pedig tudja, míg ti nem tudjátok.” [24:19]

Ha ez a helyzet azokkal szemben, akik ilyen dologra vágyakoznak, akkor mi a helyzet azokkal, akik teszik, vagy támogatják az ilyen törvénytelen tevékenységeket?! Az biztos, hogy sokkal pusztítóbb büntetés jár nekik.

 

 

Iszlám és a házasság

 

Az Iszlám csak a törvényes házasság keretein belül engedi a muszlimoknak, hogy szexuális vágyaikat kielégítsék. A Mindenható Allah elrendelte az ember számára, hogy különbözzön minden más nem gondolkozó lénytől. Szejjid Szábiq, Fiqh al-Szunna c. könyvében a következőképp ír erről: „Az Iszlám szabályozza és rendszerbe szedi a szexuális viselkedést és szükségleteket. Tökéletes rendszert fektetett le Allah arra, hogy megőrizze az ember tisztességét, méltóságát, és becsületét. Allah meghatározta, hogy férfi és nő házasságához szóbeli egyezség szükséges a két fél között. A férfi és a nő, akik házasságot kívánnak kötni egymással, eleget kell tenniük a „kérés” és az „elfogadás” fogalmának. Mindkét félnek tanúkra van szüksége, hogy igazolják a házasság létrejöttét. Ez alapozza meg a kapcsolathoz a helyes és biztonságos utat. Hovatovább az utódok, mint a kapcsolat eredménye, szintén védetté, jól őrzöttekké és törődés alatt állókká válnak ezáltal. Sőt az Iszlámban e szerződés folytán a nő is védve lesz a törvénytelen és ártalmas kapcsolatoktól. Az Iszlám úgy építette ki a család magjának az alapját, hogy az anya tartja fenn, míg az apa támogatja azt. Így a házasság eredménye törvényes kapcsolat lesz, amely finom és helyénvaló környezetben fejlődik majd. Ez az a rendszer, amit az Iszlám elfogad, és fenntart a hívei számára, mint ahogy romba dönt minden más törvénytelen és értelmetlen kapcsolatot.”

 

Párválasztás az Iszlámban

 

Az Iszlámnak megvan a saját elképzelése a párválasztás menetéről. Az Iszlámban a házasság nem pusztán szexuális kielégülés kérdése. Az Iszlám a házasságot a családalapítás intézményének tekinti. Ezért az Iszlám arra ösztönzi a házasulni készülőket, hogy hosszú távú kapcsolatban gondolkozzanak, szerető, törődni képes családot alapítsanak, amely a társadalom hasznára válik. Mindezek nem teljesülhetnek anélkül, hogy istenfélő és igaz feleség lenne, aki észben tartja Allah utasításait, és ügyel rá, hogy eleget tegyen a rá rótt kötelességeknek. Noha a társas élet egyéb kérdései sem hanyagolhatóak el. Allah mondta a Koránban: „Házasodjatok közületek az egyedülállókkal, vagy férfi vagy nő szolgáitok közül az erényesekkel, ha szegények, hát Allah a kegyéből kifolyólag gazdaggá teszi őket, Allah körülölel mindent, Ő Mindentudó.” [24:32]

Allah Küldötte – béke legyen vele – arra ösztönözte a muszlimokat, hogy mihamarabb házasodjanak meg. Valamint hangsúlyozta, hogy a maradandó tényező a házassághoz a jámborság (istenfélelem). Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Nőt négy okból lehet feleségül venni: a vagyonáért, a szépségéért, a származásáért, és a vallásáért. Tegyetek szert vallásosra, különben pórul jártok.”

Az Iszlám igyekszik a férfiakat a lehető legjobban felkészíteni a házasságra. Az Iszlám sokat törődik a nőkkel, és arra ösztönzi a muszlimokat, hogy a legjobbak legyenek a családjukkal, és főleg a feleségükkel szemben. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „A legtökéletesebb hitében az a hívő, aki a legjobb erkölccsel bír. A legjobb közületek az, aki a legjobb a feleségével szemben. Allah Küldötteként én vagyok közületek a legjobb a családomhoz.”

Ráadásul az Iszlám az ideális feleséget a nők legjobbjának tekinti. Allah Küldötte – béke legyen vele – a következőképp beszélt az ilyen nőről: „Aki megelégedést kelt (a férjében), mikor az ránéz, engedelmeskedik az utasításainak (ha az utasítja vagy kéri valamire), megfelel igényeinek, és megőrzi a vagyonát.”

Ugyanerről a témáról Allah Küldötte – béke legyen vele – azt is mondta: „A legjobb, amit egy muszlim kaphat az Iszlám után, egy gyönyörű feleség, aki megelégedést kelt benne, mikor ránéz, engedelmeskedik az utasításainak, ügyel a tulajdonára mikor (a férje) távol van, és megőrzi a vagyonát.”

 

 

Törvényes pillantás a leendő menyasszonyra

 

Az Iszlám célja a hosszan tartó házasság. Ha mind az Iszlám iránti erős elkötelezettség, mint az ép erkölcsi háttér biztosított egy házasságban, a csinos külső sikeres házassághoz vezethet. Bár a vőlegény és a menyasszonya is teljes bizalommal, szóbeli megegyezéssel, és a házasság alapvető szükségleteiről alkotott kezdeti megelégedéssel kell lépjen a kapcsolatba.

Éppen ezért az Iszlám mindkét fél számára megengedi, hogy egymást láthassák. Jött egy férfi a Prófétához – béke legyen vele, és elmondta neki, hogy egy bizonyos anszári nővel házasságot szeretne kötni. Allah Küldötte – béke legyen vele – megkérdezte: „Láttad őt?” mire nemleges választ kapott. Ezért a Próféta – béke legyen vele – azt tanácsolta neki: „Nézd meg! Van valami furcsa az anszári nők szemében.”

Ez egyértelműen bölcs tanács, hisz a vőlegény így nem tudja megbánni később a házasságkötést, ha látta a nőt előtte. Azt gondolhatná, hogy „meggondoltam volna magam, ha tudom, hogy ilyen.”

Allah Küldötte – béke legyen vele – elmagyarázta a vőlegény törvényes pillantásának bölcsességét leendő feleségére a házasság megkötése előtt. Fennmaradt róla, hogy mikor jött hozzá egy ember, és beszélt neki egy bizonyos nővel való eljegyzéséről, megkérdezte: „Láttad őt?” A férfi tagadó választ adott. Allah Küldötte – béke legyen vele – ezért utasította rá: „Menj, és nézd meg, remélhetőleg mindketten szeretetreméltóak lesztek egymás számára.”

A szeretet és vonzalom helyénvaló érzések férj és feleség között az Iszlám szerint. Ezért amíg ez a szeretet tiszta, ártatlan, és törvényes, az Iszlám nemhogy elnézi, hanem törvényes eszközökkel még táplálja is. Jött egy ember és megkérdezte Allah Küldöttét – béke legyen vele: „Ó, Allah Küldötte! Van egy árva lány a felügyeletem alatt. Két férfi is feleségül szeretné venni. Az egyik gazdag, a másik szegény. Mi a gazdagot szeretnénk, míg ő a szegényt. (Kinek ajánljuk házasságra?)” Allah Küldötte – béke legyen vele – ekképp válaszolt: „Semmi sem lehet jobb két ember számára, akik szeretik egymást, mint a házasság.”

 

 

További szempontok a házasság előnyeiről

 

 • Az Iszlám azt tanácsolja a muszlimoknak, hogy járjanak közben két szerető, istenfélő házaspár között, ha a házasságuk a széthullás peremére kerül. Példának okáért észrevették, hogy egy férfi, akit Moghejsznek hívtak, követi a feleségét, Burajrát, miután az elérte, hogy elváljanak. A volt-férj sírt, és kérte egykori hitvesét, hogy jöjjön vissza hozzá. Mikor erre felfigyelt Allah Küldötte – béke legyen vele – azt mondta: „Hát nem elképesztő, mennyire szereti Moghejsz a feleségét, és mennyire gyűlöli a felesége őt!” Aztán Burajrához fordult és így szólt: „Azt kívánom, hogy (feleségként) térj vissza hozzá.” Mire Burajra megkérdezte: „Ó, Allah Küldötte! Utasítasz rá, hogy visszatérjek hozzá?” Allah Küldötte – béke legyen vele – azt felelte: „Nem. Én, Allah Küldötte, csak közbenjárok érte.” Mire a nő azt mondta: „Nincs szükségem rá.”
 • A muszlim gyám, a nő beleegyezésével és jóváhagyásával, ajánlhatja házasságra a nőt valakinek, akinek a személyéről és tulajdonságairól jól tájékozott. A gyámnak a gyámsága alatt lévő nő érdekeit kell szolgálnia. Allah mondta a Koránban: „És miután (Mózes) Madyan felé indult el mondta: Talán az Uram az Igaz Útra vezérel engem. Miután megérkezett Madyan vizéhez, ott egy csoport embert talált, akik itattak. S mellettük két nőt is talált, akik visszatartották (az állatokat). Mondta: Mi van veletek? Azok ketten mondták: Mi addig nem itathatunk, míg a pásztorok el nem mennek. A mi apánk már nagyon öreg ember. Ő megitatott kettejüknek. Majd elment az árnyékba. Mondta: Uram! Bizony nagy szükségem lenne valami jóra, amit lebocsátanál nekem. Akkor az egyik nő odament hozzá félénk járással és mondta: Apánk hív téged, hogy megjutalmazhasson azért, amiért megitattál nekünk. Miután odament hozzá és elmesélte a történetet neki az azt mondta: Ne félj! Megmenekültél a bűnös néptől. Kettejük közül az egyik azt mondta: Ó apám! Fogadd fel őt! Nem tudsz jobbat felfogadni, mint az, aki erős és megbízható. Mondta: Én szeretném hozzád adni az egyik lányomat, azzal a feltétellel, hogy beállsz nyolc évre hozzám. Ha eltöltesz tízet, az rajtad áll. Nem szeretnék nehézséget okozni neked. Ha Allah úgy akarja, akkor a jóravalók közül valónak találsz engem. Mondta: Legyen ez (szerződés) köztem és közted! Bármelyiket is teljesítem a két határidő közül nem érhet méltánytalanság. Arra, amit mi most mondunk Allah legyen a biztosíték!” [28:22-27]

 

 

Házasságkötés, jegyajándék, és esküvő

 

 • Az Iszlám meghatározott feltételeket igényel a házassághoz. Az első ilyen szükséglet, hogy mindkét fél beleegyezzen a házasságba. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Az özvegy, vagy az elvált (nő) nem kényszeríthető házasságra ha nem egyezik bele. A szűz sem kényszeríthető házasságra az engedélye kikérése nélkül.” A kortársak megkérdezték: „Hogyan kérjük ki az engedélyét?” Azt felelte: „Ha csöndben marad, az azt jelenti, hogy beleegyezik.”
 • Ha egy nőt a beleegyezése nélkül házasságra kényszerítenek, joga van megszakítani azt a házasságot. Ez Allah Küldöttének – béke legyen vele – cselekedetén alapul, mikor egy Khansze bint Dzsuszem nevű nőt a beleegyezése nélkül házasságba kényszerítettek. Ez a nő elment Allah Küldöttéhez – béke legyen vele, és értesítette arról, hogy az apja a beleegyezése nélkül házasságra ajánlotta. Allah Küldötte – béke legyen vele – kijelentette, hogy a házasság érvénytelen, és semmisnek tekintendő. Ez természetesen azzal a szándékkal történt, hogy a muszlim család védelmét biztosítsa. Azonkívül ez segít megszüntetni a társadalomban a kicsapongást, miként védelmet biztosít a házastársak egymás iránti ellenszenvéből fakadó házasság elhagyások ellen is.
 • Egy törvényes gyám közreműködése szintén elvárás az érvényes házassághoz. Ez a következő hagyományon alapul, melyben Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „A házasság nem érvényes ha nincs jelen gyám és két megbízható tanú.” Újfent, ez azért van, hogy fenntartsa a kapcsolatot a családtagok között. Egy ép és érett gyám szintén igyekvő, és sokkal óvatosabb, hogy a legjobbat válassza ki a gyámsága alatt lévő nőnek. Így minden tőle telhetőt meg fog tenni, hogy a legalkalmasabb házastársat válassza ki számára.
 • Ha nincs gyám, vagy a gyám megtiltja a gyámsága alatt álló nőnek, hogy házasodjon, annak ellenére, hogy ezt ő is és a leendő férj is szeretné, a gyámság automatikusan a bíróra, vagy az illetékes emberre száll át. Ez az Allah Küldöttéről – béke legyen vele – fennmaradt hagyományon alapul, mely szerint mondta: „A vezető (bíró) a gyámja (annak a nőnek), akinek nincs (a rokonai között) gyámja.”
 • A jegyajándék házasság érvényességének egy másik feltétele. A jegyajándékot a menyasszony részére kell megadni. Allah azt mondta a Koránban: „És adjátok meg a nőknek ajándék gyanánt a jegyajándékukat. Ha pedig abból a saját örömükre elengednek valamit nektek, hát vegyétek örömmel.” [4:4]
 • A muszlimoknak nem szabad túlzásokba esniük a jegyajándék tekintetében. Ez Allah Küldöttének – béke legyen vele – a következő mondásán alapul: „Egy asszony jó szerencséjének a jelei: az eljegyzés könnyedsége, a jegyajándék könnyedsége, és a rokonaival való kapcsolat könnyedsége.” Omár – Allah legyen elégedett vele, a második kalifa mondta: „Ne essetek túlzásba mikor jegyajándékot kértek a menyasszony számára. Ha van megtiszteltetés, amit az evilágon adnak, vagy jámborság Allah szemében, akkor ezek legjobbját Allah Küldötte kapta volna. Nem tudok egyetlen házasságról sem, amit Allah Küldötte – béke legyen vele – kötött, akár a saját feleségeivel, akár a lányai számára, ami meghaladta volna a tizenkét uqiát (súlymérték).”
 • Továbbá minden más törvényes feltételnek, amiben a felek megegyeztek házasságkötéskor, teljesülnie kell házasságkötés után. Allah Küldöttének – béke legyen vele – szavai alapján: „Leginkább az eljegyzéskor szabott feltételek jogosultak arra, hogy eleget tegyenek nekik.”
 • Az Iszlám esküvői összejövetelt rendelt el, hogy az alkalom szülte boldogságból ünnepelhessenek. Erre meg kell hívni a menyasszony és a vőlegény hozzátartozóit és barátait, hogy nyilvánosságra hozzák, és kihirdessék a házasságot a közösségben. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Allah áldjon meg benneteket! Tartsatok esküvői ünnepséget, akkor is ha csak egy birkát vágtok le.”
 • Az Iszlám nem huny szemet az esküvői pazarlások fölött. Allah mondta: „Bizony a tékozlók a sátánok testvérei. A Sátán pedig hitetlen az Urát illetően.” [17:27]
 • Az Iszlám arra buzdítja az esküvői ünnepségre meghívottakat, hogy vegyenek részt azon, hacsak nincs törvényes indokuk a távolmaradásra. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Próbáljátok meg kiszabadítani a fogolyt, tartsátok tiszteletben a meghívást, és látogassátok a betegeket.”
 • Az Iszlám arra ösztönzi az esküvői étkezésen részt vevő embereket, hogy fohászkodjanak a házigazdákért. Miként Allah Küldötte – béke legyen vele – útmutatással szolgált erre nézve a következő szavaival: „Ó, Allah! Bocsáss meg nekik, légy könyörületes hozzájuk, és áldd meg azt, amivel megajándékozod őket!” Valamint a következőképp is fohászkodott: „Allah áldja meg őt neked, Allah áldjon meg téged, és a jó dolgokban hozzon össze benneteket Allah!”
 • Az Iszlám ez alkalomból engedélyezi egy bizonyos lapos dob használatát, ahogy az erkölcsösségre buzdító dalokat és énekeket is. Ez Allah Küldöttének – béke legyen vele – azon a cselekedetén alapul, amikor az igazhívők szeretett anyjának Áisának mondta, mikor ő részt vett egy anszári nő esküvőjén: „Volt valami szórakozásotok (mint az éneklés, vagy dobolás)? Az anszáriak szeretnek ilyesmit hallgatni.”

 

 

Az esküvői este illemei

 

 • Az esküvő estéjén a vőlegénynek tanácsos kellemes módon megjelenni, édes beszélgetésbe elegyedni, és nagyon kedvesnek lenni a menyasszonyhoz. Ez egy új élet első találkozása. Ha így tesz, a házastársak közelebb kerülnek egymáshoz. Allah Küldötte – béke legyen vele – ugyanezt tette azon az éjszakán, mikor Áisával – Allah legyen elégedett vele – összeházasodott. Ült mellette, kért egy kancsó tejet, és ivott belőle. Aztán odaadta a lánynak, és ő is ivott ugyanabból az edényből. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta neki, hogy adja oda a kancsót a társainak.
 • Az is szunna, hogy a menyasszony frufruját tartva fohászt mondjon érte a következő szavakkal: „Ó, Allah! Kérlek add meg nekem a legjobbat ebből a nőből, és az ő legjobb tulajdonságait. Ó, Allah! Menedéket keresek nálad, védj meg engem e nő rosszától és rossz tulajdonságaitól.”

 

 

Játék és tréfa a házastársak között

 

Az Iszlám a szexuális ösztönök kielégítését természetesnek veszi, de szabályokkal, és meghatározott feltételekkel. A szexuális vágyak betöltését a következőképp olvashatjuk a Koránban: „A jelei közül való, hogy belőletek párokat teremtett a számotokra, hogy náluk nyugalmat leljetek, és köztetek szeretetet és irgalmat hozott létre. Bizony ebben jelek vannak egy gondolkodó nép számára.” [31:21]

Az Iszlám ezért bátorít az ilyen kapcsolatok létrehozására, és igyekszik azt támogatni. Allah Küldöttéről – béke legyen vele – maradt fönn: Allah Küldötte – béke legyen vele – megkérdezte a kortársát Dzsábirt: „Nős vagy?” Dzsábir – Allah legyen elégedett vele – igennel válaszolt. Allah Küldötte – béke legyen vele – megkérdezte: „Szüzet, elvált asszonyt, vagy özvegyet vettél el?” Dzsábir elmondta, hogy özvegyről van szó. Allah Küldötte – béke legyen vele – azt mondta: „Miért nem vettél el szüzet? Örömötök lett volna egymásban.”

Az Iszlám valóban nagy hangsúlyt fektet a házastársak közötti örömökre. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Minden dolog, amiben a férfi örömét leli hiábavaló, kivéve hármat: íjjal lőni, lovat kiképezni, és a feleségével játszani. E három igaz öröm.”

Az Iszlám mindkét házastársat ösztönzi az ápoltságra. Az illendő ápoltság erősíti a szeretetet, és növeli a felek közötti vonzalmat. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Allah bizony gyönyörű, és szereti a szépet.”

Ibn Omár azt mondta ugyanúgy tesz, ahogy Allah Küldötte – béke legyen vele – tett abban, amivel kapcsolatban mondták róla: „Ibn Omár – Allah legyen elégedett vele – két fajta illatszert is használt, és azt mondta: Allah Küldötte – béke legyen vele – is ekképpen illatosította magát.”

Ibn Abbász – Allah legyen elégedett vele – mondta: „Én igyekszem a legjobban kinézni a feleségem előtt, mivel én is azt szeretem ha a lehető legjobban néz ki énelőttem. És én nem kérem minden jogomat számon tőle, mert én is, ahogy Allah Küldötte – béke legyen vele, tartok tőle, hogy ő is számon kéri majd minden jogát rajtam (és lehet, hogy nem leszek képes eleget tenni azoknak).” Allah mondta a Koránban: „A nőknek pedig hasonló jogaik vannak, mint amilyeneket velük szemben támasztanak, igazságosan. Ám a férfiak egy fokkal fölöttük állnak. Allah pedig Leküzdhetetlen és Bölcs.” [2:228]

 

 

Korlátok az örömök terén, testi örömök

 

 • Mindkét házastárs számára engedélyezett, hogy a másikat meztelenül lássa. Mindkettőnek joga van örömét lelni a másikban a legmesszebbmenőkig. Moáwíja megkérdezte Allah Küldöttét – béke legyen vele: „Ó, Allah Küldötte! Milyen mértékben kell óvnunk (takarnunk) a szemérmünket?” Allah Küldötte – béke legyen vele – azt felelte: „Védjétek (takarjátok) a szemérmetek (teljesen), kivéve a házastársatok előtt, vagy azok előtt, akiket jobbotok birtokol.”
 • Mindkét fél jogosult örömét lelni a másikban szexuális értelemben is, bármilyen testhelyzetben, amennyiben a férj a megfelelő helyen közelíti meg a feleségét, tehát ott, ahol a gyerek születik. Tirmidzi jegyezte le, hogy Omár jött Allah Küldöttéhez – béke legyen vele – és így szólt: „Ó, Allah Küldötte! Elpusztítottam magam!” Allah Küldötte – béke legyen vele – megkérdezte: „Miért mondod ezt?” Omár azt felelte: „Más módon érintkeztem a feleségemmel ma éjjel (vagyis hátulról közelített a feleségéhez, de a megfelelő helyen).” Allah Küldötte – béke legyen vele – nem fűzött hozzá semmit a témához (mivel nem volt semmilyen törvénykezés a tudomásában erről). Allah ott helyben kinyilatkoztatta a következő áját Allah Küldöttének – béke legyen vele: „Asszonyaitok szántóföld számotokra, hát közelítsetek a szántóföldetekre, ahogyan csak akartok. Ám saját magatokért küldjetek előre (az Ítéletre) jótetteket, és féljétek Allahot, és tudjátok meg, hogy találkozni fogtok Vele, és adjátok át az örömhírt a hívőknek.” [2:223]

Allah Küldötte – béke legyen vele – ekkor így szólt: „Közeledhetsz felé elölről, vagy hátulról, amíg kerülöd a végbélnyílást, és nem menstruál a feleséged.”

Ez a hagyomány mindazonáltal azt jelenti, hogy a férjnek a nő menszesze alatt kerülnie kell mindenféle nemi érintkezést. Áisa mondta: „A menszeszem alatt volt, hogy ittam egy pohárból, majd Allah Küldötte – béke legyen vele – fogta azt a poharat, és ő is ivott belőle ugyanonnan, ahonnan én. Aztán volt, hogy ettem egy kis húst egy csontról, majd letettem. Aztán Allah Küldötte – béke legyen vele – fogta, és evett ugyanabból a darabból, ajkát ugyanarra a részre helyezve, ahonnan én ettem nem sokkal korábban.”

Ennek megfelelően férj és feleség örömét lelheti egymásban a menstruáció alatt is, amennyiben kerülik a nemi érintkezést. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Tehettek bármit (egymással férjként és feleségként a menstruáció alatt), kivéve a tényleges közösülést.”

Dzsábirról maradt fönn, hogy mondta: „A zsidók úgy tartották, hogy ha valaki hátulról közelít a feleségéhez, noha a megfelelő helyen, a születendő gyermek kancsal lesz. Allah kinyilatkoztatta a következő áját: Asszonyaitok szántóföld számotokra, hát közelítsetek a szántóföldetekre, ahogyan csak akartok. Ám saját magatokért küldjetek előre (az Ítéletre) jótetteket, és féljétek Allahot, és tudjátok meg, hogy találkozni fogtok Vele, és adjátok át az örömhírt a hívőknek.”

 • Szunna, hogy az ember említse Allah nevét, mielőtt szexuálisan közeledik a feleségéhez. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Ha egy házaspárnak gyereke születik egy szeretkezés eredményeképp, a Sátán nem lesz képes ártani a gyereknek, amennyiben a férj – mielőtt a feleségéhez szexuálisan közeledett – a következőt mondta: Ó, Allah! Védj meg bennünket a Sátántól, és tartsd őt távol tőlünk!”
 • A férj játsszon a feleségével, kedves szavakkal szóljon hozzá, és csókolgassa, hogy testi vágyat ébresszen benne. Ezen kívül a férjnek várnia kell a feleségére, hogy az ő szexuális vágyai is kielégüljenek. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Ha férj szeretkezik a feleségével, legyen igazságos vele. Ha hamarabb elégült ki, mint a nő, akkor várjon, amíg a nő is kielégül.”

Ráadásul Omár ibn Abdulazíz közlésében maradt fönn, hogy Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Ne közelítsetek szexuálisan a feleségetekhez úgy, hogy rögtön közösültök vele, hanem várjatok amíg szexuális izgalomba kerül, akárcsak magatok.” Egy férfi megkérdezte: „Ó, Allah Küldötte! Mit tegyek, hogy ezt elérjem nála?” Ő így felelt: „Csókolgasd, simogasd, próbáld felizgatni. Ha már látod, hogy éppannyira gerjedt, akárcsak te, akkor közösülj vele.”

 • Emellett szunna, hogy teljes mosakodást végezzen, vagy teljes fürdőt vegyen, esetleg részleges mosdást végezzen, mint aki imádkozni akar, ha újból szeretkezni akar a feleségével. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Ha férj szeretkezett a feleségével egyszer, és meg szeretné ismételni, akkor mosakodjon meg előtte.”

Ez a gyakorlat tisztább, higiénikusabb, és lehetővé teszi az ember számára, a nagyobb szexuális vágyat és erőt.

 

Fürdőzés közbeni örömök

 

A feleséggel közösen szerzett örömök nem korlátozódnak csupán az hitvesi ágyra. A házastársak bármikor örömüket lelhetik egymásban, feltéve, hogy egyedüllétük megfelelően biztosított, és fenntartott. Áisáról – Allah legyen elégedett vele – maradt fönn, hogy mondta: „Allah Küldötte – béke legyen vele – és én ugyanabból a dézsa vízből mosdottunk, ami kettőnk közé volt letéve.”

 

Otthoni örömök

 

Egyszer megkérdezték Áisát – Allah legyen elégedett vele: „Mi volt az első dolog, amit Allah Küldötte – béke legyen vele – tett, mikor belépett a házba?” Azt felelte: „Sziwákkal megmosta a fogát. Azt hiszem azért tisztította meg a száját, és tette illatosabbá a leheletét, hogy megölelje családtagjait, és megcsókolja őket.” Áisa – Allah legyen elégedett vele – szintén mondta: „Allah Küldötte – béke legyen vele – megcsókolta az egyik feleségét, majd egyenesen a mecsetbe ment imádkozni. Nem végzett rituális mosakodást.”

 

Játék a feleséggel a lakáson kívül

 

Amint azt korábban említettük, a házastársak közötti szórakozás minden időben és helyen engedélyezett, feltéve, hogy egyedüllétük megfelelően biztosított, és fenntartott. Senki sem láthatja, hogy férj és feleség nyilvánosan szórakozik, vagy játszik egymással. Áisa – Allah legyen elégedett vele – mondta: „Mikor fiatal voltam – azelőtt, hogy sok súlyt magamra szedtem volna – Allah Küldötte – béke legyen vele – és én együtt utaztunk. Szólt a kortársainak, hogy menjenek előre, majd kihívott engem egy versenyre. Legyőztem futásban. Aztán egy darabig nem kért meg, hogy versenyezzünk. Jóval később, miután felszedtem némi súlyt, és elfelejtettem, hogy egyszer legyőztem versenyben, újból együtt utaztam vele. Megkérte a kortársait, hogy menjenek előre egy bizonyos távolságra. Majd így szólt hozzám: gyerünk, fussunk versenyt! Teljesen elfelejtettem az előző esetet, amikor legyőztem.” Áisa – Allah legyen elégedett vele – azt mondta: „Ó, Allah Küldötte! Hogyan versenyezhetnék veled mikor ilyen súlyban vagyok, amint láthatod? Mire ő így szólt: meg kell tenned. Így hát versenyeztünk, és ezúttal ő győzött. Nevetni kezdett, és azt mondta: Ó, Áisa, ez a győzelem, azért a győzelmért van.”

Fontos, hogy itt megjegyezzük, hogy teljességében tiltott a házasság titkainak felfedése. Elfogadhatatlan gyakorlat arról beszélni, hogy mi folyik a házastársak között, mikor kettesben vannak. Abu Huraira – Allah legyen elégedett vele – közölte: Egyszer miután befejeztük az imát, Allah Küldötte – béke legyen vele – felénk fordult, és azt mondta: „Maradjatok ülve! Van köztetek valaki, aki miután azt tett a feleségével, amit a kedve tartott, kijön a házából, és elmondja másoknak: ezt és ezt csináltam a feleségemmel?” A jelenlévők nem válaszoltak semmit. Allah Küldötte – béke legyen vele – a nőkhöz fordult, és tőlük is megkérdezte, ám ők is hallgattak. Egy fiatal nő, aki jelen volt, a térdére ült, és kiegyenesedett, hogy észrevegyék, és Allah Küldötte – béke legyen vele – hallja a hangját, majd így szólt: „Allahra! Mind ezt teszitek, férfiak és nők egyaránt.” Allah Küldötte – béke legyen vele – azt mondta: „Ismeritek annak a példázatát, aki ilyet tesz? Az ő példázata olyan, mint azoké a férfi és nő sátánoké, akik találkoznak egymással az úton, és kielégítik egymás szexuális vágyait, izgalomba hozva egymást, miközben az emberek nézik őket.”

 

 

A feleség jogai a férjével szemben

 

Itt elegendő néhány koránidézetet és prófétai hagyományt említeni, amelyek szemléltetik a feleség jogait az Iszlámban.

 1. Ellenkezőleg, éljetek velük tisztességgel! Mert ha megutáljátok őket, hát lehet, hogy olyan dolgot utáltok meg, amibe Allah sok jót tesz.” [4:19]
 2. A nőknek pedig hasonló jogaik vannak, mint amilyeneket velük szemben támasztanak, igazságosan. Ám a férfiak egy fokkal fölöttük állnak. Allah pedig Leküzdhetetlen és Bölcs.” [2:228]
 3. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „A legjobb közületek, aki a legjobb a családjához, és én, Allah Küldötte, vagyok közületek a legjobb a családomhoz.”
 4. A kortársak egyike megkérdezte Allah Küldöttét – béke legyen vele: „Mi a feleség joga?” Allah Küldötte – béke legyen vele – azt felelte: „Hogy gondoskodj az étkéről, ha te eszel, a ruháiról, ha te ruházkodsz. Ne üsd pofon, ne légy vele trágár, és ne légy tőle távol [fizikailag], kivéve ha mindketten ugyanabban a házban vagytok.”
 5. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „A legtökéletesebb hívő, aki a legjobb erkölccsel bír, és a legjobb közületek, aki a legjobb a feleségével.”
 6. Valamint mondta: „Ne feledkezzetek meg Allahról a nők tekintetében. Elfogadtátok őket Allah bizalma által, és a szemérmük megengedetté vált számotokra Allah szavával.”
 7. Továbbá: „Egy hívő nem gyűlölheti hívő feleségét. Lehet a nőnek olyan tulajdonsága, ami visszatetszést vált ki belőle, de más tulajdonságát kedvelni fogja.”

Mint olyan, a teljes tökéletesség egyedül a Magasztos és Fenséges Allah jellemzője. Egy ember sem tökéletes száz százalékig.

 

A férj jogai a feleségével szemben

 

A következő néhány koránidézet és prófétai hagyomány csupán utalás a férj feleségével szembeni jogaira.

 1. Az igaz asszonyok pedig engedelmesek, és férjük távollétében megőrzik, mit Allah akar, hogy megőrizzenek.” [4:34]
 2. Allah Küldöttéről – béke legyen vele – maradt fönn, mikor megkérdezte egy anya: „Kinek van a legtöbb joga egy nővel szemben?”, hogy azt felelte: „A férjének.” A nő folytatta: „Kinek van a legtöbb joga egy férfivel szemben?” Így válaszolt: „Az anyjának.”
 3. Huszein ibn Muhszin közölte, hogy a nagynénje egyszer azt mondta neki: „Elmentem egyszer Allah Küldöttéhez – béke legyen vele, hogy megkérdezzem egy bizonyos dologról. Ő így szólt: „Ki ez a nő? Van férje?” Igennel válaszoltam. Ő pedig folytatta: „Hogy bánsz vele?” Azt feleltem: „Megteszek minden tőlem telhetőt, hogy kiszolgáljam, míg már csak nem vagyok képes.” Ő azt mondta: „Jobb ha gondoskodsz róla, hisz ő a te Paradicsomod, vagy a Poklod.”
 4. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „A legjobb asszony az, akitől öröm tölt el, ha ránézel, engedelmeskedik ha utasítod valamire [ami megengedett], és megőrzi a magénéleted és vagyonod ha távol vagy.”
 5. Szintén ő mondta: „Ha egy nő elvégzi a napi öt kötelező imát, megtartja a Ramadán havi böjtöt, megőrzi a szemérmét (a házasságtöréstől és a paráznaságtól), és engedelmeskedik a férjének, meg fogja kapni a lehetőséget, hogy a Paradicsom azon kapuján lépjen be, amelyiken csak szeretne.”
 6. Valamint mondta: „Ha megparancsolnám valakinek, hogy boruljon le egy másik személy előtt, akkor a feleségnek parancsolnám meg, hogy boruljon le a férje előtt.”

 

Válás az Iszlámban

 

Az Iszlám a házasság kötelékét szentnek és áldásosnak tekinti. Ezért az Iszlám arra törekszik, hogy megerősítse a kapcsolatot a házasfelek között. A házasság kötelékének kimagasló értékét jelzik Allah következő szavai is: „Hogyan is vehetnétek vissza (a jegyajándékot), amikor közel kerültetek egymáshoz, és ünnepélyes frigyre léptetek velük.” [4:21]

Allah Küldötte – béke legyen vele – pedig a következőt mondta: „Iblísz trónja a vízen van, és elküldi a katonáit. Az áll (katonái közül) a legközelebb hozzá, aki a legnagyobb nyomot és kísértést hagyja hátra maga után. Így a Sátán közelebb engedi magához azt a katonát. Jön az egyik katona, és jelenti, hogy miféle gonoszságokat vitt véghez. A Sátán azt mondja: nem csináltál semmit. Aztán jön egy másik katona, és jelenti: addig nem hagytam békén a férfit, amíg el nem választottam a feleségétől. A Sátán közelebb engedi magához ezt a katonát mondván: valóban, te vagy az, aki rászolgált a bizalomra.”

Hasonlóképpen hangsúlyozta a következő szavaival Allah Küldötte – béke legyen vele, mily tiszteletet és megbecsülést érdemel a házassági kötelék: „Nem közülünk való az, aki a nőt a férje ellen fordítja.”

Annak ellenére, hogy az Iszlám nagy jelentőséget tulajdonít a házasság sérthetetlenségének, és szentnek és tiszteletreméltónak írja le, mégis engedélyezi a válást, amely megtöri ezt a nagyszerű köteléket. Mindamellett Allah Küldötte – béke legyen vele – a következőképp jellemezte a válást: „A leginkább utált törvényes dolog Allah szemében a válás.”

Az Iszlám akkor fordul a váláshoz, amikor a házasság holtvágányra futott a két fél között, és nem létezik semmilyen más megoldás a váláson kívül. Az Iszlám igyekszik megvédeni a muszlim családot és az iszlám társadalmat. A férj vagy a feleség antiszociális viselkedése társadalmi káoszt okozhat. Az ilyen káosz nagyon könnyen keveredett családfához, hamis öröklődéshez, az eredeti jogok nélkülözéséhez, és közösségbeli tiszteletlenséghez vezethet.

Noha a válás engedélyezett, attól még meglehetősen behatárolt dolog. A válás valójában nem játék az ember kezében, amit bármikor használhat, amikor csak kedve tartja. A muszlim tudósok úgy tartják, hogy a válásnak a következő négy forma egyikét kell felvennie:

 1. A válás kötelező, amennyiben a két kiutalt bíra az összekülönbözött házastársak ügyében így dönt. Allah mondta: „Ha viszont féltek a kettejük között támadt viszálytól, akkor küldjetek egy bírát a férfi családjából, és egy másik bírát a nő családjából. Ha helyre akarják hozni, Allah visszaállítja kapcsolatukat a rendes mederbe. Allah bizony Mindentudó, és mindenről Tájékozott.” [4:35]
 2. A válás törvénytelen, ha nincs épkézláb és szemmel látható indok, vagy alaptalan.
 3. A válás engedélyezett, ha a feleség rossz jellemmel bír, vagy nem megfelelően viselkedik.
 4. A válás szükséges, amennyiben a feleség nem követi az iszlám tanításokat, vagy illetlenül, esetleg közönségesen viselkedik.

Ugyanez vonatkozik a férjre is, ha nem tartja magát az iszlám tanításokhoz, ha jellemtelen, vagy rossz tulajdonságai vannak, esetleg nem helyénvaló személyiséggel bír, vagy olyan fizikai fogyatékosságai vannak, amelyek megnehezítik az életet vele, akkor a feleség éppúgy jogosult arra, hogy válást kérjen, ahogy a férj is hasonló alapon.

 

Khul’

 

A Khul’ olyan válás az Iszlámban, amely a feleség kérésére történik, aki kárpótlás fizetésére kötelezett a férje számára annak érdekében, hogy az beleegyezzen a válásba.

Ha a házasság nem szereteten, kölcsönös vonzalmon, kényelmen, és a házastársak közötti egyetértésen alapul, akkor a házasság boldogság és jólét helyett nyomorúsággá válik. A házasság nem lesz többé harmónia, lelki béke és kényelem, hanem nehézséggé és hányattatássá válik. Amikor az egyik fél gyűlöli a másikat, vagy nem bízik meg benne, akkor elvész a remény a házasság folytatására. Allah mondta a Koránban: „Ellenkezőleg, éljetek velük tisztességgel! Mert ha megutáljátok őket, hát lehet, hogy olyan dolgot utáltok meg, amibe Allah sok jót tesz.” [4:19]

Mindazonáltal az Iszlám akkor engedélyezi a Khul’ot, amikor az élet a házastárssal elviselhetetlenné válik. Természetesen a válás joga alapesetben a férjet illeti meg, ennek megfelelően akkor él vele, amikor helyénvalónak látja. Ennek ellenére ha a feleség gyűlöli a férjével való életet, és nem bírja tovább elviselni, akkor ebben az esetben kérhet válást khul’ eljáráson keresztül, kárpótlást fizetve a férjének a válás megszakítása érdekében azért, amit ő korábban fizetett a nőnek.

Hisszük, hogy ez az igazság a legjobb formában. A férj fizeti a jegyajándékot, állja a házasság kiadásait, és egyéb költségeket is. A Magasztos Allah mondta a Koránban: „A válás két alkalommal engedélyezett. Ezután vagy méltányosan megtartják egymást, vagy jósággal különválnak. Az pedig nem engedélyezett a számotokra (férfiak), hogy visszavegyetek valamit abból, amit adtatok (ajándék gyanánt a feleségeiteknek). Kivéve ha mindketten félnek attól, hogy nem lesznek képesek tartani maguk Allah határaihoz. Ha pedig féltek (ti bírák), hogy nem lesznek képesek tartani maguk Allah határaihoz, akkor nem bűn számukra, ha a nő a szabadságáért ad valamit a férfi számára (viszonzásul). Ezek Allah határai, hát ne hágjátok át azokat, mert akik átlépik Allah határait, azok a vétkesek.” [2:229]

Az Iszlám célja, hogy megőrizze az emberek becsületét és méltóságát, valamint hogy védelmezze, és biztonságot nyújtson a társadalomnak azáltal, hogy a lehetséges társadalmi romlás előtt bezárja az ajtót. A férj együttléte egy olyan nővel, akit nem szeret, és viszont, leggyakrabban gyanús és törvénytelen kapcsolatokhoz vezet. Ezért az Iszlám engedélyezte a válást. Allah mondta a Koránban: „Ha pedig elválnak, Allah mindkettőjükről gondoskodik hatalmából kifolyólag, hiszen Allah mindennel törődő és Bölcs.” [4:130]

 

A szexuális szabadság és zavar eredményei

 

Az Iszlám megtiltotta a házasságtörést, és a paráznaság minden fajtáját, a vallás szerinti nagy bűnök egyikének bélyegezve azt. Sőt, az Iszlám minden más tettet és eszközt is megtiltott, ami valakit házasságtörésre vagy paráznaságra vezetne. Sayyid Qutb rávilágított A Korán árnyékában c. könyvében, hogy „az Iszlám célja, hogy felszámolja a nyers állati szexuális viselkedés minden formáját. Az Iszlám megfelelő otthont és törődő családot kíván kialakítani, mely helyes és törvényes szexuális kapcsolatokat eredményez. Az Iszlám nem tolerálja a pusztán szexuális jellegű kapcsolatokat, melyek az embert leginkább egy állathoz teszik hasonlóvá, melyet csak a párzás és szaporodás kedvéért történő puszta szex vágya hajtja. Az Iszlám szerető és törődő kapcsolatot emel két szív és két emberi test között, melyek együtt élnek, egyforma reményeket táplálnak, és közös alapja van az életüknek. A helyes családi fészek olyan alapokon nyugszik, hogy befogadja az új nemzedéket, a muszlim szülők felügyelete, gondoskodása és védelme alatt. Ezért az Iszlám nagyon szigorú és komoly büntetéseket intézményesített a házasságtörésre és paráznaságra. Az Iszlám a házasságtörést állati viselkedésnek tekinti, amely szétzúz minden emberi erkölcsöt és alapelvet. Ha valaki csupán abban érdekelt, hogy kielégítse szexuális vágyait, akkor emberi testet öltött állattá változik. Az ilyen ember nem megbízható a földi jólét felelősségét tekintve. Valójában nincs tényleges érzelmi kielégülés a kizárólag szexuális kapcsolatban. Az érzelmi kapcsolat ezzel szemben folyamatos, szüntelen, és törődő. Ez valójában nem az, ami a rövid távú anyagias szeretet fogalomkörébe tartozik, válaszként kizárólag a testi szépségekre, bár néhányan oly sok érzelmi jellemzőt tulajdonítanak ennek. Az Iszlám egyáltalán nem harcol, vagy áll a normális emberi viselkedés útjában, hanem csak szabályozza, szervezi, megtisztítja, és az állati viselkedés fölé emeli azt. Az Iszlám elősegíti, hogy az emberi szexualitás és testi vágy a személyes erkölcsök, a társas viselkedés és a kapcsolatok magja lehessen. Míg a házasságtörés és a paráznaság, és még inkább a prostitúció, érezhetően nélkülöz mindent ezekből, érzelmekből, és a hovatartozás és kapcsolati lét érzéséből. Az Iszlám úgy tekinti a prostitúciót, mint a társadalom egyik legalsó beteges cselekedeteinek egyikét. E szegényes gyakorlat az embert az állati szint alá süllyeszti a viselkedésében. Valójában számos állat létezik, amelyik rendes és szervezett társas életet él, távol a szennytől és zavarodottságtól, amit a prostitúció hozott létre egyes emberi társadalmakban.”

Helyénvaló felsorolnunk néhányat azon elvetendő következmények, és kaotikus helyzetek közül, amelyet a szexuális zavar okoz az emberi társadalomban, és az emberek erkölcsében. Az egyik ilyen vitathatatlan következmény a házasságtörés és a paráznaság terjedése a társadalomban. Következzék néhány folyománya a szexuális zavarodottságnak az emberi társadalomban:

 • Végzetes és járványos fertőzések terjedése. Az ilyen fertőzések nem korlátozódnak csupán a paráznaságot elkövető személyre, hanem tovább terjednek másokra, akikkel kapcsolatba lép. Valójában az ilyen fertőzések többnyire a társadalom egész széles körében elterjednek. Allah mondta a Koránban: „És ne közelítsetek a paráznasághoz! Bizony az utálatos bűn és rossz út (más rossz felé).” [17:32]

Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Ügyeljetek a paráznaságra, mert hat jellemvonása van. Három jellemvonása evilági, három túlvilági. Az evilági jellemzői a következők: eltünteti a ragyogást az elkövetője arcáról. Szegénység érzését kelti az emberben. Ráadásul csökkenti az illető élettartamát. A túlvilági jellemzői pedig a következők: elkövetője magára vonja Allah haragját. Szegény eredményt hagy számára felmutatni amikor számon kérik majd rajta evilági tetteit. Végül hozzásegítheti, hogy örökké a Tűzben égjen.”

A házasságtörés és a paráznaság eltünteti a ragyogást az elkövetője arcáról amiatt, hogy nélkülöznie kell a teljes személyi kielégülést, mind fizikailag mind szellemileg. Az ilyen ember gyengének érzi magát erkölcsileg, és viselkedésileg. Ezért az ilyen emberi testet öltött állattá változik. Minden amivel az ilyen ember törődik, és ami érdekli az nem más, mint hogy kielégítse szexuális vágyait anélkül, hogy figyelembe venné az eszközöket. Hovatovább a házasságtörés szegénnyé teszi az embert amiatt, hogy rengeteg pénzt költ a tiltott szexuális tevékenységekre. Az ilyen ember sok erőfeszítést tesz, mint ahogy jelentős személyes energiát is veszt, amelyeket felhasználhatna jobb és hasznosabb formában is. Így a vagyon és az energiák elherdálása állandó sajnálkozásra készteti. Tiltott szexuális tevékenységeknek áldozni nagymértékben károsíthatja az egészséget. Valójában a házasságtörés nagy veszélyeket rejt magában az egészségre nézve. Ezért a házasságtörés és a paráznaság megrövidíti az ember életét amiatt, hogy lehetséges fertőzésekkel veszélyeztetik elkövetőjük életét, hacsak véget nem vetnek annak.

 • Törvénytelen gyerekek: az ilyen gyerekek megfosztattak a normális törődéstől, és a szerető szülők felügyeletétől. Ennek eredményeképp hiányozni fog életükből a cél, a helyes útmutatás, és irány. A valódi szülőkön kívül senki más nem képes tisztességes, igaz, és jelentőségteljes irányadást nyújtani a gyereknek. Következésképpen az ilyen gyerekek ellenőrizetlenül, gyűlölettel telve a társadalom többi tagja iránt fognak felnőni. Anna Freud a Gyerekek család nélkül című könyvében olyan pszichológiai rendellenességekről beszél, amelyeket pszichiátriai specialista is csak komoly nehézségek árán képes helyrehozni.
 • Pszichológiai rendellenességek: a törvénytelen szexuális kapcsolatok számos pszichológiai betegséghez és rendellenességhez vezethetnek. Az olyan emberekben, akik ehhez hasonló törvénytelen kapcsolatokat tartanak fenn, gyötrelem, a személyes boldogság és megelégedés hiánya, kisebbrendűségi komplexus, bűntudat, és önvád alakulhat ki a tiltott szexuális kapcsolat gyakorlásának eredményeképp. Allah mondta a Koránban: „A jelei közül való, hogy közületek való párokat teremtett számotokra, akikkel békességben élhettek, és közétek szeretetet és irgalmat helyezett. Bizony ebben jelek vannak egy gondolkozó nép számára.” [30:21]
 • Szexuális zavarodottság, amely a társadalom erkölcsi zavarához vezet. Jól megalapozott tény, hogy a pénz könnyedén csapdába csalhatja az embert, és ráveheti arra, hogy bűnt kövessen el. A pénz azt is lehetővé teszi az ember számára, hogy az örömök és kielégülés tekintetében mindent megszerezzen, amit szeretne. Így ha a törvénytelen szexuális tevékenységeknek hódoló ember pénzszűkébe kerül, bármiféle bűntényt elkövethet, hogy kielégítse szükségleteit. Az ilyen egyének lopásra, csalásra, zaklatásra, nemi erőszakra, hazugságra, megtévesztésre, vesztegetésre, vagy akár gyilkosságra is vetemedhetnek annak érdekében, hogy megszerezzék, amit akarnak. Nem érdekli őket, hol és miként kapják meg a szükséges pénzkészletet, még akkor sem, ha az mások számláján van.
 • Az Allah ígérte harag. A Mindenható Allah ígéretet tett rá, hogy ott, ahol a házasságtörést és paráznaságot gyakorolják, vagy elnézik, az egyik legkomolyabb büntetés elébe néznek. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Az ummám, népem, áldott életet fog élni egészen addig, míg törvénytelen gyerekek nem születnek a társadalomba. Amikor törvénytelen gyerekek kerülnek a társadalomba, akkor Allah büntetése küszöbön áll.”

 

Konklúzió

 

E könyvben igyekeztünk bemutatni az Iszlám szexualitásról alkotott álláspontjának főbb vonásait. Célunk az volt, hogy körvonalazzunk néhány bevezető jellegű észrevételt az emberi lét eme rendkívül fontos kérdéséről, és arról a módszerről, amit az Iszlám követ, hogy ezt igazgassa, míg az iszlám istenszolgálatok egyike nem válik belőle. A muszlim jutalmat kap érte, hogy ha a leírt, Allah és a Küldöttének – béke legyen vele – jóváhagyását nem mellőző módon alkalmazza a szexet.

Reményeink szerint ez a könyv arra ösztönzi a nem-muszlimokat, hogy Iszlámról alkotott tudásukat tovább mélyítsék; hisz az Iszlám jelenti a legjobb életvitelt. Az Iszlám az élet minden területét felöleli, úgy a magánszférát, mint a társasat. Valójában, ha egy muszlim komolyan vette iszlám gyakorlatait, akkor jutalmakban gyarapodhat még halála után is. Ha a muszlim valamilyen jó örökséget, vagy útmutatást hagyott hátra maga után, vagy ha ezen kívül még vezette és igazgatta is az embereket egy biztos és helyes gyakorlat felé, az ígért jutalmat még akkor is fogja kapni, amikor már eltávozott e világról. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: „Az ember halálával minden tette megszűnik [jutalomban hozni számára] kivéve [a következő] hármat: a folyamatos adomány, a hátrahagyott hasznos tudás, vagy a jóravaló gyermek, aki tiszta szívből imádkozik érte.”

Továbbá azt is mondta Allah Küldötte – béke legyen vele: „Aki az embereket az útmutatásra [helyes gyakorlatra] hívja, ugyanabban a jutalomban fog részesülni, mint ők. Anélkül, hogy az ő jutalmuk csökkenne. Ám aki az embereket tévútra [helytelen gyakorlatra] hívja, ugyanolyan bűn számára, mint az övéké. Anélkül, hogy az ő bűnük csökkenne.”

A tényt, mely szerint az Iszlám egy muszlim teljes életének minden részletére kiterjedő figyelmet szentel, Allah Küldöttének – béke legyen vele – következő utasítása is jelzi: „Ha valakinek válaszolnia kell a természet hívására, [az illemhelyre való] belépéskor bal lábbal lépjen be először, mondván: Allah nevében. Menedéket keresek Allahnál a szennytől és a rossz dolgoktól. Majd amikor elhagyja az illemhelyet, a jobb lábával lépjen ki először, mondván: hála Allahnak, aki eltávolította az ártalmas dolgokat tőlem, és egészségessé tett.”

Valamint: „Ne forduljatok a Qibla [ima] irányba sem a kicsi sem a nagy dolgotok alkalmával.”

Említésre méltó a nyugati jogtudósok véleménye az Iszlám rendszerről és törvényekről, továbbá arról, hogy azok mennyire széleskörűen lefedik az élet minden területét. Dr. Hopkins a Harvard Egyetem filozófia professzora A nemzetközi politika lelke című könyvében a következőt írja: „Az iszlám országok előmenetele és fejlődése nem a nyugati stílus követésével történik, amelyik azt állítja, hogy a vallásnak nem lehet szava az egyén mindennapi élete, a törvények, és a politikai rendszer fölött. Az embernek a vallásban forrást kell találnia a fejlődésre és gyarapodásra. Olykor egyesek csodálkoznak hogy lehet képes az Iszlám olyan elveket és kimeneteltől független törvényeket generálni, amelyek megfelelnek a modern élet elvárásainak. A válasz erre a következő: Igen. Az Iszlám belsőleg kész növekedni, vagy még inkább mondhatnánk, az Iszlám fejlődéskészségében jobb mint sok más hasonló rendszer. Azonban a nehézség az Iszlám vallásnak nem az eszközök hiányának köszönhető képességeiben van, hanem inkább a hajlam és a vágyak hiányának köszönhetően. Úgy érzem, helyénvaló döntés azt állítanom, hogy az Iszlám a sikerre vonatkozó minden szükséges elvárásnak eleget tesz.”

Ennélfogva bizton állíthatjuk, hogy az Iszlám a legnagyszerűbb vallás, amely kíséri, és vezeti az embert életének minden lépésében és minden ügyében.

Egy vallás, amely ezt képes tenni a hívek életéért, határozottan méltó arra, hogy ragaszkodjanak hozzá, és hogy másokat hívjanak az elfogadására. A nem-muszlimokat az Iszlám vallás tiszta valóságának tanulmányozására hívjuk, és hogy lássák, milyen előnyök származhatnak számukra az Iszlámból.

Az Iszlám az a vallás, ami elhoz minden jót, és megállít minden rosszat. Az ember minden problémájára kínál megoldást a földön. Mindazonáltal a valós probléma törvényeinek és szellemiségének szegényes és hiányos alkalmazásában rejlik.

Sajnos a muszlimok nagy többsége hajlamos menekülni az iszlám törvények és szabályok teljes alkalmazásától. Ezt alkalmasint azért teszik, hogy vágyaikat és óhajaikat kielégítsék, máskor pedig azért, mert az Iszlám ezen szabályai ütköznek a személyes érdekeikkel, melyek arra irányulnak, hogy elérjék céljaikat még akkor is, ha ez csalással, mások kizsákmányolásával, vagy a romlottság minden eszközével jár.

 

1Wallahu aalem: „Ám Allah jobban tudja.” A muszlim akkor mondja ezt, ha véleményt formál egy dologról, de távol akarja tartani magát a nagyképűségtől, hogy ő teljes biztonsággal és hiánytalanul képes kitalálni és magyarázni Allah szándékát, ami pedig lehetetlen. A fordító.

 

Hiteles információk az Iszlámról