200 kérdés a muszlim hittel kapcsolatban

Hafiz ibn Ahmed Al Hakami

Bevezető

Minden hála és dicsőség Allahot illeti meg, Aki (egyedül) teremtette az egeket és a Földet, valamint létrehozta a sötétséget és a fényt; mégis akik hitetlenek egy szintre emelnek másokat az Urukkal. Ő teremtett téged is agyagból, és meghatározott időt rendelt el számodra, hogy élj. Továbbá meghatározott egy másik időpontot is, amikor újból életre kelt majd, mégis kételkedsz a Feltámadásban? Ő Allah, akit az egek és a Föld szolgál; Ő tudja, mit rejtesz el, és tudja, mit nyilvánítasz ki, és tudja mire teszel szert a jóból és rosszból.

Tanúsítom, hogy nincs más isten, csak egyedül Allah. Nincs Neki társa. Ő Allah, az Egyetlen. Ő a Magától Létező Úr, Akire minden teremtménynek szüksége van, míg neki nincs szüksége semmire. Ő nem nemzett és nem fogant. És nincs semmi Hozzá fogható, vagy vele egyenértékű. Övé mindaz, mi az egekben és a Földön van: minden Őt szolgálja. Neki köszönhető az egek és a Föld ősi keletkezése: ha Ő elhatároz egy dolgot, akkor azt mondja annak: “Legyél!”, és az létre jön. Az Urad azt teremt, amit akar, és úgy dönt, ahogy jónak látja: ebbe a teremtményeinek nincsen beleszólása. Magasztaltassék Allah! Mily messze is van Ő attól, mint amilyen társakat Mellé állítanak! Őt senki nem vonhatja felelősségre a tetteit illetően, rajtuk viszont számon lesz majd kérve, mit tettek.

Tanúsítom, hogy vezetőnk és Prófétánk, Mohammed Allah szolgája és Küldötte, akivel az útmutatás és az Igazság vallása el lett küldve, hogy minden más vallás fölött kikiáltasson, még ha a hitetlenek meg is vetik ezért. Küldjön Allah békét reá, házanépére, és társaira, akik a tökéletes igazság jegyében ítélkeztek. Küldjön Allah békét a követőire is, akik nem tértek el a Szunnájától, hovatovább kitartottak mellette és megvédték az elnyomóktól. És küldjön Allah békét mindazokra, akik a Feltámadásnapig követik.

Következzék (amiről szó van): Jelen írás egy rövid könyvecske, ami reményeim szerint az olvasó nagy hasznára válik majd. E könyv tartalmazza a vallás alapjait, és az Iszlám Egyistenhit alapelveit. Megmutatja az Igaz Vallás (Iszlám) Egyenes Útját. A következő témákat tárgyalja: Ímán (Hit), jellemzői, érvénytelenítői és rombolói. Mindegyik kijelentés világos bizonyítékokkal van alátámasztva. A Szunna népének véleményére koncentráltam, és tartózkodtam az eretnekek és az Egyenes Úttól elhajlottak véleményétől. Ez utóbbit csak akkor említem ha meg szeretném cáfolni és le szeretném szerelni érveléseiket. Kérdések és válaszok formájába szerveztem, hogy a kedves olvasó figyelmét elnyerjem.

Végül a Magasztos Mindenható Allahot kérem, hogy fogadja el munkám, hogy a hasznunkra váljon mindaz, amire tanított bennünket, és hogy tanítson bennünket az Ő kegyéből és jóságából kifolyólag arra, ami előnyös számunkra. Hiszen Allah mindenek fölött hatalommal bír! Allah a legfinomabb rejtélyt is érti, és tudomása van róla! Minden utazás Nála ér véget! Ő a Védelmező! Ő a legjobb Oltalmazó, és a legjobb Segítő!

A szerző

1. Mi Allah szolgáinak első (vallási) kötelessége?

A szolgák első vallási kötelessége, hogy tisztában legyenek az okkal, amiért Allah teremtette őket; hogy miért kötött velük szövetséget, és küldte el Küldötteit és Könyveit; és hogy miért teremtette jelen életüket, a Túlvilágot, a Paradicsomot és a Pokol-tüzet; és hogy miért fog valóra válni az Elkerülhetetlen, és következik majd be az Óra; és hogy mi miatt állíttatik föl a Mérleg, és teríttetnek ki a Feljegyzések; miért jár majd boldogság, miért kínszenvedés; és mi szerint oszlik majd meg a fény, hiszen akinek Allah nem fog adni fényt, annak nem lesz fény, mi világítson.

2. Miért fogott Allah a teremtésbe?

A Magasztos Allah mondta: “Nem játékból teremtettük az egeket, a Földet, és ami közöttük van. Csakis az igazságért teremtettük (vagyis, hogy megvizsgáljuk és próbára tegyük az engedelmeseket, és az engedetleneket, és megjutalmazzuk az engedelmeseket, és megbüntessük az engedetleneket), ám a legtöbbjük nem tudja.” [44:38-39]

Szintén mondta: “Nem hiábavalóságból teremtettük az eget, a Földet, és ami közöttük van. Ez (csak) azok véleménye, akik hitetlenek lettek.” [38:27]

Azt is mondta: “Allah az igazsággal teremtette meg az egeket és a Földet, és hogy megjutalmazzon minden lelket azért, amit szerzett, és nem érheti őket igazságtalanság.” [45:22]

Valamint mondta: “És nem teremtettem másért az embereket és dzsinneket, csak hogy szolgáljanak. Nem kívánok tőlük ellátást, és nem akarom, hogy tápláljanak. Allah az Ellátó, a Hatalom Birtokosa, a Fölöttébb Erős.” [51:56-58]

3. Mit jelent az Abd (szolga) szó?

Az Abd szó alattvalót, alárendeltet jelent. Ez a jelentés felölel minden teremtményt: felsőbbrendűt és alacsonyabbrendűt, értelemmel bírót és primitívet, élőt és élettelent, mozgót és állót, láthatót és nem láthatót, hívőt és hitetlent, istenfélőt és romlottat, stb.; mindent, amit a Magasztos Allah teremtett. Mind alávetettek Neki, Egyedül Ő irányítja őket. Hovatovább mindegyiknek korlátai és céljai vannak, és mindegyik egy meghatározott ideig fut (a saját menetén). Mert ez az Ő döntése és határozata, Ő a Hatalomban Magasztalt, a Mindentudó.
Célzatos értelemben pedig az egyszerű istenimádó szolgát jelenti. Ebben az esetben csak a hívő férfiakra és nőkre vonatkozik, akik Allah tisztességes szolgái és istenfélő jámbor egyének; akiknek nem kell félni, és nincs okuk bánkódni.

4. Mi az istenszolgálat?

Az “istenszolgálat” egy gyűjtőnév, ami minden olyan cselekedetre vonatkozik, ami Istennek tetszik, amit kedvel, tehát mint a kedvesség, a jótettek, legyenek bár nyilvánosak vagy rejtettek, és a mentesség mindattól, ami ennek ellent mond.

5. Mikor lehet egy tett istenszolgálat?

Ha megvan két dolog: tökéletes (Allah iránti) szeretet, és tökéletes hódolat (Iránta). A Magasztos Allah mondta: “Ám azok, akik hisznek, jobban szeretik Allahot (mint bármi mást).” [2:165]

Továbbá: “Bizony, ők azok, akik az Uruk iránti félelemtől reszketnek.” [23:57]

Valamint a Dicsőséges Allah mindkét dolgot egybegyűjtötte a következő szavaiban: “Bizony ők igyekezettel voltak a jótettekben, félve-remélve szólítottak Bennünket, és alázatosak voltak Velünk szemben.” [21:90]

6. Miről lehet tudni, hogy Allah szolgája szereti Fenséges Urát?

Erről árulkodik ha valaki szereti azt, amit Allah szeret, és gyűlöli azt, amit Allah megvet; az Ő parancsai szerint cselekszik, és elkerüli azt, amit Ő megtiltott; azokkal van, akik szeretik Allahot, és rideg ellenszenvet mutat az Ő ellenségeivel szemben. Épp emiatt válik az Allah kedvéért érzett szeretet és gyűlölet az Ímán (hit) legnyilvánvalóbb jelévé.

7. Honnan tudhatják Allah szolgái, hogy mit szeret Uruk?

A Küldöttek eljövetele és az Égi Iratok kinyilatkoztatása által tudhatják, mely Iratok a Mindenható Allah rendeleteit és tilatlmait tartalmazzák. Ezáltal vitathatatlan bizonyítékot ajándékozott az egész emberiség számára, és végtelen bölcsességet mutat feléjük. A Fenséges Allah mondta: “Küldöttek, örömhírhozók és intők, azért hogy ne lehessen az embereknek kifogásuk Allah ellen a Küldöttek (eljövetele) után.” [4:165]

Azt is mondta: “Mondd (Ó, Mohammed az embereknek): ha (igazán) szeretitek Allahot, akkor kövessetek engem. Megszeret benneteket Allah, és megbocsátja a bűneiteket. Allah pedig Megbocsátó, Fölöttébb Irgalmas.” [3:31]

8. Hány feltétele van az istenszolgálatnak?

Három:

Az első: őszinte elhatározás, amely magának az istenszolgálati tettnek a feltétele.

A második: őszinte szándék.

A harmadik: az Allah által elrendelt Iszlám törvényekkel (sería) való összeegyeztethetőség.

Az utóbbi kettő az istenszolgálati tett elfogadásának a feltétele.

9. Mit jelent az őszinte elhatározás?

A közöny és a lustaság elhárítását jelenti, és a törekvést, hogy az ember szavai összhangban legyenek a tetteivel. A Magasztos Allah mondta: “Ó, ti akik hisztek, miért mondjátok, amit nem tesztek? A leginkább utált dolog Allahnál, ha azt mondjátok, amit nem tesztek.” [61:2-3]

10. Mit jelent az őszinte szándék?

Azt jelenti, hogy Allah szolgájának minden szava és tette, legyen az rejtett, vagy nyilvános, nem történhet másért, csakis a Magasztos Allah orcájáért. A Mindenek Feletti Allah mondta: “Csupán azt a parancsot kapták, hogy imádják Allahot őszinte odaadással…” [98:5]

És azt is mondta: “(Az istenfélő) nem azért adakozik, hogy bárki szívességét viszonozza, hanem a Mindenek Feletti Ura arcát látni vágyva.” [92:19-20]

Valamint: “(A jóságosok azt mondják, hogy) ‘Csupán Allah arcáért adunk enni nektek, nem akarunk tőletek jutalmat, sem pedig köszönetet'” [76:9]

Továbbá: “Aki (a cselekedetei által) a Túlvilág hasznára vágyik, azt gyarapítani fogjuk a hasznában, aki pedig az Evilág hasznára vágyik, adunk neki abból (ami megíratott számára), ám a Túlvilágon már nem lesz része belőle.” [42:20]

11. Melyik vallást kell választani?

A tiszta Iszlám egyistenhitet (kizárólag Allah, és nem más imádatát), Ábrahám vallását (béke legyen vele). A Magasztos Allah mondta: “Bizony a vallás Allahnál az Iszlám.” [3:19]

Mondta: “Talán másra vágynak, mint Allah vallása, holott akarva vagy akaratlanul Neki engedelmeskedik mindaz, mi az egekben és a Földön van?” [3:83]

Valamint: “És ki az, ki elfordul Ábrahám vallásától, hacsak nem bolondult meg?” [2:130]

Továbbá: “És aki az Iszlám helyett más vallás után vágyakozik, az nem fog tőle elfogadtatni, a Túlvilágon pedig a vesztesek közé fog tartozni.” [3:85]

Szintá mondta: “Vagy Allah mellett társak (hamis istenek) lennének nekik, akik olyan vallást jelöltek ki számukra, amit nem rendelt el Allah?” [42:21]

12. Hány fokozata van az Iszlámnak?

Három: muszlimmá válni, elnyerni az Ímánt (hitet), és elérni az Ihszánt (a hit teljességét).

13. Mi az Iszlám?

Az Iszlám tökéletes Allah iránti alázatot és engedelmességet jelent; teljes egyistenhitet tanúsítva, valamint mentességet a többistenhittől és az Iránta való engedetlenségtől. A Mindenek Feletti Allah mondta: “És kinek van jobb vallása annál, aki arcát aláveti Allahnak?” [4:125]

Valamint mondta: “Aki pedig arcát aláveti Allahnak, és jót tevő, az biz a legszilárdabb kapaszkodót ragadta meg.” [31:22]

Továbbá: “Mivel az istenetek Egyetlen Isten, vessétek alá magatokat Neki, és adjátok örömhírül az alázatosoknak.” [22:34]

14. Mi a bizonyíték arra, hogy az “Iszlám” szó a vallás egészére utal?

A Fenséges Allah mondta: “Bizony a vallás Allahnál az Iszlám.” [3:19]

A Próféta – béke legyen vele – mondta: “Az Iszlám idegenként jött, és idegenként is fog visszatérni, áldottak legyenek az idegenek!” (Szahíh muszlim)

Valamint mondta: “A legjobb tett az Iszlámban az Allahba vetett hit.” (Mosznád Ahmed)

15. Mi a bizonyíték arra, hogy – ha részleteiben nézzük – öt oszlopa van az Iszlám vallásnak?

A Próféta – béke legyen vele – válasza Gábriel angyalnak, mikor ő a vallásról kérdezte: “Az Iszlám az, hogy tanúsítod nincs más isten Allahon kívül, és hogy Mohammed Allah Küldötte, hogy megtartod az imát, megadod a zakát, böjtölöd a Ramadánt, és elzarándokolsz a Házhoz (a Kábához Mekkába), amennyiben képes vagy rá.” (Bukhári és Muszlim)

Valamint a következő mondása: “Az Iszlám öt dologra épül: tanúsítani, hogy nincs más imádatra jogosult csak Allah, és Mohammed Allah Küldötte, elvégezni az imát, megadni a Zakát, a zarándoklat Mekkába, és a böjt Ramadán hónapjában.” (Bukhári és Muszlim)

16. Mi a tanúságtétel szerepe az Iszlámban?

Az ember nem tekinthető muszlimnak, amíg ki nem mondta. A Magasztos Allah szava: “Ám a háők azok, akik hisznek Allahban és a Küldöttében.” [24:62]

Mohammed Próféta – béke legyen vele – mondta: “Megparancsoltatott nekem, hogy harcoljak az emberek ellen azért, hogy tanúsítsák: nincs más isten, csak Allah, és Mohammed Allah küldötte, valamint hogy elvégezzék az imát, és megadják a zakát. Amikor ezt megteszik, vérük és vagyonuk biztonságban lesz tőlem, kivéve ami az Iszlám jogot illeti. A számonkérésük pedig Allahra tartozik.” (Bukhári és Muszlim)

17. Mi a bizonyíték a tanúságtételre, hogy nincs más isten Allahon kívül?

A Mindenható Allah mondta: “Allah tanúsítja, hogy bizony nincs más isten Rajta kívül, és az angyalok és a tudással bírók (is tanúsítják), szilárdan állva az Igazságban. Nincs más isten csak Ő, a Hatalmas, a Bölcs.” [3:18]

Allah mondta: “Tudd meg hát (Ó, Mohammed), hogy nincs más isten Allahon kívül.” [47:19]

Allah mondta: “Mondd (Ó, Mohammed): én csupán intő vagyok, és nincs más isten, csak Allah, az Egyetlen, a Legyőzhetetlen.” [38:65]

Allah mondta: “Nem vett Allah gyermeket maga mellé, és nincsenek Vele (más) istenek, mert ha lennének, akkor biztos mindegyik venné amit teremtett, és némelyük fölülkerekedne másokon. Magasan fölötte áll Allah annak, amit (hazugan) Róla állítanak.” [23:91]

Allah mondta: “Mondd (Ó, Mohammed): ha istenek lennének Vele (Allahhal), mint ahogy (a bálványimádók) mondják, akkor azok (is) biztos keresnék az utat a Trón Urához (vagyis Allahhoz, hogy a kedvében járjanak, és közel kerüljenek Hozzá).” [17:42]

18. Mit jelent a tanúságtétel, hogy nincs más isten Allahon kívül?

Azt jelenti, hogy senki sem jogosult az imádatra, csak Allah, akinek nincsenek társai vagy riválisai, akikkel az imádatban vagy a hatalomban osztozna. A Felséges Allah mondta: “Ez azért van, mert Allah az Igazság, (hogy Egyetlen Isten létezik, akinek nincsenek társai) és amihez Rajta kívül fohászkodnak az bátil (arra érdemtelen). Allah bizony a Magasságos, a Hatalmas.” [22:62]

19. Melyek a Saháda (tanúságtétel) feltételei?

Hét feltétele van:

Az első: ismerni kell a jelentését (hogy mit állít és mit tagad).

A második: teljes hit erről a szívben.

A harmadik: hinni nyilvánosan és titokban.

A negyedik: elfogadni és nem utasítani el egyik szükséges feltételét sem.

Az ötödik: megtisztítani a szándékot ezzel kapcsolatban.

A hatodik: a legmélyebb hittel hinni benne, és nem csak a nyelvvel kimondva.

A hetedik: szenvedéllyel viseltetni eziránt és következményei iránt, valamint ezen kritérium alapján mérlegelni ki barát, ki ellenség.

20. Mi a szövegi bizonyítéka annak, hogy a Saháda kimondásának egyik feltétele tisztában lenni a jelentésével?

A Magasztos Allah mondta: “Kivéve, akik tanúságot tesznek az Igazság mellett, és tudással rendelkeznek.” [43:86], vagyis szívükben tudják Allah egyedüliségének tényét, valamint ismerik annak jelentését.

Mohammed Próféta – béke legyen vele – mondta: “Aki úgy hal meg, hogy tudja, nincs más isten Allahon kívül, az bejut a Paradicsomba.” (Bukhári)

21. Mi a szövegi bizonyítéka annak, hogy a muszlimnak teljes hittel kell rendelkeznie?

A Mindenható Allah mondta: “Ám a hívők csak azok, akik hívővé lettek Allahban és a Küldöttében, aztán nem kételkedtek benne, hanem vagyonuk által és személyesen is Allah útján küzdöttek. Ők az igazak.” [49:15]

Mohammed Próféta – béke legyen vele – mondta: “Tanúsítom, hogy nincs más isten Allahon kívül, és én vagyok az Ő Küldötte. A szolga, aki úgy találkozik majd Allahhal, hogy ezek felől semmi kétsége nincsen, az bejut a Paradicsomba.” (Muszlim)

Mohammed Próféta – béke legyen vele – mondta Abú Hurajrának (Allah legyen elégedett vele): “Fogd a szandálomat, és ha bárkivel találkozol e kerten kívül, aki bizonyossággal a szívében tanúsítja, hogy nincs más isten Allahon kívül, add át neki annak örömhírét, hogy bekerül a Paradicsomba.” (Muszlim)

22. Mi a szövegi bizonyítéka annak, hogy a muszlim teljes engedelmességgel tartozik Allahnak, és hogy ez a hitének feltétele is egyben?

A Magasztos Allah mondta: “Aki pedig arcát aláveti Allahnak, és jót tevő, az biz a legszilárdabb kapaszkodót ragadta meg.” [31:22]

Mohammed Próféta – béke legyen vele – mondta: “Nem hívő egyikőtök sem, míg vágya nincs összhangban azzal, amit hoztam.” (An-Nawawi)

23. Mi a szüvegi bizonyítéka annak, hogy az Iszlám üzenetének elfogadása az Allahban való hit előfeltétele?

Azokra vonatkozóan, akik nem fogadják el, Allah a következő kijelentést tette: “[Az angyalok felé:] Gyűjtsétek össze azokat, akik vétkeztek, és a párjaikat (a dzsinnek közül), és amit szolgáltak Allah helyett, és vezessétek őket a Lángoló Tűz útjára. De állítsátok csak meg őket, bizony számon lesznek kérve; Mi lelt benneteket, hogy nem segítitek egymást (ahogy az evilágon tettétek)? Pedig azon a napon meg fogják adni magukat. Egymás felé fordulnak, és kérdezgetik egymást. Azt fogják mondani: Ti voltatok azok, akik jöttek hozzánk jobbról. Azt felelik majd: Dehogy, épp ti nem voltatok hívők. Nekünk nem volt hatalmunk fölöttetek, ám ti bűnös nép voltatok. Így most Urunk szava tesz igazságot ellenünk, és ezt (a büntetést) biz megízleljük magunk is. Ím tévútra vezettünk benneteket, mert bizony mi is tévúton voltunk. Ezért ők aznap valóban osztozni fognak a büntetésben. Bizony mi eképpen cselekszünk a bűnüzőkkel. Mert hiszen mikor elmondatott nekik, hogy Le iláha ill Allah (nincs más isten Allahon kívül), ők gőgösen felfuvalkodottak voltak, és (tagadván) azt mondták: Tán hagynánk el az isteneinket egy őrült költőért?” [37:22-36]

Mohammed Próféta – béke legyen vele – mondta: “Annak példája, mi vezérlettel és tudással elküldött engem Allah, akár a bőséges eső, mely a földre hull: van amelyik termékeny, befogadta a vizet és sok növényt és füveket sarjasztott, és volt száraz, amely fölfogta a vizet, így segítette Allah az embereket, hát ittak, itattak és öntöztek belőle. És egy másik csoportot is ért, ami terméketlen, ami nem fogja föl a vizet, sem sarjaszt növényeket. Ez hát annak példája, akinek tudomása van Allah vallásáról és a hasznára van az amivel elküldött engem Allah, így tud és tanít. A másik példa pedig az, aki nem figyel föl rá, és nem fogadja el Allah vezetését, amivel elküldött engem.” (Bukhári és Muszlim)

24. Mi a szövegi bizonyítéka annak, hogy a muszlimnak őszintének kell lennie?

A Magasztos Allah mondta: “Vajon nem Allahot illeti-e az őszinte vallás?” [39:3]

Valamint mondta: “Szolgáld hát Allahot őszinte odaadással!” [39:2]

Mohammed Próféta – béke legyen vele – mondta: “Az emberek közül a legszerencsésebb, aki a Feltámadásnapon élvezni fogja közbenjárásomat az lesz, aki őszintén, a szíve mélyéről mondta, hogy nincs más isten Allahon kívül.” (Bukhári)

Továbbá mondta: “Allah eltiltotta a tüzet attól, aki kizárólag Allah kedvéért mondta, hogy nincs más isten Allahon kívül.” (Bukhári és Muszlim)

25. Mi a szövegi bizonyítéka annak, hogy a muszlimnak becsületesnek kell lennie?

A Mindenható Allah mondta: “Alif, lám, mím. Vajon arra számítanak az emberek, hogy békén lesznek hagyva, mert mondják hiszünk, és nem lesznek próbára téve? Pedig mi bizony próbára tettük már azokat is, akik előttük voltak, és Allah valóban tudja, hogy kik az igazak, és tudja kik a hazugok.” [29:1-3]

Mohammed Próféta – béke legyen vele – mondta: “Aki őszintén tanúsítja, hogy nincs más isten Allahon kívül, és Mohammed az Ő küldötte, azt megszabadítja Allah a Pokoltűztől.” (Bukhári és Muszlim)

Egyszer egy beduin az iszlám szertartásokról kérdezte a Prófétát – béke legyen vele, majd így szólt: “Allahra! Én nem fogok semmi többet tenni, de nem is hagyok el belőle semmit.” Mire a Próféta – béke legyen vele – azt mondta: “Sikerben lesz része, ha az igazat mondta.” (Bukhári és Muszlim)

26. Mi a szövegi bizonyítéka annak, hogy az Allah és Küldötte iránti szeretet az Allahban való hit előfeltétele?

A Magasságos Allah mondta: “Ó, ti akik hívővé lettetek, aki elfordul közületek a vallásától, akkor Allah fog hozni egy másik népet, akiket szeret, és ők is szeretik Őt.” [5:54]

Allah Küldötte mondta: “Három dolog, akiben ez benne van, megtalálta a hit édes ízét: az egyik, hogy Allah és a küldötte kedvesebb legyen a számára, mint rajtuk kívül más, a másik, hogy akit szeret, csak Allahért szeresse, a harmadik pedig, hogy undorodjon attól, hogy visszatérjen a hitetlenségbe, miután kimentette őt Allah abból, mintahogy undorodna attól is, hogy a tűzbe vessék.” (Bukhári és Muszlim)

27. Mi a szövegi bizonyítéka annak, hogy barátul fogadni, vagy ellenségnek tekinteni valakit csak Allah kedvéért szabad?

A Mindenek fölötti Allah mondta: “Ó, ti akik hívővé lettetek, ne fogadjátok a zsidókat (izraelita vallásúakat), és a keresztényeket walíjjnak (barát, segítő, szövetséges), ők csak egymás walíjjai. Aki pedig közületek (barátsággal) fordul feléjük, az bizony közülük való. Ím Allah nem vezeti a vétkes népet. És látod azokat, akiknek a szívében betegség lakozik sietni feléjük mondván: ‘Félünk nehogy csapás sújtson bennünket!’ Talán Allah győzelemre juttat (benneteket), vagy Tőle származó döntést hoz, aztán sajnálni fogják, amit titokként tartottak magukban. Majd akik hívővé lettek azt mondják: ‘Talán ezek azok, akik legerősebb esküjüket Allahra tették, hogy veletek lesznek?’ Cselekedeteik semmissé váltak (képmutatásuk miatt), ők pedig tönkrementek. Ó, ti akik hívővé lettetek, aki elfordul közületek a vallásától, akkor Allah fog hozni egy másik népet, akiket szeret, és ők is szeretik Őt, jámboran a hívőkkel szemben és keményen a hitetlenekkel szemben, harcolnak Allah útján, és nem félnek a vádaskodó szemrehányásaitól. Ez Allah kegye, annak adja, akinek akarja. Allah pedig Mindent Átfogó, Mindentudó. A ti walíjjotok csak Allah, a Küldötte, és a hívők, akik megtartják az imát, megadják a zakát, és meghajolnak (az imában).” [5:51-55]

“Ó, ti akik hisztek! Ne fogadjátok apáitokat és testvéreiteket walíjjnak (barát, segítő, szövetséges), ha ők jobban szeretik a hitetlenséget a hitnél. Akik pedig elfogadják őket (walíjjnak), azok a vétkesek.” [9:23]

“(Mohammed), nem találsz olyan népet, akik hisznek Allahban és a Végső Napban, és barátkoznak azzal, aki Allahot és a Küldöttét az ellenségének tekinti. Még akkor sem, ha az az apjuk, fiuk, testvérük, vagy közeli rokonuk lenne.” [58:22]

“Ó, ti akik hisztek! Ne vegyétek az ellenségeimet és ellenségeiteket walijj (barát, segítő, szövetséges) gyanánt! Szeretettel fordultok feléjük, miközben ők tagadják azt, ami eljött hozzátok az Igazságból, kiűzvén a Küldöttet és benneteket (otthonaitokból), mert hisztek Allahban, az Uratokban? Ha távoztok, hogy erőfeszítést tegyetek utamon, és az Én megelégedésemet keresve, szeretetet mutattok feléjük? Míg Én tudom, hogy mit rejtetek el és mit mutattok ki. Aki pedig ezt teszi közületek, az eltért az egyenes úttól.” [60:1]

28. Mi a szövegi bizonyítéka a tanúságtételnek, hogy Mohammed Allah Küldötte?

A Mindenható Allah mondta: “Allah bizony áldásban részesítette a hívőket, amikor közülük való küldöttet menesztett közéjük, aki a jeleit recitálja nekik, megtisztítja őket, és tanítja nekik a Könyvet és a bölcsességet, még ha előtte nyilvánvaló tévelygésben is voltak.” [3:164]

“Bizony közületek való Küldött jött hozzátok. Nehéz számára ha baj ér benneteket, aggódik értetek, a hívőkkel szemben pedig kegyes és irgalmas.” [9:128]

“Amikor képmutatók jönnek hozzád, azt mondják: tanúsítjuk, hogy te biz Allah Küldötte vagy. Allah pedig tudja, hogy te kétségkívül Allah Küldötte vagy, mégis tanúsítja Allah, hogy a képmutatók hazugok.” [63:1]

29. Mi a jelentése a tanúságtételnek, hogy Mohammed Allah küldötte?

A következőt jelenti: tiszta szívből eredő teljes hitet, nyelvvel kimondva, hogy Mohammed az Ő szolgája, és Küldött minden teremtmény számára, akár dzsinn, akár ember: “Ó Próféta! Mi bizony tanúként, örömhírhozóként és intőként küldtünk el téged. Allahhoz hívónak, az Ő engedélyével, és világító lámpás gyanánt.” [33:45-46]

Ezért hinnünk kell mindenben, amit a Próféta közölt a korábbi és a későbbi nemzedékekről. Hinni kell mindenben, amit ő tilalmasnak, vagy törvényesnek minősített, alá kell vetni magunkat minden tilalmának, és engedelmeskednünk kell minden utasításának. Követnünk kell a Seríát, és ragaszkodnunk kell az ő szunnájához (útmutatásához), nyilvánosan és egyedül is, teljes megelégedéssel és engedelmességgel. Tudnunk kell, hogy engedelmeskedni a Prófétának egyenlő az Allahnak való engedelmességgel, és a vele szembeni engedetlenség egyenlő az Allahhal szembeni engedetlenséggel, hiszen ő a Küldött, akit Allah menesztett, hogy az Ő üzenetét továbbítsa. Allah csak azután vette el a Küldöttének életét, miután már teljessé tette általa a vallását. Hovatovább azzal is tisztában kell lennünk, hogy a Próféta épp annyira tökéletesen továbbította az üzenetet, mint amennyire azt továbbítani kellett, az Ummájának (közösségének) pedig (az Iszlám) tiszta üzenetét hagyta hátra; aki ettől eltér, az nem más, mint kárvallott. Allah engedelmével e témát a későbbiekben tárgyaljuk majd.

30. Mi a feltétele annak, hogy tanúsítsuk Mohammed Allah küldötte? Az első (Allahra vonatkozó) tanúságtétel elfogadható enélkül?

Mint korábban is említettük, senki nem tekinthető muszlimnak mindaddig míg nem tanúsítja e két tanúságtételt, és e kettő egymástól elválaszthatatlan. Így az elsőre érvényes feltételek szükségesek a második esetében is, és viszont.

31. Mi a bizonyítéka annak, hogy az ima és a zaká kötelező?

A Magasztos Allah mondta: “Ám ha megbánást mutatnak, és elvégzik az imát, és megadják a zakát, akkor hagyjátok utukat szabadon.” [9:5]

“Ám ha megbánást mutatnak, és elvégzik az imát, és megadják a zakát, akkor ők a testvéreitek a vallásban.” [9:11]

“Csupán azt a parancsot kapták, hogy imádják Allahot őszinte odaadással, a vallási cselekedetekben, hanífokként, és imádkozzanak, és adják ki a zakát.” [98:5]

32. Mi a bizonyíték arra, hogy a böjt kötelező?

A Mindenható Allah mondta: “Ó, ti akik hisztek! Előíratott számotokra a böjt, miként előíratott azok számára is, akik előttetek voltak…” [2:183]

“Aki pedig jelen van közületek (otthonában) a hónapban az böjtölje azt.” [2:185]

Egy hagyomány szerint pedig egy beduin az iszlám kötelességek felől érdeklődött a Prófétánál – béke legyen vele, aki mondta: “…aztán a Ramadán havi böjt.” Mire a férfi: “Kell még valami más is (ezzel kapcsolatban)?” Azt felelte: “Nem, hacsak nem önként (szorgalomból).” (Bukhári)

33. Mi a bizonyíték arra, hogy a zarándoklat kötelező?

Allah, a Legmagasztosabb mondta: “És végezzétek el a zarándoklatot és körüljárást (minden szertartásával együtt helyesen, a Próféta útmutatásai szerint) Allahért.” [2:196]

“Az emberek Allah iránti kötelessége pedig a zarándoklat a házhoz, aki képes az útra odáig.” [3:97]

A Próféta – béke legyen vele – mondta: “Ó emberek! Allah kötelességül rótta ki rátok a zarándoklatot, hát végezzátek el azt!” (Bukhári)

Valamint mondta: “Az Iszlám öt dologra épül: tanúsítani, hogy nincs más isten Allahon kívül, és Mohammed Allah Küldötte, elvégezni az imát, megadni a Zakát, böjtölni Ramadán hónapjában, és a zarándoklat Mekkába.” (Bukhári)

34. Milyen szabály vonatkozik arra, aki (miután muszlim lett) tagadja a korábban említett szertartásokat, vagy bár elismeri, önteltségéből és kevélységéből fakadóan hanyagolja azokat?

Az ilyen embert a vallás halálbüntetésre ítéli, mint hitetlent, aki nem különbözik az olyan öntelt és hazug egyénektől mint Iblísz (Sátán) vagy a fáraó.

35. Milyen szabály vonatkozik arra, aki elismeri, de lustaságból, vagy téves értelmezés folytán hanyagolja azokat?

Ami az imát illeti, aki késlelteti azt a meghatározott idejéből vagy az egyik, vagy a másik okból, azt meg kell kérni, hogy bánja meg a bűnét Allahnál, és amennyiben megbánja, nem szabad megbüntetni. Ám ha nem tanúsít bűnbánatot, halálbűntetés jár neki; ez számára az előírt büntetés, mivel Allah mondta: “Ám ha megbánást mutatnak, és elvégzik az imát, és megadják a zakát, akkor hagyjátok utukat szabadon (vagyis ne büntessétek őket).” [9:5]

Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: “Megparancsoltatott nekem, hogy harcoljak az emberekkel amíg nem tanúsítják, hogy Lá iláha ill Allah, wa enne Mohammeden raszúl Allah (nincs más isten Allahon kívül, és hogy Mohammed Allah Küldötte), amíg el nem végzik a Szalát (imát), és meg nem adják a Zakát. Ha pedig megteszik azt, vérük és vagyonuk biztonságban lesz tőlem, kivéve, ami az Iszlám jogot illeti, az elszámolásuk pedig Allahra tartozik.”

A zakával kapcsolatban, aki nem befolyásos ember létére visszatartja, attól az imám (muszlim vezető) elveszi erővel, és példaként állítva őt a többi ember számára, elveszi még egyéb javainak is egy részét. A Próféta – béke legyen vele – mondta: “Aki visszatartja, attól elvesszük azzal együtt még vagyonának felét is.” (Ahmed, Abu Dawúd, és an-Neszái összeállításában). Ha viszont egy erős és harcias csoportról van szó, az imámnak addig kell harcolnia ellenük, amíg ki nem fizetik, a fent említett Koránidézetek és hagyományok értelmében. Abu Bakr asz-Sziddíq és más kortársak is eképpen cselekedtek.

A böjtöléssel kapcsolatban nincsen külön rendelkezés, de az imámnak vagy a helyettesének alapesetben is fegyelmeznie kell az embereket, és jó példát mutatni. A zarándoklat pedig kötelező minden muszlim számára egyszer az életben, és csak a halál jelent ezalól feloldozást. Aki nem tesz eleget a zarándoklat kötelességének, az a túlvilágon lesz megbüntetve hiányosságáért, de az evilágon nincsen számára előírt büntetés.

36. Mi az Ímán (hit)?

A hitet szavakkal és tettekkel is ki kell fejezni. Szívből jövő szavaknak kell lenniük, melyeket a szánkkal ejtünk ki, és ugyanígy a tettek is, melyeket az esedékes testrészeinkkel viszünk véghez. A hit növekedik, amikor valaki engedelmeskedik Allahnak, és csökken ha vétkezik Ellene. A hit erőssége egyénenként változik.

37. Mi a bizonyítéka annak, hogy a hitet szavakban és tettekben is ki kell fejezni?

A Magasztos Allah mondta: “Ám Allah megkedveltette a hitet veletek, és ékessé tette azt a szívetekben.” [49:7]

Valamint: “Higyjetek hát Allahban és a Küldöttében (Mohammedben)!” [7:158]

Ez a kettős tanúságtétel jelentése, ami nélkül senki nem tekinthető muszlimnak. Hovatovább a hitet a szívben kell érezni, és a száj szavaival ki kell fejezni ahhoz, hogy érvényes legyen, a kettőnek együtt kell szerepelnie. A Mindenható Allah mondta: “Allah nem hagyná, hogy hitetek (imáitok) elvesszenek.” [2:143] A Jeruzsálem irányába elvégzett imákról van szó, még a Qibla megváltozása előtt. Az imákra itt hitként utaltak, mivel az imák elvégzése magába foglalja a belső lelkiállapotot, a száj és ajkak szavait.

A Próféta – béke legyen vele – a következő néhány bizonyítékot hozta egy ember hitére: dzsihád, imák elvégzése Qadr (Elrendelés) éjjelén, böjtölés Ramadán hónapjában, és a kötelező imák helyes módon való elvégzése. Sőt, egyszer mikor a legjobb cselekedetről kérdezték a Prófétát – béke legyen vele, azt mondta: “Hinni Allahban és a Küldöttében.” (Bukhári és Muszlim)

38. Mi a bizonyítéka annak, hogy a hit gyarapodik és apad?

A Magasztos Allah mondta: “…hogy hitük mellett még több hitben gyarapodjanak.” [48:4]

“…és vezérlettel gyarapítottuk őket.” [18:13]

“Allah pedig az igazvezérelteket vezérlettel gyarapítja.” [19:75]

“Míg azokat, akik az igaz úton járnak, vezérlettel gyarapítja.” [47:17]

“Azokat pedig, akik hívővé lettek, hitükben gyarapította.” [9:124]

“…féljétek hát őket, ám az (csak) hitükben gyarapította őket.” [3:173]

“…ám ez csupán hitükben és engedelmességükben gyarapította őket.” [33:22]

A Próféta – béke legyen vele – mondta: “Arra esküszöm, akinek a kezében van a lelkem, ha megmaradnátok olyannak, mint mikor nálam vagytok, és emlékeznétek, az angyalok kézfogással üdvözölnének benneteket nyoszolyáitokon és útjaitokon. Ám Handzala, mindennek megvan a maga ideje.” És elismételte háromszor. (Szahíh Muszlim)

39. Mi a bizonyítéka annak, hogy a hit mértéke egyénenként változó?

A Mindenható Allah mondta: “És az előzőek (akik elsőként fogadták el az Iszlámot) a megelőzők (lesznek a Paradicsomba jutásban). Ők (Allahhoz) a legközelebb állók. A boldogság kertjeiben. Egy csoport az elsők közül. És egy kevesen a későbbiek közül. Arannyal átszőtt trónokon. Nekitámaszkodva, egymással szemben. Örökifjú fiúk veszik körbe őket. Forrásból (töltött) poharakkal, csészékkel és serlegekkel. Nem fájdul meg tőle a fejük, és nem lesznek tőle részegek. És gyümölcsökkel, amelyekből válogatnak. És szárnyasok húsa, amiből csak kívánnak. És nagy szemű Hurik. Akár a jól őrzött gyöngyszemek. Jutalom gyanánt azért, amit tettek. Sem üres beszédet sem bűnös fecsegést nem hallanak majd benne. Csak a mondást: Békesség! Békesség! És a jobboldalt lévők, mily szerencsések a jobboldalt lévők!” [56:10-27]

“Így ha az Istenhez közelállók közül való lenne, akkor nyugalom, kielégülés, és a boldogság kertje (lenne osztályrésze). És ha a jobboldalt lévők közül való lenne, akkor (hallaná az angyaloktól): béke reád jobboldalt lévők közül való!” [56:88-91]

“Aztán örökül adtuk a Könyvet azoknak, akiket a szolgáink közül kiválasztottunk. Ám közülük van, ki árt saját magának, van ki a középutat követi (vagyis csak arra korlátozza magát, ami kötelező számára), és van ki – Allah engedelmével – elől jár a jótettekben. Ez a hatalmas kegy.” [35:32]

A Próféta – béke legyen vele – mondta: “Kijut a Tűzből, aki mondta: nincs más isten, Allahon kívül, és a szívében árpaszemnyi jó lakozik. És kijut a Tűzből, aki mondta: nincs más isten, Allahon kívül, és a szívében búzaszemnyi jó lakozik. Továbbá kijut a Tűzből, aki mondta: nincs más isten, Allahon kívül, és a szívében akár egy atomnyi vagy parány hangyányi jó is lakozik.” (Bukhári és Muszlim)

“A Mindenható Allah ki fogja venni a Pokolból azt, akinek a szívében egy dínár súlyának megfelelő jó (hit) van. Aztán azt fogja kivenni, akinek a szívében egy fél dínár súlyának megfelelő jó (hit) van.” (Szahíh Muszlim)

40. Mi a bizonyítéka annak, hogy az Ímán (hit) szó a vallás minden részletére vonatkozik?

Abd ul-Qaisztól küldöttség érkezett a Prófétához – béke legyen vele, és ő az egyedül Allahba vetett hitre utasította őket, majd megkérdezte: “Tudjátok mi a hit egyedül Allahban?” Azt felelték: “Allah és a Küldötte jobban tudja.” Mire a Próféta – béke legyen vele – folytatta: “Tanúsítani, hogy nincs más isten, csak Allah egyedül, társ nélkül, és hogy Mohammed Allah Küldötte. Elvégezni az imát. Megadni a zakát (kötelező alamizsnát). Böjtölni Ramadán hónapját. Adózni a Khumusz zsákmányból (azaz a hadi zsákmány egyötödét Allah ügyére fordítani).” (Bukhári és Muszlim)

41. Mi a bizonyíték arra, hogy a hitnek hat oszlopa van?

A Próféta – béke legyen vele – azt felelte Gábriel hittel kapcsolatos kérdésére: “(A hit az,) hogy hiszel Allahban, az angyalaiban, a (kinyilatkoztatott) könyveiben, a küldötteiben, és a Végső Napban, és hiszel az elrendelésben, akár jó, akár rossz.” (Szahíh Muszlim)

42. Mi a bizonyíték a Koránban a hit hat oszlopára együtt említve?

A Magasztos Allah mondta: “Nem az a jóság ha arcotokat kelet vagy nyugat felé fordítjátok (az imához), hanem (annak tulajdonsága) a jóság, aki hisz Allahban, a Végső Napban, az angyalokban, a Könyvben, és a Prófétákban.” [2:177]

“Bizony mi minden dolgot (előre elrendelt) sorssal teremtettünk (mely le van írva a Jól Őrzött Táblán).” [54:49]

Később mindegyikre külön bizonyítékot hozunk insaAllah.

43. Mit jelent a Mindenható Allahban való hit?

Tiszta és teljes hitet jelent a Mindenható Allah létezésében, akit nem előz meg és nem is követ senki. Ő a Legelső, az Örökkévaló, minden előtt Létező, ám kezdet nélküli. Ő a Legutolsó, a mindenen túl Létező, azon túl is, hogy minden más elpusztult, ám vég nélküli. Ő a Legkülső, nincsen fölötte semmi. Ő a Legbelső (rejtett), akit senki sem képes elgondolni. Ő az Örökkévaló, a Fenséges Magától-Létező, az Egyetlen, a Maradandó Mentsvár. Nem nemzett, és nem fogant, és nincs Vele egyenlő, vagy Hozzá hasonló semmi. Az Egyedüliségének három szempontja van: [Tauhíd al-Uluhijja], egyedüliség az istenimádatokban, [Tauhíd al-Rububijja], egyedüliség az uralomban, [Tauhíd al-Aszmá wal-Szifát], egyedüliség a nevekben és tulajdonságokban.

44. Mit jelent az egyedüliség Allah szolgálatában?

Hinni abban, hogy senki sem jogosult az imádatra és a szolgálatra (vagyis a hozzá való imádkozásra, fohászkodásra, a láthatatlanok közül a tőle való segítségkérésre, a nevében való eskütételre, állat vágásra, adakozásra, böjtölésre, zarándoklatra, stb.) a Mindenható Allahon kívül. Allah azt mondta a Kegyes Koránban: “Urad elrendelte, hogy ne szolgáljátok csak Őt.” [17:23]

“Szolgáljátok Allahot, és ne társítsatok mellé semmit!” [4:36]

“Bizony én vagyok Allah. Nincs más isten rajtam kívül. Szolgáljatok hát engem, és végezzétek el az imát a megemlékezésemért.” [20:14]

45. Mi az ellentéte az egyedüliségnek Allah szolgálatában?

Ennek ellentéte a Sirk istentársítás. Kétféle Sirk van: Sirk al-akbar, nagy társítás, és Sirk al-aszghar, kis társítás.

46. Mit jelent a nagy társítás?

Társat állítani a Világok Ura mellé, mint például úgy szeretni valakit, ahogy az illető Allahot szereti, úgy félni valakit, ahogy Allahot féli, úgy bízni valakiben, ahogy Allahban, fohászkodni hozzá, remélni tőle, bűnös hűséggel lenni iránta, engedelmeskedni neki abban, ami Allah tetszése ellen való, stb. A Magasztos Allah mondta: “Allah bizony nem bocsátja meg, hogy Mellé társat állítsanak. �s megbocsátja mindazt, ami ezen kívül van annak, akinek akarja. És aki Allah mellé társat állít az messzemenően tévelyeg.” [4:116]

“Aki pedig Allah mellé társat állít, az bizony hatalmas bűnt koholt.” [4:48]

“Allah bizony tilossá tette annak a Paradicsomot, aki Allah mellé társat állít, és a Tűz lesz a lakhelye.” [5:72]

“És aki társat állít Allah mellé, az olyan, mintha az égből esett volna le, és madarak kapták volna el, vagy a szél magával ragadta volna egy távoli helyre.” [22:31]

A Próféta – béke legyen vele – mondta: “A teremtmények kötelessége Allahhal szemben, hogy csak Őt szolgálják, és soha ne társítsanak Mellé egyetlen lényt sem. Rájuk nézve pedig az a kötelesség, hogy egyetlen személyt se érjen büntetés, aki nem társított Mellé semmit.” (Bukhári és Muszlim)

Nincs különbség azok között, akik kijelentik társításukat, mint a Qurajs pogányai, és akik titkolják, mint a képmutatók, akik tanúságot tettek az Iszlám mellett, és a belül titokban tartották társításukat. A Mindenható Allah mondta: “Bizony a képmutatók a Tűz legmélyén lesznek, és nem lesz számukra segítő. Kivéve, akik (közülük még életükben) bűnbánást tanúsítanak, jótetteket cselekednek, ragaszkodnak Allahhoz, és őszinte hittel szolgálják Allahot, azok a hívőkkel lesznek.” [4:145-146]

47. Mit jelent a kis társítás?

A kis társítás a Rijá (kérkedés). Minden olyan istenszolgálat, amit csak azért végez az ember, hogy dicséretre, hírnévre, vagy világi javakra tegyen szert ide tartozik. A Mindenható Allah mondta: “Így aki reméli a találkozást az Urával, az tegyen jót, és ne állítson társat Urának szolgálatába senkit.” [18:110]

A Próféta – béke legyen vele – azt mondta: “A legfélelmetesebb dolog, amitől féltelek benneteket, az a kis társítás.” Mikor megkérdezték tőle, hogy mi az, azt felelte: “A kérkedés.” Majd megmagyarázta: “Feláll valaki imádkozni, és sokkal szebben és pontosabban végzi, mint valaha, pusztán azért, mert észrevette, hogy valaki figyeli.” (Imám Ahmed)

Az efféle társítás magában foglalja az olyan emberekre vagy dolgokra való fogadalomtételt, mint az atyák, bálványok, becsület, Allah helyett. Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: “Ne esküdjetek az apátok, anyátok, vagy azok nevére, akiket Allah mellé társként állítotok.” (Abú Dawúd, Al-Neszái, és Al-Bajhaqí)

Továbbá mondta: “Ne mondjátok, hogy a Kábára, hanem azt mondjátok, hogy a Kába Urára!” (Ahmed imám)

Valamint: “Ne esküdjetek Allah nevén kívül másra!” (Hiteles hagyomány)

Vagy: “Aki a becsületre tesz esküt, az nem közülünk való (tehát nem igaz hívő).” (Abú Dawúd és Ahmed)

“Aki Allah nevén kívül másra esküszik, az hitetlenné, vagy istentársítóvá válik.” Vagy egy másik közlés szerint: “…hitetlenné és istentársítóvá válik.” (Abú Dawúd, Al-Tirmidzi, és Ahmed)

Azt is tilos mondani, hogy “Amit Allah és te akarsz.” A Próféta – béke legyen vele – megkérdezte egyszer egy embertől, aki ezt mondta: “Egyenlővé teszel engem Allahhal? Mondd: ‘Amit Allah egyedül akar.'” (Ahmed és Bukhárí)

A következő kifejezések és a hozzájuk hasonlók szintén tiltottak: Allahért és érted!, Senkim sincs csak Allah és te!, Allah és a te nevedben!, stb.

Allah Küldötte – béke legyen vele – azt mondta: “Ne mondjátok, hogy ‘amit Allah és ez és ez akar’, hanem mondjátok, hogy ‘amit Allah majd ez és ez akar’.” (Abú Dawúd és Ahmed) A tudósok azt mondják, hogy azt szabad mondani, hogy “Allah aztán a te kedvedért”, de azt nem, hogy “Allah és a te kedvedért”.

48. Mi a különbség az “és” és a “majd” szavak között ezekben a kifejezésekben?

Az “és” kötőszó összehasonlítást és egyenlőséget fejez ki. Ezért ha valaki azt mondja: “amit Allah és te akarsz”, összehasonlítja Allah akaratát a szolga akaratával, és egyenrangú kifejezésekbe illeszti azokat. Ezzel szemben a “majd” (aztán) kötőszó alárendeltséget és követést fejez ki. Ezért ha valaki azt mondja: “amit Allah, majd te akarsz”, kijelenti, hogy a szolga akarata az Allah akaratának van alárendelve, és azt követi. A Mindenható Allah azt mondta a Koránban: “És nem akarhatjátok, kivéve ha Allah akarja.” [76:30]

A többi korábban említett kifejezéssel kapcsolatban is ugyanez érvényes.

49. Mit jelent “az Allah uralmának egyedüliségébe” vetett hit?

Azt jelenti, hogy hinni, hogy csak egyetlen Úr létezik az egész világegyetemben, Ő a Teremtő, a Szervező, a Tervező, a Fenntartó, a biztonságot adó, stb., és hogy ez Allah. Ő Allah, akinek nincs társa az uralmában, és nem szorul védelmezőre vagy támogatóra. Senki sem képes szembeszállni az ítéletével, vagy ellenszegülni rendeleteinek. A Mindenható Allah mondta: “Dicsőség Allahnak, aki teremtette az egeket és a földet, és létrehozta a sötétséget és a fényt! Mégis egyenlővé teszik (Őt másokkal) akik hitetlenek lettek Urukban.” [6:1]

“Dicsőség Allahnak, a teremtmények Urának!” [1:2]

“Mondd (Mohammed): ki az egek és a föld Ura? Mondd: Allah. Mondd: Mégis Rajta kívül védelmezőket vesztek, akiknek nincs hatalmuk sem használni sem ártani maguknak? Mondd: Talán egyenlő a vak a látóval? Vagy talán egyenlő a sötétség a fénnyel? Vagy Allah mellé társakat tesznek, akik olyat teremtettek, mint az Ő teremtése, hogy a teremtés hasonló lett hozzájuk? Mondd: Allah minden dolgok Teremtője. Ő pedig az Egyetlen, és Legyőzhetetlen.” [13:16]

“Allah az, aki teremtett benneteket, majd ellátott benneteket, aztán elmulaszt benneteket, majd életre kelt benneteket. Van a ‘társaitok’ között olyan, aki ezek közül bármit megtesz? Magasztaltassék! Fölötte áll Ő mindannak, amit mellé társítanak.” [30:40]

“Ez Allah teremtése, hát mutasd meg nekem mit teremtettek azok, akik Rajta kívül vannak (hogy szolgáljátok őket)!” [31:11]

“Vajon a semmiből teremtettek, vagy talán ők a teremtők? Vagy ők teremtették az egeket és a földet? Ám nincsen bizonyosságuk.” [52:35-36]

“Az egek és a föld Ura, és azé, ami közöttük van. Szolgáld hát Őt, és légy kitartóan türelmes a szolgálatában. Tudsz-e olyat, aki méltó lenne ugyanazokra a nevekre, mint Ő?” [19:65]

“Nincs semmi Hozzá hasonló, és Ő a Mindenhalló, a Mindenlátó.” [42:11]

“És mondd (Mohammed): dicsőség Allahnak, aki nem vett maga mellé gyermeket, és nem lett Neki társa az uralomban, és nincs szüksége védelmezőre az alárendeltek közül! Zengd hát nagyságát magasztalva!” [17:111]

“Mondd: hívni azokhoz, akiket elképzeltek Allah helyett: nincs hatalmuk sem az egek sem a föld egyetlen atomján sem; nincs nekik részük azokban, és Neki közülük nincs segítője. És nem használ a közbenjárás Nála, kivéve akinek engedélyt adott rá. Még ha a félelem távozik is szívükből (az Ítéletnapon), azt mondják: mit mondott Uratok? Azt fogják mondani: az igazságot, és Ő a Legmagasabb, a Legnagyobb.” [34:22-23]

50. Mi az ellentéte “az Allah uralmának egyedüliségének”?

Ennek ellentéte másokat szolgálni Allah mellett. Ez magában foglalja az isteni sajátosságok Allahon kívül másnak tulajdonítását. Főként ide tartozik az istenszolgálatokban Allah mellé társ állítás és a hit, mely szerint a hatalom, ártalom, vagy áldás Allahon kívül máshonnan származhat. A Mindenható mondta: “Amit Allah a könyörületéből az embereknek adományoz, azt nem tarthatja vissza senki (tőlük), és amit visszatart, azt nem nyújthatja (számukra) Allahon kívül más, Ő pedig Leküzdhetetlen és Bölcs. Ó, emberek! Emlékezzetek meg Allah irántatok gyakorolt kegyéről! Van talán más teremtő Allahon kívül, aki ellát benneteket az égből és a földből? Nincs más isten, csak Ő. Hogy tudtok akkor mégis elfordulni az Igazságtól?” [35:2-3]

“Ha Allah valami ártalmassal érint meg, akkor azt Rajta kívül senki sem távolíthatja el rólad. Ha pedig jót akar neked, akkor nincs a kegyének visszatartója, azzal tesz jót vele szolgái közül, akivel akar. És Ő a Megbocsátó és az Irgalmas.” [10:107]

“Mondd: Hát látjátok-e? Amit Allah mellett szolgáltok, ha Allah valamivel ártani akar nekem, el tudják-e hárítani a rosszát? Vagy ha valami kegyben akar részesíteni engem, vissza tudják-e tartani a kegyét? Mondd: Elég nekem Allah. Benne bíznak a bizakodók.” [39:38]

“Nála van a rejtett dolgok kulcsa, nem ismeri azt senki, csak Ő.” [6:59]

“Mondd: Allahon kívül nem ismeri a rejtett dolgokat, ki az egekben és a földön van. És nincs arról tudomásuk mikor lesznek feltámasztva.” [27:65]

“És föl nem foghatnak semmit az Ő tudásából, eltekintve attól, amit Ő akar.” [2:255]

Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: “A Dicső és Magasztalt Allah mondta: A fennségesség a köpenyem, a büszkeség a palástom. Aki ezek közül egyet is kétségbevon, azt megbüntetem.” (Bukhárí és Muszlim)

51. Mit jelent az egyediség Allah neveiben és tulajdonságaiban?

Ez azt a hitet jelenti, mely szerint Allahot csak azokkal a nevekkel és tulajdonságokkal illethetjük, amelyekkel Ő jellemezte magát, vagy a Küldötte – béke legyen vele – jellemezte Őt. Senki sem illethető Allah neveivel és tulajdonságaival. Hinnünk kell Allah minden tulajdonságában, amit a Könyvében (a Koránban) kijelentett, vagy amit a Prófétáján – béke legyen vele – keresztül említett, anélkül, hogy megváltoztatnánk a jelentésüket, vagy elutasítanánk őket, vagy kicsavarnánk azokat értelmükből, vagy teremtett lények tulajdonságaihoz hasonlítanánk őket. A Mindenható Allah mondta: “Tudja mi van előttük, és mi áll mögöttük, ám ők nem fognak fel a tudásából semmit.” [20:110]

“Nincs semmi Hozzá hasonló, és Ő a Mindenhalló, a Mindenlátó.” [42:11]

“Tekintet nem láthatja Őt, Ő viszont látja és ismeri a tekinteteket. Ő a Kegyes és a mindenről Tájékozott.” [6:103]

Ubai Ibn Káb – Allah legyen elégedett vele – közlésében maradt fent, hogy az istentársítók a következőt mondták Allah Küldöttének – béke legyen vele – mikor ő az isteneikről beszélt: “Tájékoztass bennünket a te Urad őseiről!” A Mindenható Allah válaszul kinyilatkoztatta nekik: “Mondd (Ó, Mohammed): Ő Allah, Egyetlen. Ő Örökkévaló [Ő a magától létező Úr, akire minden teremtménynek szüksége van (Ő nem iszik, és nem eszik)].” [112:1-2] Az Örökkévaló (Asz-Szamed): Aki “Nem nemzett, és nem született.” [112:3] (Tirmidzi) Mivel minden, ami született, pusztulásra van ítélve. És nem pusztul el semmi, csak úgy ha örökül hagy hátra valamit. A Mindenható Allah nem szűnik meg létezni soha, és nem örökít semmit. “És nincs semmi Hozzá fogható.” [112:4], azaz nincs semmi hasonló Őhozzá.

52. Mi a bizonyíték Allah legszebb neveire a Koránból és a Szunnából?

A Mindenható Allah mondta: “És Allahot illetik meg a legszebb nevek. Hívjátok hát Őt azokon, és kerüljétek azokat, akik tévútra tértek az Ő neveiben (és méltánytalanul beszélnek Róla). Ők meg lesznek büntetve azért, amit tettek.” [7:180]

“Mondd: Fohászkodjatok Allahhoz, vagy fohászkodjatok a Könyörületeshez (Al-Rahman), bármelyik névvel fohászkodtok is (egyre megy), hisz Őt illetik a legszebb nevek.” [17:110]

Valamint: “Allah, nincs más isten Rajta kívül. Őt illetik a legszebb nevek.” [20:8]

Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: “Van Allahnak kilencvenkilenc neve – egy híján száz. Aki azokat számon tartja (vagyis hisz a jelentésükben, azoknak megfelelően cselekszik, és azokkal fohászkodik Allahhoz), a Paradicsomba kerül. Ő egyedülálló (witr), és szereti a páratlant (witr).” (Bukhárí és Muszlim)

Továbbá mondta: “Minden neveddel kérlek, amivel Magadat nevezted, vagy kinyilatkoztattad a Könyvedben, vagy valamely teremtményeddel tudattad, vagy rejtve hagytad Magadban (mindezekkel kérlek), hogy tedd a Kegyes Koránt forrássá a szívem számára.” (Ahmed imám)

53. Idézz néhány példát Allah legszebb neveire a Koránból!

A Mindenható Allah mondta: “Allah bizony Magasztos és Nagy.” [4:34]

“Allah bizony Szeretetteljes és Mindenről Tájékozott.” [33:34]

“Bizony Ő Mindentudó, és Mindenre Képes.” [35:44]

“Allah bizony Mindent Halló és Mindent Látó.” [4:58]

“Allah bizony Leküzdhetetlen és Bölcs.” [4:56]

“Allah bizony Sokat Megbocsátó és Irgalmas.” [4:23,106]

“Bizony Ő velük Kegyelmes, Irgalmas.” [9:117]

“Allah pedig Gazdag, Béketűrő.” [2:263]

“Bizony Ő Dicsőített, Magasztalt.” [11:73]

“Bizony az én Uram minden dolog fölött Őriző.” [11:57]

“Bizony az Uram Közeli, Válaszoló.” [11:61]

“Bizony Allah fölöttetek Éberen Őrző.” [4:1]

“Allah pedig elegendő ahhoz, hogy a szolgái ügyeinek Elrendelője legyen.” [4:81,132,171;33:3,48]

“Allah pedig elegendő a számonkéréshez.” [4:6, 33:39]

“Allah pedig mindenek fölött hatalommal bír.” [4:85]

“Bizony Allah mindenek fölött Tanú.” [22:17]

“Valóban Ő az, aki minden dolgot körülölel.” [41:54]

“Allah, nincs más isten csak Ő, az Élő, a magától Létező. Nem keríti hatalmába szendergés sem álom. Övé mindaz, mi az egekben és a földön van. Ki az, ki közbenjárhatna Nála, hacsak nem az Ő engedelmével? Ismeri mi van előttük és mi mögöttük (vagyis a múltat, jelent és jövőt), ők viszont föl nem foghatnak semmit az Ő tudásából, eltekintve attól, amit Ő akar. A széke (kurszí, amin a lába van) körülöleli az egeket és a Földet, mégsem meríti ki Őt megőrzésük. Hisz Ő a Magasságos, és a Hatalmas.” [2:255]

“Allah, nincs más isten (imádatra jogosult) csak Ő, az Élő, a magától Létező (aki életben tart, és védelmez minden létező dolgot).” [3:2]

“Ő az Első és a Végső, a Nyílt és a Rejtett, és minden dolog Ismerője.” [57:3]

“Ő Allah, akin kívül nincsen más isten. A rejtett és látható dolgok ismerője. Ő a Könyörületes és az Irgalmas. Ő Allah, akin kívül nincsen más isten, a Király, a Szentséges, a Béke, a Biztonságotadó, a minden fölött Uralkodó, a Hatalmas, a Mindenható, a Büszke. Magasztalt Allah attól, amit mellé társítanak. Ő Allah, a Teremtő, a Létrehozó, a Megformázó. Őt illetik a legszebb nevek. Őt magasztalja mindaz mi az egekben és a Földön van. És Ő a Hatalmas és Bölcs.” [59:22-24]

54. Idézz néhány példát Allah legszebb neveire a prófétai szunnából!

Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: “Nincs más isten Allahon kívül. Ő a Magasztos, a leginkább Béketűrő. Nincs más isten Allahon kívül. Ő az óriási Trón Ura. Nincs más isten Allahon kívül. Ő az egek, és a tekintélyes Trón Ura.” (Bukhrárí és Muszlim)

“Ó, Te Örökkévaló! Az Egyetlen, aki életben tart és védelmez minden létező dolgot. Ó, Te Magasztalt, Nagylelkű, és Tisztelt. Ó, Te, az egek és Föld eredetének az oka.” (Bukhárí és Abu Dawúd)

“Allah nevében, akinek a nevével nem okozhat kárt semmi a Földön, sem az egekben, és Ő a Mindenhalló, a Mindentudó.” (Bukhárí és Ahmed)

“Ó, Allah! A rejtett dolgok ismerője, és a Tanú, az egek és a Föld létrehozója, minden létező dolog Ura, és Királya.” (Bukhárí és Ahmed)

“Ha valaki közületek aludni tér, feküdjön ágyán a jobb oldalára, és mondja: ‘Ó, Allah, az egek Ura, a Föld Ura, és a pazar Trón Ura. A mi Urunk, és minden dolog Ura. A kukoricamag, és a gyümölcsmag meghasítója. A Tóra, az Evangélium és a Különbségtevő (a Kegyes Korán) kinyilatkoztatója. Menedéket keresek nálad minden dolog rossza elől, neked tökéletes hatalmad van fölöttük. Ó, Allah! Te vagy az Első, nincs semmi előtted, és Te vagy Utolsó, nincs semmi utánad. Te vagy a Nyílt, nincs semmi Rajtad kívül, és Te vagy a Rejtett, nincs semmi Rajtad túl. Vedd le rólunk adósságunk terhét, és mentesíts bennünket a szükségtől.'” (Muszlim)

“Ó, Allah! Téged illet minden dicsőség. Te vagy az egek és a Föld fénye, és minden létező dologé bennük. Minden hála téged illet. Te vagy az egek és a Föld Fenntartója, és minden létező dologé bennük.” (Bukhárí és Muszlim)

“Ó, Allah! Téged kérlek bizalommal, hogy te vagy Allah, nincs más isten Rajtad kívül, te vagy az Egyetlen, Allah a Magától-Létező Úr, akitől minden teremtmény szükséget szenved, aki nem nemzett, és nem fogant, és nincs semmi hozzá hasonló.” (Abu Dawúd és Ahmed)

“Ó, Allah! Te hajlítod a szíveket!” (Imám Ahmed)

55. Hányféle jelentésük lehet a legszebb neveknek?

A legszebb nevekben megtestesülő jelentések háromfélék lehetnek: a Allah valójára történő utalás a megfelelés révén, a valójából származó tulajdonságokra történő utalás annak jelei révén, és az abból nem származó tulajdonságokra való utalás a megfigyelés révén.

56. Idézz néhány példát erre!

A Mindenható Allah neve Ar-Rahman Ar-Rahím, a Könyörületes, az Irgalmas, a nevezett valójára utal, aki a Mindenható Allah a megfelelés révén. Aztán utal az ebből származó tulajdonságokra, mint pl. a kegy, és utal más olyan nem ebből származó tulajdonságokra, mint az élet, a teljhatalom, a megfigyelés révén. Ez minden névvel és tulajdonsággal kapcsolatban érvényes. Ellentétben a teremtett létformákkal, melyeket egyedül Ő teremtett. Lehet valakit bölcsnek nevezni, holott nem bölcs, lehet igazságosnak, miközben igazságtalan, bátornak, pedig gyáva, boldognak, noha szomorú, vagy jószándékúnak, bár rosszindulatú. Így magasztalt Allah, aki nem más, mint amivel Ő leírta saját magát, és messze fölötte áll Ő az olyan leírásoknak, amelyekkel a teremtményei jellemzik.

57. Hányféle jelentést fejezhetnek ki a legszebb nevek az értelmüket tekintve?

A legszebb nevek az értelmüket tekintve négyféle jelentést fejezhetnek ki:

Az első: tulajdonnév, amely magában foglalja a legszebb nevek összes jelentését, tehát az Allah, amelyet minden más tulajdonság módosít: “Ő Allah, a Teremtő, a Létrehozó, a Megformázó.” [59:24]

A második: név, amely Allah valójának egyik tulajdonságát öleli fel, mint Asz-Szemía, a Mindenhalló, amely magában foglalja, hogy a hallása minden hangra kiterjed, függetlenül attól, hogy az nyilvános, vagy titkos. Az Ő neve, hogy Al-Baszír, a Mindenlátó, amely magában foglalja, hogy a látása minden látható dologra kiterjed, függetlenül attól, hogy az parányi, vagy hatalmas. Az Ő neve, hogy Al-Álim, a Mindentudó, amely magában foglalja, hogy a tudása felölel minden dolgot: “Mondd: Dehogynem! Bizony el fog jönni reátok (az Óra), Uramra (esküszöm), aki a rejtett dolgok Tudója, nem esik ki tudása alól még egy porszem sem, legyen akár égen, akár földön. És nincs se kisebb, se nagyobb annál, ami ne lenne világos feljegyzésben.” [34:3]

Allah neve, Al-Qádir, a Mindenható, amely magában foglalja, hogy a hatalma minden dologra kiterjed, teremt, vagy megsemmisít amit csak akar.

A harmadik: amely magában foglalja egy cselekvő tulajdonságát, mint a Teremtő, az Ellátó, a Megformázó, stb.

A negyedik: amely magában foglalja, hogy a Mindenható Allah magasan fölötte áll minden hibának vagy hiányosságnak, mint a Szentséges, a Béke, stb.

58. Hány fajtája van a legszebb neveknek arra vonatkozóan, ahogy a Magasztos Allahot nevezzük velük?

Néhányuk anélkül jellemzi Allahot, hogy módosító szavakra lenne szükség. Azokat más nevekkel együtt is lehet említeni. Ezek közé tartoznak a tökéletességi tulajdonságok, mint az Örökkévaló, a Magától-Létező, az Egyetlen, és a Meg nem szűnő Menedék, stb.

Mások nem tulajdoníthatók Allahnak anélkül, hogy az ellentétükkel együtt említtetnének. Önmagukban említve nem megfelelő jelentésre következtethetnének belőlük. Ezek a következőkhöz hasonlóak: az Ártó és a Hasznot Hozó, a Lesújtó és a Felemelő, az Előreküldő és a Késleltető, a Megalázó és a Megerősítő. Ennélfogva nem szabad a következő nevek egyikét sem egyedül, vagy önmagában az ellentéte nélkül említeni: az Ártó, a Lesújtó, a Késleltető, és a Megalázó. Ezek közül egyet sem találunk a Kegyes Koránban, vagy a prófétai szunnában.

Mikor Allah azt mondta a Koránban: “Bizony, a mudzsrimúnnal [bűnözők, hitetlenek, istentársítók és vétkesek] szemben Bosszúállók vagyunk.” [32:22] Ez a név, amire itt utal, az a bűnözők, hitetlenek, stb.

Végül vannak az olyan nevek, amelyek egy származtatott tulajdonság elé teszik a Dzú, Birtokos szót, mint a következő ájában: “…Allah pedig Hatalmas, a Bosszú Birtokosa.” [5:95]

59. A Mindenható Allah nevei két csoportra oszthatóak: amelyek a valójára vonatkoznak, és amelyek a cselekedeteire. Idézz néhány példát a Koránból azokra, amelyek a valójára vonatkoznak.

A Mindenható Allah mondta: “Holott az Ő két keze ki van tárva, úgy adakozik ahogy akar.” [5:64]

“Minden dolog az enyészeté, kivéve az Ő arca.” [28:88]

“Urad arca pedig megmarad örökké – a Fennköltség és a Kegyesség Birtokosa.” [55:27]

“És hogy a szemem előtt felcseperedj.” [20:39]

“Lát és hall mindent.” [18:26]

“Bizony én veletek vagyok, hallok és látok.” [20:46]

“Tudja mi van előttük, és mi áll mögöttük, ám ők nem fognak fel a tudásából semmit.” [20:110]

“Mózessel pedig közvetlenül beszélt Allah.” [4:164]

“És emlékezz, mikor szólította Urad Mózest, hogy ‘Menj az igazságtalan néphez!'” [26:10]

“Uruk pedig szólította őket: ‘Vajon nem tiltottalak benneteket attól a fától?'” [7:22]

“És azon a napon (Allah) szólítani fogja őket mondván: ‘Mit feleltetek a küldötteknek?'” [28:65]

60. Idézz néhány példát a prófétai szunnából azokra, amelyek Allah valójára vonatkoznak.

Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: “Allah fátyla fény. Ha levetné, arcának fénye fölperzselne mindent a teremtményei közül, amit elér a tekintete.” (Muszlim)

“Allah keze tele van, és ezt nem befolyásolja a folyamatos adakozás sem nappal és éjjel.”
“Látjátok mit költött Allah mióta megteremtette az egeket és a Földet? Mégsem fogyott abból, ami a kezében van.”
“A Trónja a víz fölött helyezkedik el. És a másik kezében van (az Igazság) mérlege, felemel és lesüllyeszt (akit csak akar).” (Bukhárí és Muszlim)

Egy alkalommal a Daddzsálról (Hamis Messiás) beszéltek a Próféta – béke legyen vele – jelenlétében. Mire ő azt mondta: “Allah nincs rejtve előletek, Ő nem félszemű.” Majd a kezével a szemére mutatott mondván: “Ezzel szemben a Hamis Messiás vak a jobb szemére, és olyan a szeme akár egy kiálló szőlőszem.” (Bukhárí és Muszlim)

A Próféta – béke legyen vele – mondta: “Ó, emberek! Legyetek könyörületesek magatokhoz (vagyis ne emeljétek föl a hangotok), hisz nem hívtok süketet vagy távollévőt, hanem az Egyetlent szólítjátok, aki veletek van, és bizony Ő Mindenhalló, és (mindenhez) Közelálló.” (Bukhárí)
“Allah a Feltámadásnapon eképpen szól majd: ‘Ó, Ádám!’ Ádám válaszolni fog: ‘Lebbéjk wa szádéjk. És minden jó a Te kezedben van.’ Allah azt fogja mondani: ‘Hozzátok elő a Pokol lakóit!’ Mire Ádám: ‘Ó, Allah! Mennyien vannak a Pokol lakói?’ Allah azt feleli: ‘Minden ezerből vegyetek ki kilencszázkilencvenkilencet.’ Akkor a gyermekek őszhajúak lesznek, minden terhes nő elvetél, és az emberek olyanok lesznek akár a részegek, holott nem részegek, csak borzalmas lesz Allah haragja.” A Próféta kortársai megkérdezték: “Ó, Allah Küldötte! Ki lesz az a kivétel?” Azt feleli majd: “Örüljetek a hírnek, az egy ember közületek lesz, és az ezer Góg és Magóg közül.” (Bukhárí és Muszlim)

Az arra vonatkozó hagyomány, mikor Allah a Feltámadásnapon szólni fog szolgáihoz, és a Paradicsom lakóit megszámolják.

61. Idézz néhány példát a Kegyes Koránból, amelyek Allah cselekedeteire vonatkoznak.

A Mindenható Allah mondta: “…aztán az éghez fordult.” [2:29]

“Vajon addig várnak, míg felhők takarásában eljön hozzájuk Allah és az angyalok [úgyszintén], az ügy pedig eldől? És Allahhoz térnek vissza a dolgok.” [2:210]

“És nem fogják föl Allahot az Ő valójában. Az egész Föld maroknyi lesz a számára a Feltámadásnapon, az egek pedig a jobbjában lesznek összegöngyölítve.” [39:67]

“Így szólt (Allah): ‘Ó, Iblísz, mi akadályozott meg téged abban, hogy leborulj azelőtt, amit a két kezemmel teremtettem?'” [38:75]

“Valamint figyelmeztetést írtunk elő neki a táblákon minden dologgal kapcsolatban, és részletes magyarázatot mindenre vonatkozóan.” [7:145]

“Majd amikor megmutatkozott Ura a hegynek, az porrá hullott attól.” [7:143]

“Bizony Allah azt tesz, amit akar.” [22:18]

62. Idézz néhány példát a prófétai szunnából, amelyek Allah cselekedeteire vonatkoznak.

Allah küldötte – béke legyen vele – mondta: “Urunk, az Áldott, a Magasztos, minden éjjel lejön a legalsó égbe hozzánk, mikor már csak az éjszaka egyharmada van hátra, mondván: ‘Van-e valaki, aki Hozzám fohászkodik, hogy válaszoljak neki? Van-e valaki, aki kér tőlem, hogy megadjam neki? Van-e valaki, aki megbocsátásért esedezik, hogy megbocsássak neki?'” (Bukhárí és Muszlim)

“Ezért látni fogjátok Őt eképpen. Allah minden embert összegyűjt a Feltámadásnapon, és így szól: ‘Ki mit szolgált (a földi életben), kövesse.’ Így aki a Napot szolgálta, az a Napot fogja követni, aki a Holdat, az a Holdat, és aki bizonyos (más hamis) isteneket szolgált, az azokat az istenségeket fogja követni. Aztán csak ez a közösség marad a jó embereivel (vagy képmutatóival – a hagyományozó nem volt biztos benne). Allah jönni fog hozzájuk mondván: ‘Én vagyok az Uratok.’ Ők (megtagadják) imígyen szólva: ‘Itt maradunk Urunk érkeztéig, mert bizony felismerjük mi ha Urunk jön.’ Ezért Allah a külső megjelenésében fog jönni hozzájuk, amit ismernek, mondván: ‘Én vagyok az Uratok.’ Mire ők: ‘Te vagy az Urunk.’ Így követni fogják Őt.” (Bukhárí és Muszlim)

“A Feltámadásnapon Allah az egész Földet a kezében fogja tartani, és az egeket mind a jobbjában, majd így szól: ‘Én vagyok az Uralkodó.'” (Bukhárí és Muszlim)

“Mikor Allah befejezte a teremtést, megírta a Könyvében, amely Vele van a Trónján: ‘Az irgalmam fölülmúlja haragomat.'” (Bukhárí és Muszlim)

“Ádám és Mózes vitatkoztak egymással. Mózes azt mondta Ádámnak: ‘Ó, Ádám, Atyánk vagy, ki cserben hagyott bennünket, és kivitt bennünket a Paradicsomból.’ Mire Ádám azt felelte: ‘Ó, Mózes, Allah kegyes volt hozzád a beszédével (közvetlenül szólt hozzád), és a saját kezével írt a számodra (a Tórát). Olyan dolog miatt hibáztatsz engem, amit Allah már negyven évvel a megteremtésem előtt elrendelésben megírt számomra?’ Így Ádám meggyőzte Mózest, Ádám meggyőzte Mózest.” – tette hozzá a Próféta, és háromszor elismételte. (Bukhárí és Muszlim)

“Allah, a Magasztos, a Dicső, kitárja a karját az éjszaka folyamán, hogy az emberek megbánhassák virradattól napnyugtáig elkövetett vétküket, és kitárja a karját a nappal folyamán, hogy az emberek megbánhassák napnyugtától virradatig elkövetett vétküket. (Elfogadja a bűnbánatot) míg a Nap nyugatról nem kel (a Feltámadásnap előtt).” (Muszlim imám)

63. Allah minden cselekedetére utaló tulajdonságából lehet neveket származtatni?

Nem, a Mindenható Allah nem szólítható más neveken, csak amelyeken ő nevezte magát a Koránban, vagy amelyeket a Küldötte – béke legyen vele – tulajdonított Neki. Hovatovább minden cselekedeteire utaló tulajdonság, amivel a Mindenható Allah nevezte magát, dicséretet és tökéletességet fejez ki, csakis Ő miatta. Allah nem tulajdonította magának mindezen neveket, hanem néhányukat arra használta, hogy leírja magát velük, mint ahogy a következő ájában is: “Allah az, aki teremtett benneteket, majd ellátott benneteket, aztán elmulaszt benneteket, majd (újból) életre kelt benneteket (a Feltámadásnapon).” [30:40]. Allah Teremtőnek, Ellátónak, Halálba küldőnek, és Életet adónak nevezte magát. Néhány tulajdonság esetében a Magasztos Allah a kölcsönösség és szembesülés módszerével jellemezte magát, minden dicsőséget és tökéletességet magának tulajdonítva, mint a következő ájában: “A képmutatók igyekeznek becsapni Allahot, ám Ő csapja be őket.” [4:142] Valamint: “És (a hitetlenek) fortélyt szőttek (Jézus ellen, hogy meg akarták ölni), ám Allah is cselt szőtt ellenük. Allah pedig a legjobb a cselvetők között.” [3:54] Továbbá: “Elfeledték Allahot (a képmutatók), így Allah is elfeledte őket.” [9:67]

Ezen tulajdonságok nem tulajdoníthatók Allahnak más szövegkörnyezetben, mint amiben eredetileg ki lettek nyilatkoztatva. Ennél fogva nem lehet mondani, hogy a Dicső Allah becsap, cselt sző, felejt, megcsal, stb. Ezen kívül az sem mondható, hogy Allah csaló, cselszövő, feledékeny, stb. Se muszlim, se ép ésszel gondolkodó ember nem állíthat ilyet a Mindenható Allahról. Mivel Ő nem magát írta le ezekkel a tulajdonságokkal, hanem csupán a kölcsönösség miatt említette arra, amit a képmutatók, hitetlenek, és istentársítók hamisan állítottak. Köztudott, hogy a kölcsönösség, és a bűnök igazságos megtorlása helyénvaló a teremtmények részéről, akkor miért ne lenne az a Mindentudó, az Igazságos és a Bölcs Teremtő részéről?!

64. Mit fejez ki “a Magasztos” név, és a hozzá hasonló jelentésű nevek, mint “a Fenséges”, “a Győzedelmes”, és “a Legmagasztosabb”?

Allah az Egyetlen, rangban a legmagasabban álló. Senki sem olyan fenséges, vagy fölöttébb kiemelkedő, mint Ő. Ő az Egyetlen, aki minden és mindenki fölött áll az egész univerzumban. Ő teljes mértékben mentes minden hibától. Ő a tévedhetetlenség mintaképe. Ő az Egyetlen, aki teljesen megfékezi ellenségeinek legnagyobb erejét is. Nem létezik semmilyen dolog, hogy ne lenne az Ő kényszerítésének igájában, és ne lenne védtelen az Ő hatalmával szemben. Ő az Egyetlen, akinek a hatalma a föld és ég minden más hatalma fölött áll. Ő a Mindenható, akit nem lehet legyőzni, vagy felülkerekedni rajta. Ő az Egyetlen, akinek megvan a hatalma és a tökéletessége ahhoz, hogy válaszoljon azoknak, akik őszinte hittel keresik a kegyét.

65. Mi a bizonyíték arra a Kegyes Koránból, hogy Allah magasan van helyileg?

A Mindenható Allah mondta: “A Könyörületes [Allah] a Trón fölé emelkedett (isztewá) [a Fennségességéhez illő módon].” [20:5]

“Vajon biztonságban érzitek magatokat attól, aki az égben van, hogy nem süllyeszti el veletek a földet amikor reng? Vagy biztonságban érzitek magatokat attól, aki az égben van, hogy nem küld rátok kövekkel beborító vihart? Majd meg fogjátok tudni milyen a figyelmeztetésem!” [67:16-17]

“Fölöttük lévő Urukat félik.” [16:50]

“Hozzá emelkedik fel a helyes szó, és az igaz cselekedetet Magához emeli.” [35:10]

“Az angyalok és a Lélek fölemelkednek hozzá egy napon, melynek mértéke ötvenezer év.” [70:4]

“Az égtől a földig Ő intézi az ügyet.” [32:5]

“És emlékezz, mikor azt mondta Allah: Ó, Jézus, Én bizony magamhoz veszlek, és fölemellek Hozzám.” [3:55]

66. Mi a bizonyíték a prófétai szunnából arra, hogy Allah magasan van helyileg?

Számtalan bizonyíték létezik rá: Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: “A Trón pedig afölött van, és Allah a Trón fölött. Ő gyakorolja a hatalmat a hét szilárdan rögzített fölül.” (Abu Dawúd és Tirmidzi)

Egyszer a Próféta – béke legyen vele – megkérdezte egy rabszolgalánytól: “Hol van Allah?” Azt felelte: “Az égben.” Mire ő így szólt a gazdájához: “Szabadítsátok föl, mivel hívő.” (Muszlim és Ahmed)

A Próféta – béke legyen vele – égbe való felemelkedéséről (Mírádzs) szóló hagyomány bizonyítja, hogy Allah magasan van helyileg.

A Próféta – béke legyen vele – mondta: “Az angyalok egymás után jönnek az éjszaka és a nappal folyamán, és a Fadzsr és Aszr imák idején mindannyian összegyűlnek. Azok, akik veled töltötték az éjszakát, fölemelkednek (az égbe), és Allah megkérdezi őket – noha Ő mindent jól tud rólad: ‘Milyen állapotban hagytátok a szolgáimat?’ Az angyalok azt felelik: ‘Amikor magukra hagytuk őket, imádkoztak, és amikor odaértünk hozzájuk, imádkoztak.'” (Bukhári és Muszlim) – Gyenge hagyomány.

“Ha valaki adományként egy szem datolyával egyenértékűt ad tisztességgel szerzett vagyonából, – mivel semmi sem jut föl Allahhoz, csak a jó – akkor Allah a jobbjába veszi azt, és fölneveli a tulaja számára, – mint ahogy ti is fölnevelitek a kiscsikót – míg akkora nem lesz, mint egy hegy.” (Bukhárí és Muszlim)

“Amikor Allah elrendel valamit az égben az angyalok az engedelmességtől csapkodnak a szárnyaikkal, ami úgy hangzik, mintha vasláncot húznának egy sziklán. Allah mondta: ‘Még ha a félelem távozik is szívükből (az angyalok szívéből), azt mondják: mit mondott Uratok? Azt fogják mondani: az igazságot, és Ő a Legmagasabb, a Legnagyobb.’ [34:23]” (Szahíh Bukhárí)

Minden muszlim elismeri a Mindenható Allah ezen tulajdonságait, kivéve a Dzsehmijja (vagyis Dszehm ibn Szafwán követői).

67. Mit mondanak a korábbi istenfélő tudósok az Isztiwára, fölemelkedésre vonatkozóan (a Trón fölé)?

A korábbi istenfélő tudósok egyhangúlag egyetértenek a következő kijelentésben: Az Isztiwá (Trón fölé emelkedés) ismert, a Kéjf (Hogyan) a szellemi felfogóképességünkön túl fekszik, hinni benne kötelező, kérdezősködni róla eretnekség, az erről alkotott tudásunk Allahtól származik, a Küldöttnek továbbítania kell, amire utasíttatott, és csak annyit tehetünk, hogy alávetjük magunkat (Allah akaratának). “Hiszünk benne, minden Urunktól való.” [3:7] Ez a szokásos válaszuk, ha Allah neveire és tulajdonságaira vonatkozó ájákkal és hagyományokkal találkoznak.

Allah mondta: “Mi vagyunk Allah segítői, hiszünk Allahban, és tanúsítsd, hogy muszlimok vagyunk.” [3:52]

68. Mi a bizonyíték a Kegyes Koránból arra, hogy Allah a Győzedelmes?

A Mindenható Allah mondta: “És Ő a Győzedelmes a szolgái fölött.” [6:18,61]

“Magasztalt Ő, az Egyetlen, a Győzedelmes.” [39:4]

“Kié az uralom azon a napon? Az Egyetlen és a Legyőzhetetlen Allahé.” [40:16]

“Mondd (Ó, Mohammed): én csupán intő vagyok, és nincs más isten, csak Allah, az Egyetlen, a Legyőzhetetlen.” [38:65]

“Nincs olyan állat, amelynek ne ő fogná az üstökét.” [11:56]

“Ó, emberek és dzsinnek sokasága! Ha át tudtok haladni az egek és a föld tartományán, hát haladjatok át! Nem haladtok át azon csak [Allahtól származó] hatalommal.” [55:33]

69. Mi a bizonyíték a prófétai szunnából arra, hogy Allah a Győzedelmes?

Számos bizonyíték létezik a prófétai szunnában erre, melyek közül az első a következő: Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: “Menedéket keresek nálad minden dolog rossza elől, neked tökéletes hatalmad van fölöttük. Ó, Allah! Te vagy az Első, nincs semmi előtted, és Te vagy Utolsó, nincs semmi utánad. Te vagy a Nyílt, nincs semmi Rajtad kívül, és Te vagy a Rejtett, nincs semmi Rajtad túl. Vedd le rólunk adósságunk terhét, és mentesíts bennünket a szükségtől.” (Bukhárí)

“Ó, Allah, a szolgád vagyok, a szolgád fia, és a szolgálónőd fia, az üstököm a kezedben van, az uralmad fölöttem valóságos, és az ítéleted rám vonatkozóan igazságos.” (Szahíh Bukhárí)

70. Mi a szövegi bizonyíték arra, hogy Allah a legmagasabb méltóságban? Mit kell tagadni Allahhal kapcsolatban?

Tudni kell, hogy Allah méltóságában a legmagasabb, az megjelenik a neveiben: a Szentséges, a Béke, a Hatalmas, a Magasztos, stb. és ez a többi tökéletességét és dicsőségét leíró tulajdonságai által is szükséges. Senki sem osztozhat az uralmában, vagy vehet részt abban. Senki sem tartható társának, segítőjének, de még közbenjárónak sem Nála, kivéve az Ő engedélyével. Ő az Egyetlen, aki mentes minden tökéletlenségtől és hibától, ami a teremtményeire jellemző. Ő az Egyetlen, aki mentes minden tökéletlenségtől, az Ő tulajdonságai mentesek a hiányosságoktól, a viselkedése pedig hibátlan. Minden tökéletesség egyedül Neki tulajdonítható. Ő az Egyetlen, akinek a büszkesége, és határtalan tökéletessége abszolút. Ő a Hatalmas az Ő valójában, tulajdonságaiban, és cselekedeteiben fölötte bármiféle teremtményeihez való hasonlóságnak. Ő az Egyetlen, aki fölötte áll mindenkinek és mindennek az egész világegyetemben. Ő teljes mértékben mentes minden hibától. Ráadásul Ő a tévedhetetlenség mintaképe. A Mindenható Allah mondta: “Övé a legfennköltebb példa (vagyis Rajta kívül semmi sem jogosult az imádatra, és nincs semmi Hozzá hasonló) az egekben és a Földön, és Ő a Hatalmas és a Bölcs.” [30:27]

71. Mi a jelentése Allah Küldötte – béke legyen vele – mondásának Allah legszebb neveiről, mely szerint: “Aki számon tartja őket, bekerül a Paradicsomba.”?

Ezt a kijelentést különbözőképpen értelmezték. Egyesek úgy értelmezték, hogy megtanulni fejből Allah legszebb neveit, azokkal fohászkodni Hozzá, és azokkal dicsőíteni Őt.

Mások úgy vélik, hogy különböző fajtájúakra lehet osztani azokat. Némelyek közülük példa értékű, mint a Könyörületes, és az Irgalmas. Az ember gyakorolhatja, hogy bizonyos szintet érjen el eme isteni nevek mellékjelentését illetően. Allah más legszebb nevei az Ő mindenhatóságára határolódnak. Allah pontosan magára tette jellemzővé, ilyen a Hatalmas, a Mindenható, a Büszke. E fajta tekintetében az ember nem tehet mást, minthogy aláveti magát, és kijelenti teljes és tökéletes engedelmességét Allahnak. Allah egyes legszebb nevei ígéretet fejeznek ki, mint a Megbocsátó, a Megjutalmazó, az Elnéző, az Irgalmas, a Türelmes és a Kegyes. Az embernek vággyal és reménnyel kell tekintenie ezekre a nevekre. A legszebb nevek némelyike megfélemlítést fejez ki, mint a Hatalmas, a Megbosszuló, a Büntetésben Szigorú, és a Számonkérésben Gyors. Az embernek félelemmel és alávetéssel kell viseltetnie ezekkel a nevekkel szemben.

A harmadik csoport a következőképpen értelmezi Allah legszebb neveit: a szolga bizonyságot tesz róluk, és szívvel-lélekkel megismeri azokat, miként teljes mértékben szolgálja Allahot általuk. Például, aki megérti Allah teremtményei fölöttiségét, miközben tudással és hatalommal körülöleli őket, annak szolgálnia kell Allahot, míg a szívének közvetlenül Allah ad majd erőt. A szolga szíve fölmegy Őhozzá magánbeszélgetésre teljes alávetéssel és alázattal. Úgy áll Allah előtt, mint az alázatos szolga a Hatalmas és Dicső Király előtt. Érzi, hogy minden szava és tette feltárul Allah előtt, emiatt fél megtenni minden olyan dolgot, ami szégyenletes lehet az Ő szemében. Hovatovább bizonyságot tesz az isteni parancsok és rendeletek leereszkedéséről a világ minden tájára, mindenféle dolog végrehajtásával kapcsolatba: halált okozás, éltet adás, hatalmat adás, lealacsonyítás, fölemelés, ellátás biztosítás, a jó visszatartása, a gyötrelem megszüntetése, és kirovása, valamint a napok változtatása a teremtmények között, és így tovább. “Az égtől a földig Ő intézi az ügyet, majd fölemelkedik Hozzá egy napon, melynek mértéke ezer év abból, amit ti számoltok.” [32:5]

Így aki teljesíti kötelességét azáltal, hogy ezekről bizonyságot tesz, az valóban sikerre és gazdagságra lel Urában. Bizony csak nagyon kevés embernek adatik meg ez az áldás a Mindenható Allahtól.

72. Mi az, ami ellentmond az Allah neveinek és tulajdonságainak egyediségébe vetett hitnek?

Szentségtöréssel élni Allah neveiben és tulajdonságaiban ellentmond azok egyedisége figyelembevételének és tiszteletének. Ez három fajta lehet:

Az első: [Ilhád el-Musrikín] a politeisták hitetlensége: azok, akik Allah neveit azok torzítása után a bálványaiknak tulajdonítják; így lesz Al-Lát az Iláhból (Isten), Al-Uzza az Azízból (Mindenható), és Al-Manah a Mannánból (Jótevő).

A második: [Ilhád el-Musábiheh] a hasonlítók hitetlensége: azok, akik Allah tulajdonságait a teremtmények tulajdonságaira alkalmazzák és azokhoz hasonlítják. Ez az érem másik oldala, mivel ők Allahot hasonlították a teremtményekhez, az első fajtában a bálványokat emelték föl, és tették egyenlővé a teremtmények Urával.

A harmadik: [Ilhád el-Nufah el-Muattilah] a tagadók és függővé tevők hitetlensége (vagyis akik azt mondják, hogy Allah nevei és tulajdonságai teremtettek): ez kétféle lehet:

(a) egy olyan csoport, amely elismeri Allah neveinek szóhasználatát, ám tagadják, hogy azok tökéletes tulajdonságokat jelölnének. Azt mondták: Ő a Könyörületes, az Irgalmas, könyörület nélkül, Mindentudó, tudás nélkül, Mindenhalló, hallás nélkül, Mindenlátó, látás nélkül, és Mindenható, hatalom nélkül, stb. és ugyanezt mondták a többire vonatkozóan is.

(b) egy olyan csoport, amely teljes mértékben tagadja Allah neveit és azok mellékjelentését is. Ők puszta és teljes semmiként, nem létezőként írják le Őt, aminek se neve nincs, se tulajdonsága.

Minden dicsőség, nagyság, és tökéletesség a Mindenható Allahé! Ő: “Az egek és a föld Ura, és azé, ami közöttük van. Szolgáld hát Őt, és légy kitartóan türelmes a szolgálatában. Tudsz-e olyat, aki méltó lenne ugyanazokra a nevekre, mint Ő?” [19:65]

“Nincs semmi Hozzá hasonló, és Ő a Mindenhalló, a Mindenlátó.” [42:11]

“Tudja mi van előttük, és mi áll mögöttük, ám ők nem fognak fel a tudásából semmit.” [20:110]

73. A Tauhíd, az Allah egyediségébe vetett hit mindegyik fajtája kölcsönös viszonyban van egymással?

Igen, kölcsönös viszonyban vannak egymással. Ha valaki nem hisz az egyik fajtájában, akkor hitetlenné vált a többi fajtájában is. Például, bárki máshoz, vagy bármihez fohászkodni Allahon kívül, és olyanra kérni, ami nem teljesülhet csak a Mindenható Allah által. A fohász maga is egyfajta szolgálat, sőt ez az Allahon kívül más felé irányuló imádat veleje. Ez istentársítás az Ulúhíjában, Allah Isten mivoltát illetően. Hovatovább amennyiben a fohász célja az, hogy előidézzen valami jót, vagy elhárítson valami rosszat, gondolván, hogy akihez fohászkodnak ennek véghezvitelére képes, ez istentársítás a Rubúbíjában, Allah Úr mivoltát illetően, mivel a fohászkodó azt hiszi, hogy akikhez fohászkodik képesek irányítani Allahhal együtt a világegyetem ügyeit. Minden dicsőség az Allahé! Ráadásul abban a hiszemben fohászkodott, hogy akihez fohászkodik őt bárhol és bármikor hallani képes, ami nem más, mint istentársítás az Aszmá wasz-Szifátban, Allah neveiben és tulajdonságaiban. Így a fohászkodó olyan hallást tulajdonított annak, akihez fohászkodott, amely körülölel mindent, és nem gátolja sem közellét sem távollét. Tehát ez az istentársítás Allah szolgálatában – mint világosan bizonyítottuk – istentársítást eredményez a Mindenható Allah Úr voltában, valamint a neveiben és tulajdonságaiban is.

74. Mi a bizonyíték a Kegyes Koránból és a prófétai Szunnából arra, hogy a muszlimok hisznek az angyalokban?

Először: a Kegyes Koránból, a Mindenható Allah mondta: “Az angyalok pedig Uruk dicsőségét magasztalják, és megbocsátásért fohászkodnak azok számára, akik a Földön vannak.” [42:5]

“Bizony, akik az Uradnál vannak nem vetik meg, hogy szolgálják Őt, hanem magasztalják Őt, és leborulnak Neki.” [7:206]

“Aki pedig ellensége Allahnak, az angyalainak, a küldötteinek, Gábrielnek és Mihaelnek, nos, Allah is ellensége a hitetleneknek.” [2:98]

Másodszor: a prófétai Szunnából, Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: “Allah fényből teremtette őket (az angyalokat).” (Szahíh Muszlim)

75. Mit jelent a hit az angyalokban?

Azt jelenti, hogy határozottan elismerjük, és valljuk létezésüket, és hogy ők a Mindenható Allah alárendelt szolga teremtményei. Hogy “csak kegyelt szolgák. Nem előzik meg Őt a beszédben, és az Ő parancsa szerint cselekednek.” [21:26-27]

A Mindenható Allah mondta: “Akik nem lázadnak Allah parancsa ellen, hanem azt teszik, amire utasítva lettek.” [66:6]

“Akik Nála vannak, nem vetik meg, hogy szolgálják Őt, és nem fáradnak bele. Éjjel nappal magasztalják, és nem hagynak fel vele soha.” [21:19-20]

76. Sorolj fel néhányat a fajtáik közül a természetükre és a rájuk bízott feladatra való tekintettel.

Sokféle angyal létezik, mint pl.:

Aki a kinyilatkoztatás továbbításával van megbízva Allah küldötteinek – béke legyen velük. Ő Dzsibríl (Gábriel – béke legyen vele).

Aki az esővel van megbízva. Ő Mihael (béke legyen vele).

Aki a Kürt megfúvásáért felel. Ő Iszráfíl (béke legyen vele).

Aki a lelkek elragasásával van megbízva, ő a halál angyala, és a segítői.

Akik a teremtmények cselekedeteinek lejegyzésével vannak megbízva. Ők a tisztelt írnokok, akik leírják minden tettünket.

Akik a teremtményeket védelmével lettek megbízva, elölről és hátulról. Ők a követő angyalok.

Akik a Paradicsommal és áldásaival lettek megbízva. Ő Ridwán és a segédei.

Akik a Pokolért és kínzásaiért felelősek. Ő Melik és a segítői.

Akik a sír megpróbáltatásaival és kínzásaival vannak megbízva. A nevük Munkar és Nekír.

Akik a Mindenható Allah trónját hordozzák.

Akik a Nutfával (egyesült férfi és női ivarsejtek) vannak megbízva az anyaméhben, és minden embernek megírják az elrendelt sorsát.

Akik a Béjt al-mámúrt (a Mekka fölött, az egeken túl lévő ház, melybe folyamatosan zarándokolnak az angyalok) látogatják.

Akik azzal vannak megbízva, hogy látogassák az Allahról való megemlékezéssel töltött összejöveteleket, és figyeljenek rájuk.

Akik sorokban állnak, és sosem pihennek.

Akik sorokban állnak meghajolva, és sosem egyenesednek föl.

És sok egyéb fajta, hiszen “senki nem ismeri Urad katonáit, csak Ő. Az (a Pokol) pedig nem más, mint figyelmeztető az emberek számára.” [74:31]

77. Mi a bizonyíték a Koránból arra, hogy a muszlimnak hinnie kell a kinyilatkoztatott könyvekben?

A Mindenható Allah mondta a Kegyes Koránban: “Ó, ti akik hisztek! Higgyetek Allahban, a Küldöttében, és a Könyvben, amit leküldött a Küldöttének, és a Könyvben, amit korábban küldött le.” [4:136]

“Mondjátok: hiszünk Allahban, és ami leküldetett számunkra, és ami leküldetett Ábrahám, Iszmáíl, Izsák, és Jákob számára, valamint a törzsek számára, és ami Mózesnek, Jézusnak és a prófétáknak adatott Uruktól. Nem teszünk különbséget egyikük javára sem közülük, és alávetjük magunkat Neki.” [2:136]

“És mondd: hiszek mindabban, mi könyvet Allah leküldött [minden kinyilatkoztatott könyvben – mint a Korán, a Tóra, az Indzsíl (Evangélium), vagy Ábrahám tekercsei].” [42:15]

78. Mindegyik kinyilatkoztatott könyv említésre került a Koránban?

Allah csak a következőket említette: a Kegyes Korán, a Tóra, az Indzsíl (Evangélium), a Zabúr (Zsoltárok), Ábrahám és Mózes tekercsei. A többiről általánosságban beszélt mondván: “Allah, nincs más isten csak Ő, az Élő, a magától Létező. Leküldte számodra (Mohammed) a Könyvet (a Koránt) az Igazsággal igazolásaképpen annak, ami már ezelőtt volt, és kinyilatkoztatta a Tórát és az Evangéliumot korábban.” [3:2-4]

“Dávidnak pedig a Zabúrt (Zsoltárokat) adtuk.” [4:163, 17:55]

“Az ne lenne tájékozott arról mi van a tekercsein Mózesnek és Ábrahámnak, aki betöltötte azokat?” [53:36-37]

“Bizony elküldtük küldötteinket a nyilvánvaló bizonyítékokkal, és leküldtük a Könyvet és a Mérleget, hogy az emberek igazságosak legyenek.” [57:25]

Ezért hinnünk kell abban, ami név szerint említve lett, és abban is, ami csak általánosságban, és nem szabad mást mondanunk, mint amit maga Allah mond: “És mondd: hiszek mindabban, mi könyvet Allah leküldött [minden kinyilatkoztatott könyvben – mint a Korán, a Tóra, az Indzsíl (Evangélium), vagy Ábrahám tekercsei].” [42:15]

79. Mit jelent a megerősítő hit Allah Könyveit illetően?

Tiszta, teljes és feltétlen hitet jelent abban a tényben, hogy mindet Allah küldte le, és hogy Ő beszélt általuk. Több kategóriára oszthatóak: némelyük fátyol mögül lett kinyilatkoztatva közbülső isteni hírvivő nélkül, némelyiket közbülső isteni hírvivő továbbította az emberi küldöttnek, és volt amelyiküket Allah írta le a kezével. A Mindenható Allah azt mondta a Kegyes Koránban: “Nem illik egy emberhez sem, hogy Allah beszéljen vele, hacsak nem sugallat útján, vagy fátyol mögül, esetleg küldöttet menesztve, aki sugallja az engedelmével, amit Ő akar. Bizony Ő Magasztos és Bölcs.” [42:51]

“Mondta (Allah): ó, Mózes, Én kiválasztottalak téged az emberek fölé az üzenetem és a (feléd irányuló) beszédem által. Hát fogadd el, amit adtam neked, és légy hálás!” [7:144]

“Mózessel pedig közvetlenül beszélt Allah.” [4:164]

“Valamint figyelmeztetést írtunk elő neki a táblákon minden dologgal kapcsolatban, és részletes magyarázatot mindenre vonatkozóan.” [7:145]

Jézussal kapcsolatban a következőt mondta Allah: “és adtuk neki az Evangéliumot.” [5:46, 57:27]

“Dávidnak pedig a Zabúrt (Zsoltárokat) adtuk.” [4:163, 17:55]

A Koránra vonatkozóan Allah azt mondta: “Ám Allah tanúságot tesz amellett, amit kinyilatkoztatott (a Korán) számodra (Mohammed), a tudásával nyilatkoztatta ki, és az angyalok is tanúsítják. Allah pedig elegendő Tanú.” [4:166]

“Egy olvasmány (Korán), amit részekre osztottunk, hogy recitáld az embereknek lassan-lassan. És fokozatosan (23 év alatt) nyilatkoztattuk ki.” [17:106]

“És bizony az (a Korán) a Teremtmények Urának kinyilatkoztatása. A Megbízható Lélek hozta le azt a szívedre (Mohammed), hogy a figyelmeztetők egyike légy. Világos arab nyelven.” [26:192-195]

“Ím, akik hitetlenek az Emlékeztetőben (Korán), amikor az eljött hozzájuk. Pedig bizony az egy hatalmas könyv [megváltoztathatatlan]. Nem jön hozzá hamisság sem attól, ami előtte van, sem attól, mi mögötte, Bölcs és áldott (Allah) kinyilatkoztatása az.” [41:41-42]

80. Mi a Korán helye az előbb kinyilatkoztatott könyvek között?

A Mindenható Allah azt mondta erről: “És leküldtük számodra a Könyvet az Igazsággal megerősítendő azt, ami könyv előtte ki lett nyilatkoztatva, és Muhajmin (fenségében megbízható, és tanú) gyanánt fölé.” [4:48]

“És leküldtük számodra a Könyvet az Igazsággal megerősítendő azt, ami könyv előtte ki lett nyilatkoztatva, és védelmezőül fölé.” [10:37]

“Bizony a történeteiben példa lakozik az értelmes emberek számára, és nem koholt történet, hanem megerősítése a már meglévőnek (a kinyilatkoztatásokból), részletes magyarázat minden dologra, s útmutatás és könyörület egy hívő nép számára.” [12:111]

A Koránmagyarázó tudósok szerint a Muhajmin jelentése: fenségében megbízható és tanú a régi iratok fölött, tanúsítva az igazságot, amit hagytak bennük, és megcáfolva a hazugságot, melyet hozzátoldottak. Így a korábbi iratok minden őszinte követőjének alá kell vetnie magát, és engedelmeskednie kell ennek (a Koránnak). A Mindenható Allah mondta: “Akiknek előtte adtuk a Könyvet (a Tórát és az Evangéliumot), azok hisznek benne (a Koránban). Ha pedig recitáltatik nekik, azt mondják: hiszünk benne, ez bizony igazság az Urunktól, és mi valóban muszlimok voltunk [alávetettük magunkat Allah akaratának] már előtte (mint Abdullah ibn Szelám, és Szelmán El-Fáriszí).” [28:52-53]

81. Hogyan kell viszonyulnia az egész közösségnek a Koránhoz?

Az egész muszlim közösségnek követnie kell a Kegyes Koránt nyilvánosan és titokban egyaránt, ragaszkodni hozzá, és állandóan a tanításai szerint cselekedni. A Mindenható Allah mondta: “Ez egy könyv, amit kinyilatkoztattunk, áldás, kövessétek hát, és legyetek istenfélők, talán könyörületben lesz részetek.” [6:155]

“Kövessétek ami leküldetett számotokra Uratoktól, és ne kövessetek Rajta kívül más támogatót! Kevesen vannak, akik elgondolkoznak.” [7:3]

“Akik pedig ragaszkodnak a Könyvhöz, és elvégzik az imát, [azokat illetően] bizony Mi nem hagyjuk elveszni az igazak jutalmát.” [7:170]

Allah Küldötte – béke legyen vele – azt mondta Allah Könyvével kapcsolatban: “Kapaszkodjatok Allah Könyvébe, és ragaszkodjatok hozzá.” (Szahíh Muszlim)

Valamint: “Bizony megpróbáltatások fognak érni benneteket.” Ali ibn Abi Tálib megkérdezte: “Milyen kiút létezik azokból, ó, Allah Küldötte?” Ő azt felelte: “Allah Könyve.” (Tirmidzi által közölt gyenge hagyomány)

82. Mit jelent az, hogy ragaszkodni a Koránhoz, és ügyelni a jogaira?

Azt jelenti, hogy megtanulni, az éjszaka és a nappal során helyesen recitálni, elgondolkozni az ájáin, megengedettnek tekinteni, amit megenged, és tiltottnak tekinteni, amit megtilt, engedelmeskedni az utasításainak, ügyelni a figyelmeztetéseire, levonni a tanulságot a példázataiból, rálelni a figyelmeztetésre a történeteiben, az egyértelműen világos jelentésű ájái szerint cselekedni, nem közelíteni a határaihoz (a törvényes és tiltott dolgok tekintetében), megvédeni azt a torzításoktól és a hamis állításoktól, tanácsot adni annak a szó minden jelentésében, és tudatosan hirdetni azt a körülöttünk lévő embereknek.

83. Mi a szabály arra vonatkozólag, aki szerint a Korán “teremtett”?

A Kegyes Korán a Mindenható Allah szava: a szóhasználat és a jelentése is. Az ő szava nem csupán betű, és nem csupán jelentés. A betűk és a jelentés együtt képezik Allah szavát. Allah élőszóban beszélt, kinyilatkoztatás útján küldte le a Prófétájának – béke legyen vele, és az igazhívők hisznek benne. Ez az Irgalmas szava akkor is, ha kézzel leírták, nyelvvel recitálták, fejben megjegyezték, füllel hallották, és szemmel látták. Valóban a kezek, a tinta, a tollak és a papír mind teremtett dolog, míg amit leírnak velük, az nem. Hovatovább a nyelv és a hang is teremtett, míg amit recitálnak velük, az nem. Az ember feje is teremtett, ám amit benne tárol, az nem. A fül is teremtett, de amit hall, az nem. A Mindenható Allah mondta a Kegyes Koránban: “Bizony az Kegyes Korán egy elrejtett Könyvben [tehát a Jólőrzött Táblán].” [56:77-78]

Allah mondta: “Pedig azok világos áják [jelek, sorok] azok szívében, akiknek a tudás adatott, és senki sem tagadja jeleinket, csak a bűnösök.” [29:49]

“Recitáld hát ami kinyilatkoztatott számodra Urad Könyvéből. Senki nem képes megváltoztatni szavait, és rajta kívül nem találsz menedéket.” [18:27]

“És ha valaki az istentársítók közül menedéket keres nálad, hát nyújts számára menedéket, hogy hallhassa Allah beszédét.” [9:6]

Ibn Maszúd – Allah legyen elégedett vele – mondta: “Ügyeljetek a Kegyes Koránra!” Ezért aki azt állítja, hogy a Kegyes Korán vagy egy része teremtett, az hitetlen, aki az egész Iszlámot tagadja. Mivel a Korán a Mindenható Allah szava; először Tőle jött, és Hozzá fog visszatérni, az Ő szava pedig a tulajdonságai közül való. Aki pedig azt állítja, hogy Allah tulajdonságai közül bármelyik teremtett, az hitetlen, és kitért a vallásból. A szabály az ilyennel kapcsolatban az, hogy fel kell ajánlani neki, hogy megbánja a bűnét. Ha visszatér az Iszlámba, biztonságban lesz. Ám ha visszautasítja, halálos ítéletet mond magára hitetlenként, akinek semmi köze a muszlimok életét és halálát irányító törvényekhez.

84. A beszéd tulajdonsága Allah valójából fakad, vagy inkább cselekvő tulajdonságaival van kapcsolatban?

A beszéd tulajdonságát tekintve, az Allah valójából fakad, ez az Ő valójából fakadó tulajdonságainak egyike, a tudásával együtt. Inkább tudásának részét képezi, a tudásával küldte le, és Ő a legjobb tudója annak, amit leküld. Még az akarattal és kívánsággal történő beszéde a cselekedetéhez tartozó tulajdonság. Miként azt Mohammed Próféta – béke legyen vele – mondta: “Ha Allah ki akar nyilatkoztatni egy dolgot, akkor kinyilatkoztatással beszél.” Emiatt a jámbor tudósaink a korábbi muszlim nemzedékekből azt mondták a beszéd tulajdonságáról: “Ez mind Allah valójának, mind a cselekedetének tulajdonsága. Mivel Allahnak – dicsértessék – mindig is tulajdonsága volt, és még mindig a tulajdonsága a beszéd, öröktől fogva, örökké, ugyanakkor a beszéde, és szólása az akaratától és kívánságától függ. Beszél ha akar, amikor akar, és oly módon, ahogy akar, szavakkal, melyek hallhatóak annak számára, akit Ő akar. Az Ő beszéde kezdet és vég nélküli tulajdonság. Allah mondta: “Mondd: “Ha a tenger tinta volna Uram szavainak, bizony kiapadna a tenger, mielőtt elfogynának Uram szavai, még akkor is, ha még egyszer annyit hoznánk segítségképpen.” [18:109]

“És ha mindaz a fa, mely a Földön van írótoll lenne, a tenger pedig hét másik tenger segítségével [tinta lenne hozzá], akkor sem fogynának el Allah szavai.” [31:27]

“És beteljesedett Urad szava igazsággal és igazságossággal, nincs ki megváltoztathatná az Ő szavait. És Ő a Mindenhalló, a Mindentudó.” [6:115]

85. Kik azok a Waqífa, és mi a szabály velük kapcsolatban?

A Waqífa azon emberek csoportja, akik azt mondják a Kegyes Koránnal kapcsolatban: “az se nem Allah szava, se nem teremtett.” Ahmed ibn Hanbal imám (a Mindenható Allah adjon nyugalmat lelkének) mondta: “Aki közülük való, és jól ismeri a koránájákat, az lehmi (Dzsehm ibn Szafwán követőinek egyike). Aki pedig közülük nem ismeri eléggé a koránájákat, ő a szokásos tudatlan, akinek be kell mutatni a bizonyítékokat arra, hogy hibázott, és félrevezették. Ha megbánja a bűnét, és hinni kezd abban, hogy a Kegyes Korán Allah szava és nem teremtett, úgy ő a muszlimok egyike. Ám ha megtagadja a bűnbánatot, akkor úgy kell tekinteni rá, mint aki sokkal inkább bűnös és rossz, mint a lehmik bármelyike.”

86. Mi a szabály arra vonatkozóan, aki azt mondja: “Amikor én kiejtem a Koránt, az teremtett”?

Ilyen kijelentést tenni sem állító, sem tagadó formában nem szabad. Ez amiatt a tény miatt van, hogy a “kiejtés” az közös jelentéssel bír az ember cselekedetét jelentő “kiejteni valamit”, és a “kiejtett dolog” között, ami a Korán. Így ha azt mondják, hogy “amikor kiejtem a Koránt az teremtett”, ez a második értelmére utal, az pedig megegyezik a lehmik nézetével. Ha viszont azt mondják, hogy “amikor kiejtem a Koránt az nem teremtett”, az az első jelentést foglalja magába, ami az ember cselekedete, és így megegyezik az Ittihádíja nézetével. Ezért mondták a hajdan élt istenfélő tudósok: “Aki azt mondja, hogy ‘amikor kiejtem a Koránt az teremtett’, az dzsehmi. Aki pedig azt mondja, hogy nem az, az eretnek.”

87. Mi a bizonyíték arra, hogy a muszlimnak hinnie kell Allah küldötteiben?

Számos bizonyíték van rá a Kegyes Koránból és a prófétai Szunnából, például Allah mondta: “Bizony, akik hitetlenek Allahban és a küldötteiben, és el szeretnék választani egymástól Allahot és a küldötteit, mondván: “Némelyükben hiszünk, némelyükben nem.” És eközött szeretnének utat találni. Ők valójában hitetlenek. A hitetleneknek pedig megalázó büntetést készítettünk elő. Ám akik hisznek Allahban, és a küldötteiben anélkül, hogy különbséget tennének közöttük, azoknak jutalomban lesz részük, Allah pedig Megbocsátó és Irgalmas.” [4:150-152]

Allah Küldötte – béke legyen vele – mondta: “Hiszek Allahban és a küldötteiben.” (Bukhárí és Muszlim)

Hiteles információk az Iszlámról